บรรยายธรรมประจำเดือนพฤษภาคมเมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. - 19.00 น.
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์ นั่งสมาธิภาวนาร่วมกับญาติธรรม...
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
"น้องกอล์ฟ"...ผู้ใฝ่ธรรม
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ครอบครัว "สุวรรณามัย"... ผู้นำ "ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์...สวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
ขออนุโมทนาบุญกับ...ครอบครัวของ คุณวิชิต   เพชรพิบูลย์ไทย และคุณวณิชชา   ลือชูวงศ์...ศรัทธาจากจังหวัดเพชรบูรณ์
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
"คุณโอ๋" กับ คุณแม่ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณครูถวิล"
...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน
"บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณอาจินต์   สหะชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
"น้องกอล์ฟ"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีพุทธชินราช
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
***หาหัวใจให้จอ...ก็ป็นสุข***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
***ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์***
        "...เพราะธรรมะที่แท้จริงนั้นสัมผัสที่จิตที่ใจ ไม่ใช่ที่หูที่ตาหรือที่ปาก หากแต่จิตใจของพวกเราทั้งหลายยังไม่มีกำลัง เนื่องจากสติยังไม่เข้มแข็งพอจึงยังไม่เห็นจริงตามเป็นจริงใน "สภาวะ"ทั้งหลาย ก็เลยยังหลงยึดหลงถือ หลงสำคัญมั่นหมายอยู่กับความคิดความเห็นเดิม ๆ ของตัวเองอยู่นั่นแหละ...แล้วที่มาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกมาฝืนความรู้ความเห็นเดิม ๆ ของตัวเอง หรือมาฝึกสติให้มันเข้มแข็งขึ้นนั่นแหละ...เพราะถ้าสติมันเข้มแข็งซะแล้ว จิตมันก็จะมีกำลังเองนั่นแหละ...ก็เหมือนเราเอา "กระจก" แผ่นบาง ๆ มากั้นระหว่าง "แสงแดด" กับ "กระดาษ" ...แสงแดดที่ส่องลอดผ่านกระจกไปสู่กระดาษก็ธรรมดา ๆ ไม่มีปัญหาอะไร... แต่ถ้าหากกระจกที่ว่านั้นเป็นกระจกที่มีคุณภาพแล้วก็หนาระดับเป็น "เลนส์" แว่นขยาย แล้วละก็ ...แสงแดดที่ส่องลอดผ่านไปกระทบกับกระดาษมีผลแน่นอน...ยิ่งเป็นจุดโฟกัสที่เล็ก ๆ ด้วยแล้ว ถ้าไปจ่ออยู่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของกระดาษนาน ๆ เข้าก็สามารถที่จะทำให้กระดาษตรงจุดนั้น ๆ มอดไหม้ไปได้...ฉันใดก็ฉันนั้นหาก "สติ" เราเข้มแข็งเหมือน "เลนส์" แว่นขยาย...แล้ว "จิต" ตัวรู้ของเราเหมือน "แสงแดด"... เปรียบตัวปัญหา คือ "กระดาษ" ...พวกคุณลองคิดดู...ถ้าจิตตัวรู้ของเรามองปัญหาผ่านสติที่เข้มแข็งแล้วไซร้มันจะเหลืออะไร...จี้ไปตรงจุดใดมันก็คงมอดไหม้ไป...มอดไหม้ไปเหมือนกระดาษนั่นแหละ...แต่ในทาง "ธรรม" แล้ว  สิ่งที่มอดไหม้ไปก็คือ "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย) นั่นเอง..."
                         
                                                                                                                                                        (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
***ร่าเริงในธรรม***
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2560
บรรยากาศธัมมสากัจฉา...ในภาคเช้า
เตรียมพร้อมสร้างบารมีทาน
ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตโปรดญาติโยม
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
"น้องเม้า"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณอุษารัตน์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
  คุณวรวิทย์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
อาจารย์ศรีวิไล    แข็งธัญกรณ์ อาจารย์โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
คุณสุวรรณา   อภิวงค์ จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
"คุณครูถวิล"...แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
คุณอาจินต์   สหะชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
คุณแม่ผู้ใฝ่ธรรม
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
อาจารย์สุภัค  ฟักเงิน อาจารย์วิชาเคมีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
อาจารยวิมลรัตน์   หาญณรงค์
อาจารย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
คุณวิชิต   เพชรพิบูลย์ไทย และครอบครัว...ศรัทธาจากจังหวัดเพชรบูรณ์
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน "บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
"คุณสุธิดา"...ผู้ใฝ่ธรรม (เจ้าหน้าที่ ธกส.)
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"...ครอบครัวตัวอย่างในทางธรรม
"ศิษย์วัด"...อารมณ์ดี
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์...พร้อมครอบครัว ร่วมกันสร้างบารมีทาน
ขออนุโมทนาบุญกับ...ครอบครัวของ คุณวิชิต   เพชรพิบูลย์ไทย และคุณวณิชชา   ลือชูวงศ์...ศรัทธาจากจังหวัดเพชรบูรณ์
น้อมถวายทานแด่ ..."ท่านผู้เจริญ"
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนีพุทธชินราช
  คุณวรวิทย์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
บรรยาการในการทำบุญของผู้ใฝ่ บุญใฝ่กุศล
"ธรรม"...แห่งผู้มีธรรม ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
สงบนิ่ง...แผ่เมตตาให้ผู้ตกทุกข์...ขอให้พ้นจากทุกข์...ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป...สาธุ
รับประทานอาหารร่วมกัน
***บุคคลที่ปราศจากซึ่ง...ความถือตัวถือตนแล้วย่อมงาม***
ผู้มี..."อาจาริยวัตร"อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต"
             เมื่อเสร็จภาระกิจทั้งหมด ..."คุณหมอ" และญาติธรรมทั้งหมด ได้น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้ตามสมควร ต่อไป
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ...สาธุ
สุขใจ...เมื่อได้เติมบุญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 17 - 18  มิถุนายน 2560
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ