บรรยายธรรมประจำเดือนธันวาคม  เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 24-25 ธันวาคม 2559
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
  นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์ และ
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง"
 
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
เจ้าของก๋วยเตี๋ยวปลาโกตุ๋ย "คุณครูถวิล
แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
น้อมรำลึกถึง... "พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ"
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
หลังจากนั้น...นั่งสมาธิภาวนาต่ออีก 30 นาที
ฝึกสติห้เข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา
 
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย 
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย
 ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
 
"คุณครูถวิล
แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
อาจารย์สุภัค ฟักเงิน
อาจารย์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
...ตั้งใจฟังธรรม...
...ท่านพระอาจารย์ให้พร ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
"ตั้งใจรับพร"
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์ , ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย 
และครอบครัว ถวายปัจจัยเพื่อใช้
"การสร้างถนนเข้าวัด"..ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559
"ธัมมะสากัจฉา...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร"
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์ , ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย และ น้องน้ำ ครอบครัวผู้นำ "ธัมมทานัง"
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ
  รพ.พุทธชินราช

นพ. ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวย ,
.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และน้องมาม่อน

ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
บรรยากาศในการฟังธรรม-สนทนาธรรมกันยามเช้า
ท่านพระอาจารย์...ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
...ผู้ใฝ่ธรรมร่วมใส่บาตรท่านพระอาจารย์...
"นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย... วันนี้เป็นทั้งลูกศิษย์วัด และร่วมถวายภัตตาหารแด่ท่านพระอาจารย์... ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ"
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ   รพ.พุทธชินราช
...ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน...
คุณพรศิริ    สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลกและครอบครัว
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
อาจารย์สุภัค ฟักเงิน
อาจารย์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
       
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
คุณอานัน    คำแหง
Computer  Engineering มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
คุณจารุวรรณ  คำแหง
 
Programmer ,Thai Yazaki Corporation
 
นักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลกและเยาวชนผู้ใฝ่ธรรม...ร่วมใส่บาตรท่านพระอาจารย์
การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด
น้องนาเดียร์  นิสิตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเศวร พาน้องๆ ร่วมใส่บาตรท่านพระอาจารย์..สาธุ สาธุ
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
...ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่ท่านพระอาจารย์...
การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
 
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
บรรยากาศในการสร้างบุญบารมีของ..."ผู้มีบุญ"
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
...ร่วมวงกันรับประทานอาหารตามอัธยาศัย...
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ย่อมมีอยู่ในกลุ่มผู้มีธรรมเสมอ
"คุณหมอวีระพันธ์ สุวรรณนามัย" ...ทำข้อวัตรปฏิบัติครูบาอาจารย์ ...สาธุ..สาธุ
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย  และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย
 
ผู้นำ "ธัมมทานัง"น้อมถวายใบปวารณาปัจจัย...แด่ท่านพระอาจารย์
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ลูกศิษย์...
น้อมรับพร...จากครูบาอาจารย์
ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของ "ครอบครัวร่อนในเมือง" นะคะ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 28-29 มกราคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
 ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *