ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม เมตตารับนิมนต์บรรยายธรรม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ พิษณุโลก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 โดยมี คุณเอกภพ    แจ้งแสงสัมพันธ์ วิศวกร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ พิษณุโลก เป็นผู้กราบนิมนต์
                    *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ พิษณุโลก ที่ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
ได้เมตตาแสดงธรรมโปรด บุคคลากรของ... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ พิษณุโลก
คุณจตุธรรม    เรืองจุติโพธิ์พาน
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย
คุณเสกสรร    เสริมพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย
บรรยากาศในการฟังธรรม
ด้วยความตั้งใจ...กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฟังธรรมบางกาลบางเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่ง
รับพร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
คุณเอกภพ    แจ้งแสงสัมพันธ์
วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ พิษณุโลก
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ