บรรยายธรรมประจำเดือนกรกฎาคม  เมื่ออาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560

“ปั”
“...ความมืดไม่สามารถที่จะเข้าครอบคลุมดวงไฟที่กำลังให้แสงสว่างได้ฉันใด...
กิเลสตัณหาใดๆ ก็ไม่สามารถที่เข้าครอบงำ “จิตใจ” ที่มี “ปัญญาธรรม”  ได้ฉันนั้น...”        
           (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ดร.จุฑาทิพย์  นมะหุต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่านเสวียง   แก้วทอง
ผู้พิพากษา ศาลแขวงพิษณุโลก
"ผู้ใฝ่ธรรม" คุณนฤนาท    สิงห์ลอ
เจ้าของกิจการ ร้าน Chef Bakery
House ปทุมทอง พลาซ่า
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
  คุณนุชนาถ มากทรัทย์
กำลังสำคัญของวัดป่าน้ำโจน
ครอบครัวของ นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์   ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ
พญ.พัชรินทร์  อินทรขาว
  ภาควิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพัก "บุญมี เฮอริเทจ"
พิษณุโลก
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
ดร.จุฑาทิพย์  นมะหุต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ
จังหวัดพิษณุโลก
พ.ต.ต.ภัทรพันธ์   พูนทวี
สว.บางกระทุ่ม
  พ.ต.ต.ธรุจ   อ่องทิพย์ และ
อาจารย์ธัญญา    อ่องทิพย์
ร.ร.จ่านกร้อง
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
บจก.เมดไลน์
ครอบครัว "ร้านชาญชัยยนต์"
"อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์" พานักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลกมาใส่บาตรทำบุญอยู่เป็นนิจ..สาธุ..สาธุ..
"พ่อ-ลูก" ผู้น่ารัก "แม่-ลูก" ผู้ใฝ่ธรรม "น้องเลิฟ" ผู้น่ารัก
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
.ผู้มี..."อาจาริยวัตร"อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต"
...บรรยากาศในการถวายจังหันเช้า...
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์   ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ
พญ.พัชรินทร์  อินทรขาว
  ภาควิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสุธีรา เธียราวัฒน์
คุณแม่ของ นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
คุณขจรศักดิ์ เธียราวัฒน์
ผู้จัดการหจก.สินโสภณเทรดดิ้ง
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา เจ้าของห้องพัก "บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
  ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
คุณวัชรี   สุนทรธรรมกุล "ครูแนน
โรงเรียนเทศบาล 4
ท่านเสวียง   แก้วทอง
ผู้พิพากษา ศาลแขวงพิษณุโลก
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ
เจ้าของกิจการ ร้าน Chef Bakery
House ปทุมทอง พลาซ่า
คุณตรีรัตน์   ขาวนวล
ตรวจสอบคุณภาพงาน (QC) บจก.นันยาง การ์เมนท์
คุณจุฬาลักษณ์   เอกสุวรรณเจริญ
นิสิตปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...น้องๆ เด็กนักเรียน ร.ร.โรจนวิทย์ พิษณุโลก...
***การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด***
...ท่านพระอาจารย์ให้พรแก่ญาติโยม...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"รับอาหารก้นบาตร...เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ"
"แซ่บหลายเด้อ Like! Like! Like!"
"ธรรม"...แห่งผู้มีธรรม ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม" ***บุคคลที่ปราศจากซึ่ง...ความถือตัวถือตนแล้วย่อมงาม*** ทำ"อาจาริยวัตร"
ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์
...ช่วยกันทำข้อวัตร..อุปัฏฐากครูบาอาจารย์..สาธุ..สาธุ...
ครอบครัว "สุวรรณนามัย" เป็นผู้แทนญาติโยม "ธัมมทานัง" ...น้อมอนุโมทนาถวาย
ใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์เพื่อพิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป...สาธุ...สาธุ...สาธุ...
* ** * ** *** * ** * ** * * ** * ** *** * ** * ** *
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
* ** * ** *** * ** * ** * * ** * ** *** * ** * ** *
ก่อนแยกย้ายกันกลับ "น้องๆ นักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์"
ได้ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. - 19.00 น.
คุณมาฆะ พุ่มสะอาด
เจ้าของโรงแรมรัตนาปาร์ค
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
"คุณครูถวิล"
...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
...
"ผู้ใฝ่ธรรม"
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ "ทำวัตรเย็น"
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
"น้องน้ำ" และ "น้องนิว" ลูกสาวผู้น่ารักของ "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน
"บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
ท่านเสวียง   แก้วทอง
ผู้พิพากษา ศาลแขวงพิษณุโลก
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
คุณตรีรัตน์   ขาวนวล
ตรวจสอบคุณภาพงาน (QC)
บจก.นันยาง การ์เมนท์
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
คุณอาจินต์   สหะชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พิษณุโลก
คุณศิวกร  จันทร์ดี
Engineering Products
ควบคุมการผลิต บจก.นันยาง การ์เมนท์
ลูกชายของ
พ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
"พุทโธ" จะเป็นที่พึ่งของเราในยามทุกข์มาเยือน
...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี...
...สนทนาธรรม...
"ตั้งใจฟังธรรม"

“…ร่างกายคือพื้นที่สะท้อนปัญหาเพื่อให้จิตวิเคราะห์และแก้ไขตัวของมัน (จิต) เองนั่นแหละ...”  
                                  (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

"ร่าเริงในธรรม"
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
...รับพร...
คุณนพรัชต์   เกิดชัง...เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง...น้อมอนุโมทนาถวาย
ใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์เพื่อพิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป...สาธุ...สาธุ...สาธุ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
 ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ

***หมายเหตุ***...ในช่วงเข้าพรรษาจะทำบุญใส่บาตร ในภาคเช้าของวันอาทิตย์ และจะนั่งสมาธิภาวนา วดมนต์ทำวัตเย็น ฟังธรรม - สนทนาธรรม
กับท่านพระอาจารย์ ภายในวันเดียวคือวันอาทิตย์ค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *