บรรยายธรรมประจำเดือนมีนาคม  เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 11-12 มีนาคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
หายใจเข้า พุท...หายใจออก โธ... พุทโธ พุทโธ
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ผู้นำ "ธัมมทานัง"    และกัลยาณมิตร
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย  ญาติธรรมผู้อาวุโส
"รู้แล้ววางเป็นมรรค...รู้แล้วยึดเป็นสมุทัย"
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
จ.พิษณุโลก
ภญ.สุนิสา   สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล 
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ 
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
น้อมรำลึกถึง... "พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ"
  นัตถิเม สะระณัง อัญญัง     พุทโธ เม สะระณัง วะรัง   เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โสตถิเม โหตุสัพพะทา   
             ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี     พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า   ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้   ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้า
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง" กล่าวคำขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง"
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
)
"ขะมามะ.. ภันเต"
ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่พ่อแม่ครูอาจารย์..เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่าน
คุณเทียนชัย สุวรรณนามัยและคุณฉันทนา สุวรรณนามัย คุณพ่อ-คุณแม่ของ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
"ครอบครัวสุวรรณนามัย".. ครอบครัวผู้นำทางการปฎิบัติธรรม
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
คุณยายนันทนา นาคอินทร์ ผูู้ก่อตั้ง "วัดป่าน้ำโจน" นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
)
ท่านมาลี   สิรินิจศรีวงศ์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง
พิษณุโลก
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
 
คุณรัตนศักดิ์ วิรุฬห์ศรี
วิศวกรระบบควบคุม Parker Hannifin
คุณภัทรพล เลิศธเนศ
ผู้ทำ website : Polar Bear Insure
คุณชัยพงศ์ รักต้นตระกูล
Sale Manager Top Insulation
and tradind Co.,Ltd.
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม
 
ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัฐภณ นันทิยะกุล
Stock Analysis
คุณประพันธ์  อมรวิวัฒน์พงศ์
หัวหน้างานบริหารและการเงิน
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เครื่อง4-7
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์ 
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ภญ.สุนิสา   สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด
"เยาวชนของชาติ"
คุณเปรมกมล  มูลนิลตา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
คุณอาจินต์   สหชาติ
ศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลก
"เด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า"
คุณกุลปรียา    ปราบุตร
ภรรยาของพ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
พี่เม้าส์..ผู้น่ารัก
ครอบครัว "ร่อนในเมือง" ผู้ใฝ่ธรรม
คุณสุเมธ ศรีจอมขวัญ Toyota สาขาพิจิตร.. และท่านปรัชญาณี ศรีจอมขวัญ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์ พร้อมด้วยบิดา - มารดา
และครอบครัว ถวายปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์
..ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
ภก.วีรชาติ   แก้วอนันต์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
ทพญ.รัชฎาภรณ์   ม่วงทอง
คลินิกทันตกรรม "ยิ้มยิ้ม" โคกมะตูม
 เมืองพิษณุโลก
...ตั้งใจสดับรับฟังคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์...

                                                                                                                                       "สนิมนอก / สนิมใน"
              "..."เหล็ก"...เอาวางไว้เฉย ๆ ไม่กี่วันมันก็เป็นสนิมได้...เนื่องจากสิ่งเร้าจากภายนอก (ความชื้น / อ๊อกซิเจน) เข้าทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็ก...เขาจึงทาสีกันสนิม เพื่อที่สิ่งเร้าจากภายนอกอย่างที่บอก จะได้ทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็กได้ยาก โอกาสที่จะเป็นสนิมก็น้อย...ไอ้ที่เรามา "ภาวนา" มา "ปฏิบัติธรรม" นี่ก็เพื่อที่จะทำให้ "สติ"เข้มแข็งขึ้น เพราะในเมื่อ "สติ" เข้มแข็งแล้ว "จิต" ก็จะมีกำลัง...ในเมื่อ "จิต" มีกำลัง "กระบวนการคิดวิเคราะห์" ก็จะมีคุณภาพ...ในเมื่อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์" มีคุณภาพ ก็จะสามารถสร้าง "ปัญญา" ที่มีคุณภาพให้ได้..."ปัญญา" ที่มีคุณภาพเท่านั้น ถึงจะสามารถเป็น "ภูมิคุ้มกัน" จิต ...เพื่อไม่ให้ "จิต" เศร้าหมองจากสิ่งเร้าที่ผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (สัญญาอารมณ์) ได้..."

 

                                                                                                                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

"ร่าเริงในธรรม"
...ท่านพระอาจารย์ให้พร ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
"ตั้งใจรับพร"
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2560
"ธัมมะสากัจฉา...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร"
คุณณัฐภณ นันทิยะกุล
Stock Analysis

คุณโยธิน องศุมาลิน
พนักงานร้านเสื้อบิวตี้ควีน
ตลาดพาหุรัด

คุณรัตนศักดิ์ วิรุฬห์ศรี
วิศวกรระบบควบคุม Parker Hannifin
คุณชัยพงศ์ รักต้นตระกูล
Sale Manager Top Insulation
and tradind Co.,Ltd.
คุณธีรติ กออนันตกูล
วิศกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
นพ.รัฐพล แสงรุ้ง
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร โสต ศอ นาสิก แพทย์ 
อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและ
ที่ปรึกษารองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน
"บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ภญ.สุนิสา   สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณยายนันทนา นาคอินทร์
ผูู้ก่อตั้ง "วัดป่าน้ำโจน"
คุณสิทธิชัย อุดมแก้วกาญจนา คุณสรณันทน์ โกสิยางกูร "Chevron" คุณประชา ศรีสังวาลย์
คุณณัฐปภัสร์ บัวบานพร้อม "Chevron" ผู้ใฝ่ธรรม
...บรรยากาศในการฟังธรรม-สนทนาธรรมกันยามเช้า...
...ผู้ใฝ่ธรรมร่วมใส่บาตรท่านพระอาจารย์...
ท่านพระอาจารย์...ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน
กิจกรรมดี ๆ ที่ "ครอบครัวสุวรรณนามัย" ได้ร่วมกันปฏิบัติตลอดมา ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา 
นับได้ว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างในทางธรรมได้เลยค่ะ... สาธุ...สาธุ... สาธุ
คุณชัยพงศ์ รักต้นตระกูล
Sale Manager Top Insulation
and tradind Co.,Ltd.
คุณรัตนศักดิ์ วิรุฬห์ศรี
วิศวกรระบบควบคุม
Parker Hannifin
คุณณัฐ ภัทรปิติตานนท์
Business Unit Director
คุณณัฐภณ นันทิยะกุล
Stock Analysis
คุณธีรติ กออนันตกูล
วิศกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
คุณธนพฤฒ เหลืองวิริยะ
Computer Engineer
คุณมาฆะ พุ่มสะอาดและคุณแม่น้อย กรรมการที่ปรึกษา บจก.รัตนาปาร์ค
นพ.รัฐพล แสงรุ้ง
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร โสต ศอ นาสิก แพทย์ 
อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและ
ที่ปรึกษารองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.สุดาพร  วงค์วาร 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์สุภัค ฟักเงิน
อาจารย์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ท่านมาลี   สิรินิจศรีวงศ์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลแขวงพิษณุโลก
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณประพันธ์  อมรวิวัฒน์พงศ์
หัวหน้างานบริหารและการเงิน
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เครื่อง4-7
 
การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด
คุณณัฐภณ นันทิยะกุล Stock Analysis และคุณชัยพงศ์ รักต้นตระกูล Sale Manager Top Insulation and tradind Co.,Ltd. กำลังทำ"อาจาริยวัตร" ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
...ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่ท่านพระอาจารย์...
ครอบครัวผู้นำ "ธัมมทานัง" ร่วมกันถวายขนมเค้กในวันคล้ายวันเกิดท่านพระอาจารย์
ท่านมาลี   สิรินิจศรีวงศ์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลแขวงพิษณุโลก
ดร.สุดาพร  วงค์วาร 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน
บรรยากาศในการถวายภัตตาหาร...ณ "ธัมมทานัง"
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
)
พญ.พัชรินทร์ อินทรขาว
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
"คุณหมอวีระพันธ์ สุวรรณนามัย" ...ทำข้อวัตรปฏิบัติครูบาอาจารย์ ...สาธุ..สาธุ
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ย่อมมีอยู่ในกลุ่มผู้มีธรรมเสมอ
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์ พร้อมด้วยบิดา - มารดา
และครอบครัว ถวายปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์
..ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ลูกศิษย์...
น้อมรับพร...จากครูบาอาจารย์
ก่อนแยกย้ายกันกลับ "คุณหมอ" และ เพื่อน ๆ กลุ่มที่เรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ได้ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 8 - 9 เมษายน 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
 ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *