วับูปี 2560
ที่ ...วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560... ได้มีญาติโยมมาร่วมทำบุญเนื่องในวันเพ็ญเดือน 3
 
 
 
 
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์... ผู้เริ่มก่อสร้างวัดป่าน้ำโจน นำญาติโยมที่มาทำบุญ กราบพระรับศีล เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา อีกวันหนึ่ง
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัจจะ สีลานิ ยาจามะ ฯ
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
สร้างบารมีทาน...ในวันมาฆบูชา กับ..."ท่านผู้รงศีล"
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
"โภชเนมัตตัญญุตา"...รู้จักประมาณในการขบฉัน
ญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกันในกลุ่มผู้มีธรรม
บรรยากาศในภาคค่ำ...ของวันเพ็ญเดือน 3
ท่านพระอาจารย์เมตตาบรรยายธรรม ให้แก่ญาติโยมฟัง
ติข์ : ทำความดี ,ละเว้นความชั่ว,ทำจิตใจให้บริสุทธิ์        
บรรยากาศในการฟังธรรม
จากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
***สุขอื่นยิ่งว่าความสงบไม่มี***
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับ... "คุณหมอแหม่ม" ด้วยนะคะ
กล่าวคำบูชา..."วัปุมี"
ท่านพระอาจารย์...นำเดินเวียนเทียน ประทักษิณ 3 รอบ เพื่อน้อมจิตบูชาคุณพระรัตนตรัย 
   "วันเพ็ญเดือน ๓" พระจันทร์เพ็ญประกอบด้วย "ฤกษ์มาฆะ" ตรงกับวันที่ "พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า" ได้ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" ขึ้น....."ภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์"...ล้วนแต่..."พระขีณาสพ"...อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ไม่มีใครเรียก มาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาค ณ เวฬุวนาราม เวลาตะวันบ่าย....การประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วย "องค์  ๔" ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ได้ "มีครั้งเดียว" เท่านั้น
ท่านพระอาจารย์... นำวางธูป เทียน ดอกไม้ บูชาพระรัตนตรัย
ญาติโยมที่มาร่วมเวียนเทียน...นำดอกไม้ ธูป เทียน วางบูชาพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทน พระศาสดาของเรา
แสงไฟนำส่องทาง...แสงแห่งปัญญานำชีวิต
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ