คุณอัมพล นิรุธนภาพันธ์ เจ้าของ บริษัท Mead Johnson ได้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
ไปโปรดที่บ้านของตนเอง เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม  2559 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
  
คุณอัมพล  นิรุธนภาพันธ์
เจ้าของ บริษัท Mead Johnson
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์และพระติดตาม
บรรยากาศในการทำบุญ...ของผู้ที่มาร่วมบุญ
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ..ญาติธรรมของคุณอัมพล  นิรุธนภาพันธ์ เจ้าของ บริษัท Mead Johnson ได้มารวมตัวอย่างพร้อมเพรียงกันอีกรอบเพื่อ...
น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค พร้อมทั้งใบปวารณาปัจจัย และ...
 
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
พญ.หทัยชนก   คงมนัส กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อ
รพ.สมิติเวช ชลบุรี
*** บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม***
นพ.ฤทธิเดช    คงมนัส ประสาทศัลยแพทย์ รพ.ชลบุรี
(ซึ่งเคยบวชอยู่กับท่านพระอาจารย์)
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อทำบุญกับท่านพระอาจารย์และกราบลากลับ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยมก่อนกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * *
ตอนบ่าย วันที่ 17  ธันวาคม  2559...ที่ "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา
ท่านพระอาจารย์...ได้รับญาติโยมที่ติดตามไป "บ้านเทวธรรม" ในช่วงบ่าย
(ผู้ชายคนกลาง) คุณสิทธโชค   ลิ้มพันธ์อุดม วิศวกรคอมพิวเตอร์ Manager บริษัท NCR
(ผู้หญิงด้านหน้า) พญ.พลอยนภัส    ลิ้มพันธ์อุดม อาจารย์วิสัญญีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ วชิระพยาบาล
(ผู้หญิงด้านหลัง) คุณพรเพ็ญ  จิตติวุฒินนท์ ผู้จัดการ บริษัท Poyry (และเป็นวิศวะสิ่งแวดล้อม)
คุณนฎา  ศรีวนาสนฑ์
อดีตผู้จัดการ CP Meiji
ที่ประเทศญี่ปุ่น
นพ.ฤทธิเดช    คงมนัส
ประสาทศัลยแพทย์ รพ.ชลบุรี
พญ.หทัยชนก    คงมนัส
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อ
รพ.สมิติเวช ชลบุรี
*** บรรยากาศในการสนทนา อย่างอบอุ่น***
กิจกรรม ในภาคค่ำ...ที่ "บ้านเทวธรรม"... ท่านพระอาจารย์ ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
บรรยากาศในการฟังธรรม
ในช่วงเช้า...ของวันที่ 18 ธันวาคม 2559 (ขออนุโมทนาบุญกับ น้อง ๆ จาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มาร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์ ได้ช่วยงานกันอย่างขะมักเขม้น)
เตรียมพร้อมในการทำบุญใส่บาตร
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร... "ของผู้มีบุญ"
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา   ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์  รพ.ราชธานี อยุธยา
"คุณตั้ม"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา 
อายุรกรรม เฉพาะทางปอด รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2) จ.ลพบุรี
 
อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร...ผู้ใจบุญ
***ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ***
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์  รพ.ราชธานี อยุธยา...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ พร้อมทั้งพระติดตาม
ร่วมแรง - ร่วมใจ... กันทำความดี
ตั้งใจฟัง...ในสิ่งที่ท่านพระอาจารย์ท่านเมตตาสั่งสอน...เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป ได้อย่างมีความสุข
รับพร
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
รับประทานอาหารร่วมกัน...ในกลุ่มญาติธรรม
ภญ.นุชจรินทร์   เวโรจนากรณ์ เภสัชกร ร้านยา Pure
"คุณนุ้ย"...ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามสมควรแก่ธรรมนะคะ...สาธุ...สาธุ