บรรยายธรรมประจำเดือนเมษายน  เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 8 - 9 เมษายน 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์ และ
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง"
ครูจอห์น (รูปซ้าย) โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษบ้านครูจอห์น
และครูหนึ่ง (รูปขวา)
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง

คุณวีรปริยา เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง

...ผู้ใฝ่ธรรมผู้น่ารัก...
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ครอบครัว "สุวรรณามัย"... ผู้นำ "ธัมมทานัง"
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณจารุวรรณ  คำแหง
  Programmer
Thai Yazaki Corporation
พญ.พัชรินทร์ อินทรขาว
ภาควิสัญญีวิทยา
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ และ
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์    
ประสาทศัลยแพทย์
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน "บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
หลังจากนั้น...นั่งสมาธิภาวนาต่ออีก 30 นาที
...ฝึกความเป็น "กลาง" ของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"...
..."ขันติ" คือ ตบะธรรมในการแผดเผากิเลส...
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย
  คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ผู้นำ "ธัมมทานัง"
พญ.พัชรินทร์ อินทรขาว
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครูจอห์น
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษบ้านครูจอห์น
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณศิวกร  จันทร์ดี
Engineering Products
บจก.นันท์ยาง การ์เม้น
คุณณัฐปภัสร์  บัวบานพร้อม
"Chevron"
คุณสรณันทน์  โกสิยางกูร
"Chevron"
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
...ตั้งใจฟังธรรม...
"ร่าเริงในธรรม"
"ครูจอห์น" ถวายทานแด่ท่านพระอาจารย์
...ท่านพระอาจารย์ให้พร ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2560
"ธัมมะสากัจฉา...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร"
คุณประชา  ศรีสังวาลย์ คุณสรณันทน์  โกสิยางกูร
"Chevron"
...คุณแม่ผู้ใฝ่ธรรม... นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย
 ประสาทศัลยแพทย์คลินิก
แพทย์วีระพันธ์  ผู้นำ   "ธัมมทานัง"
คุณสรณันทน์  โกสิยางกูร
"Chevron"
คุณนิตยา  แก้วตาทิพย์ (รูปซ้าย)   หัวหน้างานผ่าตัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   และคุณแม่ (รูปขวา)
คุณสิทธิชัย อุดมแก้วกาญจนา ...คุณพ่อผู้ใฝ่ธรรม... "น้องน้ำ" ลูกสาวผู้น่ารัก
...ผู้ใฝ่ธรรมร่วมใส่บาตรท่านพระอาจารย์...
ท่านพระอาจารย์...ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
กิจกรรมดี ๆ ที่ "ครอบครัวสุวรรณนามัย" ได้ร่วมกันปฏิบัติตลอดมา ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา 
นับได้ว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างในทางธรรมได้เลยค่ะ... สาธุ...สาธุ... สาธุ
อาจารย์สุภัค ฟักเงิน
อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อาจารย์ศรีวิไล แข็งธัญกรณ์ 
อาจารย์โรงเรียนโรจนวิทย์
"คุณแม่ตา" เจ้าของร้านปืนมานี
(ท่านซ้าย)
และกัลยาณมิตร (ท่านขวา)
พนักงาน "Chevron" ผู้ใฝ่ธรรม
การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน
...ร่วมกันปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์...
อาจารย์ศรีวิไล  แข็งธัญกรณ์ 
นำนักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์
ร่วมใส่บาตรท่านพระอาจารย์
การกระทำให้ดู...เป็นการ
ประ
กาศศาสนาได้ดีที่สุด
คุณวรวิทย์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 และบุตรชาย

จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง
และครอบครัว
คุณจิและลูกสาว...สาธุ สาธุ สาธุ
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์   ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร   (รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)    ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์
...ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่ท่านพระอาจารย์...
"ป๊า"    และ "ม๊า" ของ นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย     ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ผู้นำ "ธัมมทานัง"
"น้องน้ำ" และ "น้องนิว" ลูกสาวแสนน่ารักของนพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย 
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย
 ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย

และผู้นำ "ธัมมทานัง"
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

(รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
และพญ.พัชรินทร์  อินทรขาว

ภาควิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(
รองผู้อำนวยการ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
)
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ดร.จุฑาทิพย์  นมะหุต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"คุณครูถวิล"..แม่พิมพ์ผู้ใฝ่ธรรม คุณกนกพร  วิลาพร
รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ครูจอห์น
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครูจอห์น
...ผลบุญหนุนนำทำให้จิตใจความเบิกบาน...
กัปปิยัง กะโรหิ ? ...ของนี้บริสุทธิ์แล้วหรือยัง ? ,     กัปปิยะ ภันเต...ของนี้บริสุทธิ์แล้วเจ้าข้า
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  จึงจะได้ทำบุญ"
คุณอานัน    คำแหง Computer  Engineering มหาวิทยาลัยนเรศว และ
คุณจารุวรรณ  คำแหง
  Programmer ,Thai Yazaki Corporation
...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ ...สาธุ ...สาธุ ...สาธุ ค่ะ...
คุณสุเมธ  ศรีจอมขวัญ   เจ้าของ Toyota สาขาพิจิตร   และ
ท่านปรัชญาณี  ศรีจอมขวัญ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
...เด็กและเยาวชนวันนี้..คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
...ท่านพระอาจารย์ให้พรแก่ญาติโยม...
...ตั้งใจรับพร...
หลังจากฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้ว... นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง" พร้อมกับญาติธรรมทั้งหมด...น้อมถวาย
ใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์เพื่อใช้ใน "การก่อสร้างข้วั" ...ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ...
โยมพนักงาน "Chevron" น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์
.....
ท่านพระอาจารย์
อนุโมทนาให้พรแก่ลูกศิษย์
.....

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 13 -14 พฤษภาคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
 ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *