บรรยายธรรมประจำเดือนกรกฎาคม  เมื่ออาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง" "คุณแม่" ผู้น่ารัก "อาจารย์อ้อย" ผู้ใฝ่ธรรม
"พี่น้อง"
ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย และ ภญ.ดาวัลย์  สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง"
"น้องน้ำ" และ "น้องนิว" ลูกสาวผู้น่ารักของ "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"
คุณพ่อ คุณแม่ของ "จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง"
ครอบครัว "ร้านชาญชัยยนต์"
***เด็กและเยาวชนในวันนี้... คือผู้ใหญ่ในวันหน้า***
"อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์" พานักเรียน "โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก" มาใส่บาตรทำบุญอยู่เป็นนิจ..สาธุ..สาธุ..
ครอบครัวของ
"จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง"
  ครอบครัวของ
"พี่จิ"
ความสุขของมนุษย์ที่ยังครองเรือน...เริ่มจากการมีความครอบรัวที่อบอุ่น
ลูกชายของคุณสุวรรณา   อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
และลูกชาย

ลูกชายของคุณวรวิทย์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

"น้องเลิฟ" ผู้น่ารัก
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์เคมีสิ่งทอ
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
บจก.เมดไลน์
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตร
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์ 
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
.ผู้มี..."อาจาริยวัตร" อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต"
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ เจ้าของกิจการ ร้าน Chef Bakery House ปทุมทอง พลาซ่า
...บรรยากาศในการถวายจังหันเช้า...
ครอบครัว "สุวรรณนามัย" ผู้นำ "ธัมมทานัง" ...ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่ท่านพระอาจารย์
"ผู้มีปัญญาให้ความสุข...ย่อมได้ประสพสุข"
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
และลูกชาย
คุณวรวิทย์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
ดร.จุฑาทิพย์  นมะหุต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...น้องๆ เด็กนักเรียน ร.ร.โรจนวิทย์ พิษณุโลก...
***การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด***
...ท่านพระอาจารย์ให้พรแก่ญาติโยม...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"ช่วยกันกินช่วยกันทำ ...ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
...ช่วยกันทำข้อวัตร..อุปัฏฐากครูบาอาจารย์..สาธุ..สาธุ...
ครอบครัว "สุวรรณนามัย" เป็นผู้แทนญาติโยม "ธัมมทานัง" ...น้อมอนุโมทนาถวาย
ใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์เพื่อพิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป...สาธุ...สาธุ...สาธุ...
* ** * ** *** * ** * ** * * ** * ** *** * ** * ** *
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
* ** * ** *** * ** * ** * * ** * ** *** * ** * ** *
"ท่านพระอาจารย์ให้อาหารก้นบาตรแก่เด็กๆ...เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบคุณงามความดี"
"We love you Mom and Dad"
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. - 19.30 น.
"พี่น้อง"
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
"อาจารย์อ้อย"
ผู้ใฝ่ธรรม
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.40 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ "ทำวัตรเย็น"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

        อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  * * * ** ** ** ** ** ** *** ** * ** ** ** *
  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง
มะยา ยัง พุทโธ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ 
  * * * ** ** ** ** ** ** *** ** ** ** ** *

 

ครอบครัว "สุวรรณนามัย"ผู้นำกลุ่ม "ธัมมทานัง"
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณเปรมกมล  มูลนิลตา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์เคมีสิ่งทอ
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                                                  ...หินลับปัญญา...                                  
           
"...การปฏิบัติธรรม...นั่งสมาธิ...ภาวนา...ถ้าไม่มาพิจารณา "ความเจ็บปวด" แล้วก็ "ความตาย"นี้...แล้วจะไปพิจารณาอะไร?...แล้วถ้าไม่มานั่งนิ่ง ๆ อยู่เฉย ๆ นาน ๆ จะเห็นมั๊ยล่ะ...ความเจ็บปวดที่ชัดเจน...นี่ล่ะ "ทุกข์"...หาสิทีนี้หา "สมุทัย" น่ะ...ความเห็นว่าทุกข์ก็อยู่ใน "ไตรลักษณ์" (เกิดขึ้น   ตั้งอยู่   ดับไป) นั้นชอบแล้ว...แล้วก็คิดที่จะหาสมุทัยนั่นล่ะ  "มรรค"...แต่จะไปถึง "นิโรธ"เมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือ "ผล" ...ตอนนี้เรากำลังสร้าง "เหตุ" อยู่... "ทุกขเวทนานี่แหละ "หินลับปัญญา" ล่ะ...เกิดมาแล้วจะไม่ให้ แก่ เจ็บ... แล้วก็ตายเป็นไปไม่ได้ ...สิ่งที่ทำได้คือ...ผลิต "ปัญญา" ที่มีคุณภาพขึ้นมา...จึงจะสามารถอยู่ร่วมกับมันได้อย่างทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์เลย...ตามกำลังของ..."ปัญญา" ที่ "..." แล้ว...คือเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี่แหละ..."เจ้าชายสิทธัตถะ"   ท่านไปเปลี่ยนแปลงอะไร ถึงได้เป็น "พระพุทธเจ้า" ...ก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของท่านนั่นแหละจะไปเปลี่ยนแปลงอะไร...ก่อนจะ "ตรัสรู้"ท่านก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้   ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา   ภายใต้แสงจันทร์ ฯลฯ ...หลังจาก "ตรัสรู้" แล้ว...สรรพสิ่งภายนอกที่กล่าวมาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม...พระจันทร์ดวงนั้นก็ยังคงมีอยู่ตราบทุกวันนี้...แต่สิ่งที่หายไปคือ "กิเลส" ที่เคยทำให้ "ดวงจิต" ของพระองค์เศร้าหมอง...พระองค์จึงเป็น"พุทธะ"...ผู้รู้ (รู้ความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน   ไม่เสถียร   ไม่มีสาระแก่นสาร   ไม่มีอยู่จริง)..ผู้ตื่น (ตื่นจาก"ความหลง"...หลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายกับสรรพสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนนี่แหละ)...ผลก็เลยเป็น "ผู้เบิกบาน"...สรุปแล้วคือท่าน "รู้แจ้งโลก" จาก "ภายใน" ไม่ใช่ "ภายนอก"...แต่อาศัยเรื่องราวภายนอกเป็นตัวเร่ง...ทุกสรรพสิ่งถ้า "จิต" ไม่สำคัญมั่นหมายมันจะมีอะไรมาสำคัญมั่นหมายเรา...หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว   ท่านก็ยังคงมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ...อยู่เหมือนเดิม...แล้วก็ยังรับผัสสะกับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ได้เป็นปกติ...เพียงแต่ไม่มี "กิเลส" ทำ "ปฏิกิริยา" ร่วมกับ "สิ่งเร้า" เท่านั้น "ความเศร้าหมอง" จึงไม่มีกับ "ดวงจิต" ที่บริสุทธิ์ของพระองค์....เช่นเดียวกับ...ความชื้นมี...อ๊อกซิเจน มี...แต่ไม่มี "เหล็ก" ทำ "ปฏิกิริยา" ร่วม... "สนิม" จะไปเกิดตรงไหน?..."  
                                                                                                                                                             
                                                                                        (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
"ตั้งใจฟังธรรม"
น.สพ.ธีระ  นววิภาพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
"พี่น้อง"
ผู้ใฝ่ธรรม
"ร่าเริงในธรรม"
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
...รับพร...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 21 - 22 ตุลาคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
 ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *