บรรยายธรรมประจำเดือนมิถุนายน  เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. - 19.00 น.

คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
คุณเศรษฐธร พันธุนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์)
ม.ธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจน
ห้างทองแม่สายใจ 2  จ.ลพบุรี
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ "ทำวัตรเย็น"
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง"
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
)
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
 
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
คุณเศรษฐธร พันธุนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
จ.พิษณุโลก
พญ.พัชรินทร์ อินทรขาว
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2   จ.ลพบุรี
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
"พุทโธ" จะเป็นที่พึ่งของเราในยามทุกข์มาเยือน
คุณศิวกร จันทร์ดี
Engineering Products
ควบคุมการผลิต
บจก.นันยาง การ์เมนท์
"รู้แล้ววางเป็นมรรค...รู้แล้วยึดเป็นสมุทัย"
...สนทนาธรรม...
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
จ.พิษณุโลก
คุณจารุวรรณ    คำแหง
Programmer
Thai Yazaki Corporation
 
"ตั้งใจฟังธรรม"
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...

...รับพร  และ
...น้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานจะขอเดินตามเดินตามรอยเท้าพ่อค่ะ...

กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
        "...ถ้าจะยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้น...คุณจะต้องต่อสู้กับความรู้สึก "ใฝ่ต่ำ" ของตัวเอง...เหมือนเราจะขึ้นที่สูงก็จะต้องต่อสู้กับ "แรงโน้มถ่วง" ของโลกนั่นแหละ...
        ...เราไม่สามารถ "ดึงยอดเขา" มาหา "เท้า" เราได้หรอก เรามีสิทธิ์เพียงแค่ดึงตัวเองขึ้นไปหามันเท่านั้น...ถ้าอยากอยู่ที่สูง..."
                                                                                             
                                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
?
"ธัมมะสากัจฉา...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร"
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์
นิติกร สำนักงานอัยการ คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร
โสต ศอ นาสิก แพทย์ อาจารย์พิเศษ
ที่ มศว. , คณะสหเวชศาสตร์
และคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณคมสัน  คูศิริเจริญพานิช
นิสิตแพทย์ (นิวแทรค ) ปีที่ 5
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ภาคอินเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์
ศูนย์รังสิต
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม
ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
"น้องนิว" ลูกสาวผู้น่ารักของ
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
ผู้แทนยา บ.เมดไลน์ จำกัด
ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตโปรดญาติโยมโดยมี
"นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย" และ "นพ.พีระพงศ์  เธียราวัฒน์"    ทำหน้าที่เป็น "เด็กวัด" ค่ะ สาธุ.. สาธุ..

ญาติโยมรอใส่บาตรท่าน "ท่านพระอาจารย์อังคาร"    บริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์

คุณเทียนชัย สุวรรณนามัยและคุณฉันทนา สุวรรณนามัย,   ป๊าและม๊าของ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"...ซึ่งเป็นครอบครัวผู้นำกลุ่มผู้ใฝ่ธรรม  "ธัมมทานัง"
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร
โสต ศอ นาสิก แพทย์ อาจารย์พิเศษ ที่ มศว. , คณะสหเวชศาสตร์
และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม
ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
  ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์
นิติกร สำนักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจน
ห้างทองแม่สายใจ 2    จ.ลพบุรี
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
คุณจารุวรรณ   คำแหง Programmer ,Thai Yazaki Corporation และ
คุณอานัน    คำแหง
Computer  Engineering มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเศรษฐธร   พันธุนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์ และเด็กๆ... โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก
ครอบครัว "ร้านชาญชัยยนต์"
ครอบครัว "คุณจิ"
ครอบครัว ...คุณวรวิทย์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
"พ่อ-ลูก" ผู้น่ารัก
บุตรชายของ "คุณสุวรรณา   อภิวงค์เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก"
ครอบครัว "จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง"
...เด็กและเยาวชนในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
...นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย    นำบาตรซึ่งล้างเสร็จเรียบร้อยถวายแเด่ท่านพระอาจารย์...
ครอบครัว "สุวรรณนามัย" ผู้นำ "ธัมมทานัง" ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่ท่านพระอาจารย์
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร
โสต ศอ นาสิก แพทย์ อาจารย์พิเศษ ที่ มศว. , คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
  คุณจารุวรรณ    คำแหง
Programmer ,Thai Yazaki Corporation
วัชรี สุนทรธรรมกุล (ครูแนน)
โรงเรียนเทศบาล 4
  คุณวรวิทย์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คุณเศรษฐธร พันธุนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย
ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์
นิติกร สำนักงานอัยการ คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
...ท่านพระอาจารย์ให้พรแก่ญาติโยม...
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
...ถึงเวลารับประทานอาหารร่วมกันแล้ว...
...พยายามรับประทานอาหารอย่างมีสติ...
จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง ...ขะมักเขม้นในการทำข้อวัตร อุปัฏฐากครูบาอาจารย์
ครอบครัว "สุวรรณนามัย" เป็นผู้แทนญาติโยม "ธัมมทานัง" ...น้อมอนุโมทนาถวาย
ใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์เพื่อพิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป...สาธุ...สาธุ...สาธุ
...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...
ตั้งใจรับพร...จากครูบาอาจารย์
...เด็กและเยาวชนในวันนี้...คืออนาคตของชาติในวันหน้า...สาธุ สาธุ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
 ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ

***หมายเหตุ***...ในช่วงเข้าพรรษาจะทำบุญใส่บาตร ในภาคเช้าของวันอาทิตย์ และจะนั่งสมาธิภาวนา วดมนต์ทำวัตเย็น ฟังธรรม - สนทนาธรรม
กับท่านพระอาจารย์ ภายในวันเดียวคือวันอาทิตย์ค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *