บรรยายธรรมประจำเดือนกรกฎาคม  เมื่ออาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560
"Coffee Morning...ร่วมสนทนาธรรมตามกาล...เป็นข้อหนึ่งในมงคลชีวิต 38 ประการ"
ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตโปรดญาติโยมโดยมี
"นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย" และ "นพ.พีระพงศ์  เธียราวัฒน์"    ทำหน้าที่เป็น "เด็กวัด" ค่ะ สาธุ.. สาธุ..

บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์

...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย และ
ภญ.ดาวัลย์  สุวรรณนามัย
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์ และ พญ.พัชรินทร์  อินทรขาว
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์
นิติกร สำนักงานอัยการ คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
คุณจารุวรรณ   คำแหง Programmer ,Thai Yazaki Corporation และ
คุณอานัน    คำแหง
Computer  Engineering มหาวิทยาลัยนเรศวร
"น้องนิว" และ "พี่หญิง" ร่วมใส่บาตรท่านพระอาจารย์

น.สพ.ธีระ  นววิภาพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

"พี่โอ๋"...ผู้ใฝ่ธรรม
นพ.ยิ่งพันธุ์   ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตร
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ
จังหวัดพิษณุโลก
"คนมีบุญ"...จึงคิดที่จะ... "ทำบุญ"
ครอบครัว "ร้านชาญชัยยนต์"
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์ พานักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลกมาใส่บาตรทำบุญอยู่เป็นนิจ..สาธุ..สาธุ..
คุณจันทร์เพ็ง  คูณทอง   สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก
"พ่อ-ลูก" ผู้น่ารัก
บุตรสาวของ "จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง" บุตรสาว "พี่จิ"
***เด็กและเยาวชนในวันนี้... คือผู้ใหญ่ในวันหน้า***
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
.ผู้มี..."อาจาริยวัตร"อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต"
ครอบครัว "สุวรรณนามัย" ผู้นำ "ธัมมทานัง" ...ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่ท่านพระอาจารย์
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์   ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ
พญ.พัชรินทร์  อินทรขาว
  ภาควิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี   ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์
  นิติกร สำนักงานอัยการ คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
นพ.ยิ่งพันธุ์   ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
...เด็กนักเรียน รร.โรจนวิทย์ พิษณุโลก...
...บรรยากาศในการถวายจังหันเช้า...
คุณอุษณีษ์  วนิชยาโกศล
วิศวกร   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
คุณอาจินต์   สหะชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
คุณศิวกร  จันทร์ดี
Engineering Products
ควบคุมการผลิต บจก.นันยาง การ์เมนท์
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล   ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
คุณวัชรี   สุนทรธรรมกุล "ครูแนน โรงเรียนเทศบาล 4
คุณอุษารัตน์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คุณวรวิทย์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
"กลุ่มเพื่อนๆ ที่เคยเรียนมัธยม รร.เฉลิมขวัญสตรี ค่ะ"
"พ่อ-ลูก" ผู้น่ารัก
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพัก "บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก และ "น้องปัน" ลูกสาวผู้น่ารัก
อ.ทพญ.ดร.จิตติมา  พุ่มกลิ่น
อ.ประจำสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย
ผู้นำ "ธัมมทานัง"
...ท่านพระอาจารย์ให้พรแก่ญาติโยม...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"It's  time  to  eat  so  be  happy  together."
...ช่วยกันทำข้อวัตร..อุปัฏฐากครูบาอาจารย์..สาธุ..สาธุ... "ธรรม"...แห่งผู้มีธรรม ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ครอบครัว "สุวรรณนามัย" เป็นผู้แทนญาติโยม "ธัมมทานัง" ...น้อมอนุโมทนาถวายเทียนจำนำพรรษาและ
ใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์เพื่อพิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป...สาธุ...สาธุ...สาธุ
* ** * ** *** * ** * ** * * ** * ** *** * ** * ** *
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
* ** * ** *** * ** * ** * * ** * ** *** * ** * ** *
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. - 19.00 น.
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
"คุณครูถวิล"
...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน "บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก และ น้องปัน
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
คุณตรีรัตน์   ขาวนวล
ตรวจสอบคุณภาพงาน (QC)
บจก.นันยาง การ์เมนท์
"ผู้ใฝ่ธรรม"
คุณศิวกร  จันทร์ดี
Engineering Products
ควบคุมการผลิต
บจก.นันยาง การ์เมนท์
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ "ทำวัตรเย็น"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
คุณอาจินต์   สหะชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
คุณศิวกร  จันทร์ดี
Engineering Products
ควบคุมการผลิต
บจก.นันยาง การ์เมนท์
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน (คนซ้าย)
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
 
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
"พุทโธ" จะเป็นที่พึ่งของเราในยามทุกข์มาเยือน
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
* ** ** ** ** ** ** **
 “ปวงข้าพระพุทธเจ้า...ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
”
* ** ** ** ** ** ** **
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีพุทธชินราช
..."รู้"...กับ..."เห็น"...
           "...ยิ่งอ่านมากศึกษามาก ฟังมาก ก็จะ "รู้" มาก..."สัญญา" ก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อม ๆ กับ "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย)...
            ...แต่ถ้าลงมือปฏิบัติไปด้วยมาก ๆ ก็จะ "เห็น" มากใน "สภาวะธรรม" ตามเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่ "กาย" แล้วก็ที่ "ใจ"...จากการอดทนที่จะคิดอ่านแก้ไขให้เห็นจริงตามเป็นจริง ในสภาวะธรรมนั้น ๆ "ปัญญา" ก็จะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ... "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย) ก็จะหายไปเรื่อย ๆ ตามขั้นตามภูมิ...ตามศรัทธา วิริยะ ความพากความเพียร ความอดทนอดกลั้นของใครของมัน...ซึ่งแน่นอนนั่นหมายถึง "ทุกข์" ในใจของใครของมันที่จะ "เพิ่ม" ขึ้นหรือ "ลด" ลง ...."

                                                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
)
พญ.พัชรินทร์  อินทรขาว
ภาควิสัญญีวิทยา
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
"ตั้งใจฟังธรรม"
"ร่าเริงในธรรม"
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
...รับพร...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
 ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ

***หมายเหตุ***...ในช่วงเข้าพรรษาจะทำบุญใส่บาตร ในภาคเช้าของวันอาทิตย์ และจะนั่งสมาธิภาวนา วดมนต์ทำวัตเย็น ฟังธรรม - สนทนาธรรม
กับท่านพระอาจารย์ ภายในวันเดียวคือวันอาทิตย์ค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *