บรรยายธรรมประจำเดือน กันยายน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559
"ธัมมสากัจฉา"...ในช่วงเช้า แบบหรรษา
ท่านพระอาจารย์ทำหน้าที่โปรดญาติโยม
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร...ที่ด้านหน้า "ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์ และ ภญ.ดาวัลย์    สุวรรณนามัย ภรรยาผู้ใฝ่ธรรม ผู้นำ "ธัมมทานัง"
พร้อมทั้ง "น้องต้นน้ำ" และ "น้องนิว" ลูกสาวผู้น่ารักทั้งสอง...ร่วมกันสร้างบารมีทาน
ร.อ.นพ.กิตติพิชญ์  อุลิศ วิสัญญีแพทย์ รพ.พระมงกุฏเกล้า และภญ.ภณิดา  คงสวัสดิ์ เภสัชกร รพ.พระมงกุฏเกล้า...ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
"อนาคตของศาสนา"
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ  
เภสัชกร รพ.พระนครศรีอยุธยา
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่... "ท่านผู้ทรงศีล"
ขออนุโมทนาบุญกับ... ร.อ.นพ.กิตติพิชญ์  อุลิศ วิสัญญีแพทย์ รพ.พระมงกุฏเกล้า และภญ.ภณิดา  คงสวัสดิ์ เภสัชกร รพ.พระมงกุฏเกล้า ด้วยนะคะ
บรรยากาศในการทำบุญของ..."ผู้มีบุญ"
ดร.จุฑาทิพย์    นมะหุต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...ตั้งใจน้อมถวายทาน
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
ญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ขั้นพื้นฐานในผู้มีธรรม
ร่วมกันถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์เพื่อพิจารณาใช้ต่อไป
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
ในโอกาสนี้... นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์นั่งรถคันใหม่เพื่อเป็นศิริมงคล
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง" นั่งภาวนาร่วมกับญาติธรรม
คุณพัฒนา  บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ "Hug You"
จ.ลำปาง
คุณสิริธร   พวงสมบัติ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณสุวรรณา   อภิวงค์เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พิษณุโลก
"คุณครูถวิล"...
แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์
เจ้าของร้าน Piengfan Coffee
ที่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***
 
 
 
 
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ภญ.ภณิดา  คงสวัสดิ์
เภสัชกร รพ.พระมงกุฏเกล้า
ดร.ศรีศุกร์  นิลกรรณ์ ...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ร.อ.นพ.กิตติพิชญ์  อุลิศ
วิสัญญีแพทย์ รพ.พระมงกุฏเกล้า
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งภาวนาหลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
สุขอื่น...ยิ่งกว่าความสงบไม่มี

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                          (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ฟังธรรม - สนทนาธรรม จากท่านพระอาจารย์
เข้าวัดฟังธรรม
          "...ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะจากครูบาอาจารย์องค์ไหน ?...ตำรับตำราเล่มใด ?...รู้แล้วก็น้อมเข้ามา "วัด" ดูใน "จิต" ใน "ใจ" ของใครของมัน...ดูซิว่า...ในจิตในใจของตัวเองนั้นมันมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มากน้อยแค่ไหน... ถ้ามันมีพระธรรมคำสอนอยู่ในจิตในใจมากแล้ว...มันไม่ "ทุกข์" หรอก...ที่มันยังทุกข์อยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะมันมีแต่... "ความเห็น" ของตัวเองเท่านั้นแหละ...ถ้าเป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต...มันไม่นำทุกข์มาให้ตัวเองหรอก..."วัด" ดูในจิตในใจของตัวเองนั่นแหละ...นี่ล่ะ "เข้าวัด" ...นี่ล่ะ "ฟังธรรม"..."

                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
รับพร...จากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2559
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ