บรรยายธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน  เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
"ธัมมะสากัจฉา"...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง" คุณนิตยา  แก้วตาทิพย์
หัวหน้างานผ่าตัด รพ.ม.นเรศวร
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี "น้องอัน"...ผู้ใฝ่ธรรม
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
***เด็กและเยาวชนในวันนี้... คือผู้ใหญ่ในวันหน้า***
ครอบครัวร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
ผู้แทนยา บจก.เมดไลน์
ความสุขของมนุษย์ที่ยังครองเรือน...เริ่มจากการมีความครอบรัวที่อบอุ่น
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
"คุณแม่จิ" พาลูก ๆ ทำบุญใส่บาตร
คุณอุบล   ธาราวัชรศาสตร์
ร้านแสงเงินค้าไม้ พิษณุโลก
ผศ.กาญจนา   เชี่ยววิทย์การ
ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร ม.นเรศวร
คุณประพันธ์  อมรวิวัฒน์พงศ์
หัวหน้าหน่วยบริหารและการเงิน
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 - 7
จ.ลำปาง
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
พร้อมทั้ง "น้องต้นน้ำ" และ "น้องนิว"ลูกสาวผู้น่ารักทั้งสอง...ร่วมกันสร้างบารมีทาน
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
น้อมถวายจังหันแด่พระภิกษุสงฆ์
คุณอุบล   ธาราวัชรศาสตร์ ร้านแสงเงินค้าไม้ พิษณุโลก
คุณอุษณีษ์  วนิชยาโกศล วิศวกร   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
 
 
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
ผู้แทนยา บจก.เมดไลน์
คุณอุษณีษ์  วนิชยาโกศล
วิศวกร   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผศ.กาญจนา   เชี่ยววิทย์การ
ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร ม.นเรศวร
*** บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหันแด่พระภิกษุสงฆ์***
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  จึงจะได้ทำบุญ"
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
รับประทานอาหารร่วมกัน
"ธรรม"...ในผู้มีธรรม..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อ...สร้างทานบารมีแด่พระภิกษุสงฆ์
***ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ***
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ