ประมวลภาพ...การปฏิบัติธรรมของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี ที่ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
ไปโปรด พร้อมทั้งสถานที่ต่าง ๆ ที่ ท่านพระอาจารย์ไปในช่วงวันที่ 18 - 22  ธันวาคม  2559
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สถานที่ปฏิบัติธรรม "บ้านสวน" (บ้านธรรมโสภณ) จังหวัดลพบุรี... ซึ่งในช่วงเช้าของแต่ละวันที่ท่านพระอาจารย์ไปพักอยู่ที่นั่น
จะมีญาติโยมมาทำบุญในตอนเช้า นั่งสมาธิภาวนาในตอนบ่ายหลังจากที่ท่านพระอาจารย์ฉันน้ำปานะเสร็จ สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา
สนทนาธรรม ในตอนค่ำ ตลอดช่วงที่ท่านพักอยู่ที่นั่น...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ สาธุ...สาธุ...สาธุ
"อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร"...ผู้ใจบุญ
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว "ร้านวิโรจน์ลูกชิ้นปลา"
"น้องเจ"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต (เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่..."เขาใหญ่")
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณศรัณ   โพธิแพทย์ สำนักงานศรัณทนายความ ลพบุรี
และ "คุณแม่ณี" ผู้ใฝ่ธรรม (เจ้าของร้านอาหาร "ครัวคุณณี")
อาจารย์ธีรภัทร   สุวรรณรุจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
"น้องภัทร์" ...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณไพบูลย์ มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ (อยู่ฮง))
คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
บรรยากาศของ การทำบุญใส่บาตรของ..."ผู้มีบุญ"
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
น้อมถวายจังหันแด่..."ท่านผู้เจริญ"
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.
สุขกาย...สุขใจ... เมื่อได้ทำบุญ
ในช่วงบ่าย...ท่านพระอาจารย์จะนำนั่งสมาธิภาวนา หลังจากฉันน้ำปานะเสร็จ
บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา   

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                 (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ภาคค่ำ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์นำนั่งภาวนา... หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น
รู้ลมเข้า...รู้ลมออก หายใจเข้าพุท หายใจออกโธ... พุทโธ พุทโธ
นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่ล่วงลับไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ทำพิธีขอขมาท่านพระอาจารย์ ...อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
                                          สัพพัง
ะปะราธัง ขะมะถุโน ภันเต .
ขมามะ ภันเต
น้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้
ที่...บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต นำโดย คุณสมศักดิ์   แจ้งวงษ์ ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคล
กลุ่มเพื่อน ๆ และญาติธรรมชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร ...บริเวณด้านหน้าของ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
คุณสมศักดิ์   แจ้งวงษ์ และ คุณภริน   แจ้งวงษ์ สองพ่อลูก เจ้าของ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของบุคลากร บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณภัทธร   เสรีรักษ์ ด้วยนะคะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
กราบพระรับศีล
น้อมถวายจังหันแด่..."ท่านผู้ทรงศีล"
บรรยากาศในการทำบุญ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
รับประทานอาหารร่วมกัน
ในโอกาสนี้...ได้ขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ทำน้ำมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บริษัท...สาธุ
ในส่วนของโรงงาน (เย็บผ้า)
ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์เมตตาสั่งสอนพนักงานภายในบริษัท
"...อยู่ให้เขาไว้ใจ...ไปให้เขาคิดถึง..."
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
คุณสมศักดิ์   แจ้งวงษ์ และ คุณภริน   แจ้งวงษ์ พร้อมทั้ง คุณภัทธร   เสรีรักษ์ ร่วมกันน้อมถวายพานธูปเทียนแพ คารวะท่านพระอาจารย์
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

ดูบรรยากาศและการทำงานภายใน บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ