...ประมวลภาพช่วง...
วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2559
ที่ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้ไปโปรดญาติโยมชาว จังหวัดลำปาง
ที่...อพาร์ทเมนท์ "บ้านคุณแม่"
เป็นที่...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ไปพัก
บรรยากาศตอนเช้า...ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ดร.ศรีศุกร์   นิลกรรณ์ ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ ไปโปรด ชาวจังหวัดลำปาง ที่ "บ้านคุณแม่"
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
ดร.ศรีศุกร์   นิลกรรณ์ ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ ไปโปรด ชาวจังหวัดลำปาง ที่ "บ้านคุณแม่" ...พร้อมทั้ง
"คุณแม่อารีย์" และ "คุณดอย" ซึ่งเป็นน้องชาย พร้อมด้วย...คุณพัฒนา   บุญเป็ง CEO ฟาร์มแกะ "Hug You"
...ร่วมกันถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกในห้องพระ
ในช่วงกลางวัน...ได้ถือโอกาสไปเยี่ยมชมศิลปะอันงดงามที่..."MELANN"
 
ซึ่งผลิตโดย...บ.แอคมี ลานนา
อินเตอร์เทรด จำกัด
ซึ่งมีผลงานมากมายที่น่าดูน่าชมเป็นอย่างมาก โดยได้รับการเอื้อเฟื้อจาก...
คุณจำรัค   จีรปัญญาทิพ...ผู้ที่มุ่งมั่นรักเกียรติศักดิ์ล้านนา
ต่อจากนั้น...ได้ไปยังศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "พ่อหลวง" ของชาวไทย ซึ่งได้มีอาจารย์เนตร   ใจเที่ยง เป็นผู้ให้ความรู้แก่คณะผู้เยี่ยมชม
ในภาคค่ำ...ท่านพระอาจารย์ ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนาหลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม จากท่านพระอาจาย์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"...จงเอา "อดีต" มาเป็นบทเรียนเพื่อสร้างแรงผลักดันทำ "ปัจจุบัน" ให้ดี...มันจะเป็นตัวบ่งชี้ "อนาคต" ของเรา...."

                                                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ญาติธรรม..ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
ที่บริษัท ของ... คุณภัทราภรณ์   กันยะมี
คุณภัทราภรณ์  กันยะมี
ผู้กราบนิมนต์ท่าน
พระอาจารย์ไปทำบุญที่ บริษัท ของตนเอง
บรรยากาศในการทำบุญ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.
ที่ระลึก..."ทุ่งบัวตอง" กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง
บรรยากาศโดยรอบ
รุ่งเช้าของวันที่จะต้องกลับ จ.พิษณุโลก
ที่ฟาร์มแกะ... "Hug You"
ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์มาทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคล
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณพัฒนา   บุญเป็ง CEO ของฟาร์มแกะ แห่งนี้ ด้วยค่ะ
ญาติธรรม ก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญ
จิตมุ่งมั่นในการทำทาน
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ...สาธุ
รับประทานอาหารร่วมกัน
บรรยากาศบริเวณ...Hug You (ฮักยู)
ถือโอกาสเก็บมุมน่ารัก ๆ มาฝากค่ะ
เมนูที่น่าสนใจ...ในยามหิว
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ