* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรมประจำเดือนพฤษภาคม   เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
คุณนพรัชต์   เกิดชัง    เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
 ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย   ผู้นำ "ธัมมทานัง"
คุณขวัญหทัย  ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์   คลินิกแพทย์วีระพันธ์ และครอบครัว
คุณนพรัชต์ เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
อาจารย์ศิวากา นิลกำแหง
อาจารย์วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร
พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
ครอบครัวผู้นำ "ธัมมทานัง"
อาจารย์ศิวากา นิลกำแหง
อาจารย์วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร
คุณพรศิริ สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
อาจารย์สุภัค ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี   ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
"ครูหน่อย"
สุโขทัย
"คุณหน่อย"
เจ้าของ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ..."กิเลส" ในใจของเรานั่นแหละ
    (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
...สนทนาธรรม...
...ท่านพระอาจารย์ให้พรก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2561

                                                               ...เราคือพระเจ้าของเรา...
                    "...จริงอยู่เราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิที่ไม่สามารถจะไปดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้ดั่งใจ...แต่...เราก็คือ "พระเจ้าของเรา" ...เราคือผู้ลิขิตชีวิตของเรา...พระพุทธเจ้า...พระธรรมเจ้า...พระอริยะสงฆเจ้า คือ แนวทาง...คือแรงบันดาลใจที่จะดำเนินตาม...แต่จะไปถึง "จุด" นั้นได้หรือไม่? ...ขึ้นอยู่ที่เรานี่แหละ...อัตตาหิ อัตตโน นาโถ...ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน...มันจะเป็น "พระเจ้าของตัวเอง" ก็ตรงนี้ล่ะ !!!..."

                                                              (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)
                    "...I am not a magic God who have the magic formula for success that make people what they are as they wish. But I am the God of mine. Because I am able to centrol my own life. And you are the same as me. You are the God of yours also. The Buddha, Dhamma and Noble Monks are the inspiration to us that we have to do follow them. But we will reach our goal or not, it depends on us, like a proverb says that "Uttahi Uttano Natho". It means that only we who can help ourselves and that is why we are the God of ours. ..."

                                                                   Translated by : Russamee Prompichai 

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย     ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์ผู้นำ "ธัมมทานัง"
คุณนพรัชต์ เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
"ผู้ใฝ่ธรรม" ผู้น่ารัก
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์ 
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
นพ.ภาวัช อาภรณ์รัตน์
สูติ-นรีแพทย์
รพ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
คุณกานต์ อังกาบสี
นักเคมี ฝ่ายศูนย์วิเคราะห์ และ
ห้องปฏิบัติการ
บริษัทไออาร์พีซี จำกัดมหาชน
อ.เมือง จ.ระยอง
น้องดนัย วิริยันต์เมฆ
นิสิตคณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ เจ้าของ Chef Bekery House และน้องเซนท์
"ธัมมะสากัจฉา"...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  จึงจะได้ทำบุญ"
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"...ครอบครัวตัวอย่างในทางธรรม
ครอบครัวของนพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์   ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
  ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์   ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรียงจากซ้ายไปขวา : นพ.ภาวัช อาภรณ์รัตน์
สูติ-นรีแพทย์ รพ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง,

นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์ 
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และ
คุณกานต์ อังกาบสี

นักเคมี ฝ่ายศูนย์วิเคราะห์ และห้องปฏิบัติการ บริษัทไออาร์พีซี จำกัดมหาชน อ.เมือง จ.ระยอง
ครอบครัวของ ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์   ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ
พญ.พัชรินทร์  อินทรขาว
  ภาควิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
"ความสุข" ของมนุษย์ที่ยังครองเรือน...เริ่มจากการมีความครอบรัวที่ "อบอุ่น"
ครอบครัว "หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง"
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ เจ้าของ Chef Bekery House และครอบครัว
ครอบครัวของคุณวรวิทย์ ติดเทียน และคุณอุษารัตน์ ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
ครอบครัวของ "น้องเลิฟ" ผู้น่ารัก
...เด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า...
ครอบครัว "ร่อนในเมือง" ครอบครัวอบอุ่น
"ผู้ที่มีปัญญา...จะเป็นผู้ที่รู้บุญคุณของผู้มีพระคุณ...สาธุ   สาธุ"
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์ พานักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลกมาใส่บาตรทำบุญอยู่เป็นนิจ..สาธุ..สาธุ..
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   พุทธชินราช
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
คุณนพรัชต์ เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
"คุณหน่อย"
เจ้าของ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
"พี่น้อย" และ "พี่ยูร"
พี่เม้าท์...ผู้น่ารัก
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย...วันนี้ขอทำหน้าที่เป็น "เด็กวัด" ขอรับ
ผู้มี..."อาจาริยวัตร"อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
...บรรยากาศในการถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์...
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย   ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์ และ
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย    ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
"น้องนิว" และ "น้องน้ำ" ผู้น่ารัก
ครอบครัวของนพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์   ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
  ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์   ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
"การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด"
ครอบครัว "หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง"
ครอบครัวของ จ.ส.อ.ภัลลพ ร่อนในเมือง
คุณวรวิทย์ ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
และ "น้องยูฟ่า"
...เด็กและเยาวชนวันนี้..คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
น้องเอิร์ท
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณอาจินต์   สหะชาติ
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
คุณแม่ของ "น้องเลิฟ"
คุณกรกนก ขันทิศ
พยาบาล ประเทศฮอลแลนด์
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
...ธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำได้ ไม่จำกัดเพศ, วัย, กาลเวลา และสถานที่...
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม...
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
ขออนุโมทนาบุญกับนางฟ้าอุษารัตน์ ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9,
นางฟ้าพี่เม้าท์, น้องยูฟ่า and The Gang ทุกท่านนะคะ
"***บุคคลที่ปราศจากซึ่ง...ความถือตัวถือตนแล้วย่อมงาม***
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อ...สร้างทานบารมีแด่พระภิกษุสงฆ์
...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...
...ขออนุโมทนาบุญกับ Little Angel Gang โรงเรียนโรจนวิทย์ด้วยนะคะ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ
*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *