บรรยายธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2559
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
และ
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
...ร่วมกันน้อมถวายยารักษาโรคแด่ท่านพระอาจารย์ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. - 19.00 น.
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ผู้นำ "ธัมมทานัง"...นั่งภาวนาร่วมกับญาติธรรม
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
"น้องเม้า" ผู้ใฝ่ธรรม
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีพุทธชินราช
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย
ประสาทศัลยแพทย์
คลินิกแพทย์วีระพันธ์

ผู้นำ "ธัมมทานัง"
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
คุณอุษา   วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
คุณพีรเชษฐ์   ฤกษ์ดี
พนักงานพัฒนาธุรกิจ ธกส.
สาขาวังทรายพูน จ.พิจิตร
"ครูแนน" ผู้ใฝ่ธรรม
คุณกุลปรียา    ปราบุตร
ภรรยาของพ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
คุณจารุวรรณ    คำแหง
Programmer ,Thai Yazaki
Corporation
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
คุณอาจินต์   สหะชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พิษณุโลก
 
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่ล่วงลับไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

 

 
          "...มุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะทางครอบครัว...สร้างสถานะภาพทางสังคมให้มันดีให้มันมั่นคง...ไม่ไปสร้างปัญหาเป็น "ภาระ" ของสังคม นั่นถูกแล้ว...แต่ก็พึงสังวรไว้เสมอว่าต่อให้มี "ศักยภาพ" ดีเลิศประเสริฐศรีอย่างไร ...ก็มี "ขีดจำกัด" ในการมี "ชีวิต" อยู่ในโลกแห่งสมมุตินี้แน่นอน...ให้เตรียมจิตเตรียมใจไว้เสมอ...เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ "ธาตุขันธ์" ร่างกายที่แตะต้องได้อยู่เดี๋ยวนี้มันจะเสื่อมสลายไปเมื่อใด...ในเมื่อตามเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ "เรา" ไม่ใช่ "ของ ๆ เรา" แต่เริ่ม...มันเกิดขึ้นได้มันก็เสื่อมได้ตามวาระของมัน...ถ้ามาพิจารณาอยู่เนือง ๆ ในความ "ไม่มีสาระแก่นสาร" ของสรรพสิ่งแม้กระทั่งร่างกายธาตุขันธ์นี้...การเกิดมามี "ชีวิต" ในชาตินี้ภพนี้ของคุณมี "สาระ" แล้วล่ะ !!!..."

                                                                                                        (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
เตรียมพร้อมในการทำบุญ
ท่านพระอาจารย์รับบิณฑบาตโปรดญาติโยม
นพ.ยิ่งพันธ์   ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ เจ้าของกิจการ ร้าน Chef Bakery House ปทุมทอง พลาซ่า เมืองพิษณุโลก
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
"น้องเม้า" ผู้ใฝ่ธรรม
อาจารย์ศรีวิไล    แข็งธัญกรณ์
อาจารย์โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก
  คุณวรวิทย์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของผู้ใจบุญ
คุณอุษารัตน์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
"น้องแซค"...กำลังตั้งใจใส่บาตร
***ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ***
"คนมีบุญ"...จึงคิดที่จะ "ทำบุญ"
"เสธ.แดง"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค

คุณอุษณีษ์   วนิชยาโกศล วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิษณุโลก

คุณกุลปรียา    ปราบุตร
ภรรยาของพ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
คุณอานัน   คำแหง Computer Engineer มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณจารุวรรณ    คำแหง
Programmer ,Thai Yazaki Corporation
"คุณครูทัศนา   จุลพงษ์"
"พี่เอ๋"...ผู้ใจบุญ
คุณอุษา   วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
***การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด***
***เตรียมเสบียงข้ามภพข้ามชาติ***
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญ
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพุทธชินราช
 
***อนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ***
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและกัน...สังคมไหน ๆ ก็อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
ขออนุโมทนาบุญกับ ...นพ.ยิ่งพันธ์   ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช ด้วยค่ะ
ญาติธรรม...รับประทานอาหารร่วมกัน
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
หลังจากเสร็จทุกอย่างแล้ว...ญาติธรรม "ธัมมทานัง" ทั้งหมด ได้ร่วมกันอนุโมทนาน้อมถวาย
ใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป...สาธุ ...สาธุ
 
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 24 - 25 ธันวาคม 2559
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ