คุณสุพรรษา    ฉันทานุกูลวิวัฒน์ "น้องแหม่ม" ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์  ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ไปโปรดที่ 28/45 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ. 70 ครุใน 3 (ซ.ฉิมกุล) แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2556...ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ... สาธุ
ที่บ้านของ... คุณสุพรรษา    ฉันทานุกูลวิวัฒน์"น้องแหม่ม"
"น้องแหม่ม" และ "น้องครีม" ...คู่ชีวิตที่น่ารัก
...ใช้ชีวิตที่เรียบ ๆ ง่าย ๆ ...สบาย ๆ แบบ เบิร์ด ๆ Bird Bird...(เลี้ยงนกสวยงามสำหรับขายค่ะ)
คุณชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ "น้องออฟ"...ราชา"หมากล้อม" มือหนึ่งของประเทศไทย และ "น้องนุช" (เพื่อนสนิท)ผู้น่ารัก
คนสวย...กับนกสวย
(
ในเมื่อยังไม่มีครอบครัวก็เล่นกับลูกนกไปพลาง ๆ ก่อน)... ฮิ ฮิ ฮิ
 
 
คุณภาสกร  พงศ์สถาพร 
รองผู้อำนวยการ
บมจ.ธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่)
คุณชวรัตน์   พงศ์สถาพร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
...ได้พา"น้องกั๊ดจัง"มาให้ท่านพระอาจารย์ดูและตัดสินว่าเหมือนใคร ?...
ระหว่าง "ป๊า" กับ "ม๊า"
***นี่มีครอบครัวแล้วก็เล่นกับลูก***
 
ช่วงค่ำ...ได้สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
 
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฟังธรรมตามกาลตามเวลานี้เป็นมงคลอย่างยิ่ง
นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

นพ.ดีพร้อม  ศิริเขต
จิตแพทย์ รพ.สระบุรี
คุณอิฏฐา    เสขะนันทน์  
QA Software 
  DST worldwide services
คุณกันตินันท์     เชื่อมวราศาสตร์ AYCAP
คุณภาคภูมิ    รชตะธราดล
Broker บล.โกลเบล็ค
ผู้ที่ดำเนินอยู่ในมรรค
รับพร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
 
บรรยากาศยามเช้า...ที่หมู่บ้าน Urban tara
 
"น้องครีม" และ "น้องแหม่ม"...
พร้อมทั้งครอบครัวได้จัดภัตตาหาร...ร่วมกับญาติธรรม เพื่อถวายท่านพระอาจารย์
คุณสุภาณี    มโนวชิรสรรค์ EXIM  BANK ได้กราบขอโอกาสให้ "น้องซี" ลูกชายคนเก่ง...จัดนวดมือถวายท่านพระอาจารย์
คุณสิริกานต์   นันทกังวาล Trade Marketing,
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 
คุณชลธิต   รัตนเศรษฐ์ยุทธ
ราชา"หมากล้อม" มือหนึ่งของประเทศไทย

คุณดวงพร    หาระภูมิ
Marketing communication co-
ordinator Samart multimedia
คุณกฤติกร   พงศ์สถาพร 
Application technology manager
  Siegwerk Thailand
 
คุณภาสกร  พงศ์สถาพร 
รองผู้อำนวยการ
บมจ.ธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่)
คุณจักรินทร์ วิบูลย์ศิลป์
Application Engineering ,TISCO BANK
 
 
บรรยากาศยามเช้า...ฟังธรรม และ สนทนาเฮฮาแบบมีสาระธรรมค่ะ
เตรียมตัวใส่บาตรท่านพระอาจารย์ภายในบ้าน
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"น้องแหม่ม" และ "น้องครีม" ...ร่วมกันถวายจังหันท่านพระอาจารย์ เพื่อสร้างบารมีทาน
บรรยากาศในการทำบุญถวายทานของผู้ใฝ่บุญ
ทำกัปปิยะภัน...ผลไม้ที่เมล็ดยังเกิดใหม่ได้อีก
(วันนั้น "คุณกฤติ"บอกว่า... "กัปปิยังกะโรหิ" ?)
"เอ๊ะ...ถามเรา... แล้วเราจะถามใครหละเนี่ย"... "กฤติ"...5 5 5 (พระอาจารย์)...
"ขออภัยครับท่านพระอาจารย์ออกจากวัดมานานไปหน่อยเลยลืมสูตรครับ "5 5 5(คุณกฤติกร   พงศ์สถาพร  Application technology manager   Siegwerk Thailand)
รับพรจากท่านพระอาจารย์
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
                                                                 ของอร่อย
       ..."
ร่"
ทุกอย่างเมื่อรวมกันอยู่ในบาตร...ก็กลายเป็น "ฏิกู" ธรรมดา ๆ นี่เอง... "พระป่า" ท่านจึงฉันเพียงเพื่อประทังชีวิต...และพอได้มีกำลังวังชาทำความพากความเพียรเท่านั้น...มิได้เพื่อ บำรุงกามราคะแต่อย่างใด...
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                     
  (พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)
                                                            Delicious food
    ...
When all "delicious food" are gathered in alms-bowl,... it becomes ordinary "thing of impurity"...
So "Phra Pa" (The Buddhist monks who usually have food in alms-bowl) just eats food to be alive and
get energy to practise his effort in Dhamma
, ...not for sensual passsion...
                                                                                                                   Translated by : Russamee   Prompichai
รับประทานอาหารร่วมกัน
ครอบครัว "โรจนภิญโญ" และ "ฉันทานุกูลวิวัฒน์"...ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัย ไทยทาน ที่สมควรกับสมณะบริโภค
 
...หลังจากนั้นได้กราบนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์เจิมบ้าน...
....และพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคล ต่อไป...สาธุ
"มาแล้วดีกว่า...มาช้า ... มาช้าดีกว่า...ไม่มา" ...ขออนุโมทนาบุญกับ "น้องวีวี่" ด้วยนะคะ"
"ถึงแม้ว่าจะมาสายกว่าเพื่อน...แต่ยังไง ๆ ก็มาครับ"
 
 
เมื่อออกจากบ้านของ...คุณสุพรรษา    ฉันทานุกูลวิวัฒน์ ก็ไปที่ "คลินิกหมอเอก"
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์  รพ.ราชธานี อยุธยา... ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปโปรดที่คลินิกของตน
ฟังธรรม และสนทนากับท่านพระอาจารย์
ภญ.สุณิสา    สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา
คุณทินภัทร   พิบูลย์ลาภอุดม
ผู้ออกแบบผลิตอัญมณี
คุณศราวุฒิ พิทักษ์วงศ์จินดา 
ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
  จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณธนากร   แสนแตปิน
เทคนิคการแพทย์ จ.ลพบุรี
คุณเอกลักษณ์    เนียมโห้ พนักงาน บริษัททองเอก แอดวานส์เซอร์วิส
"ครอบครัวบุตรราช" ผู้ใฝ่ธรรม
ร่าเริงในธรรมและตั้งใจฟังธรรม
ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก...ขออนุโมทนาบุุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ