* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรมประจำเดือนมีนาคม   เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 10- 11 มีนาคม 2561
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ..."กิเลส" ในใจของเรานั่นแหละ
    (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณนพรัชต์   เกิดชัง...เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ผู้นำ "ธัมมทานัง"
คุณภัทรพล เลิศธเนศ
ผู้ทำ website : Polar Bear Insure
คุณชัยพงศ์ รักต้นตระกูล
Sale Manager Top Insulation
and tradind Co.,Ltd.
คุณธีรติ กออนันตกูล
วิศกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 
คุณโยธิน องศุมาลิน
พนักงานร้านเสื้อบิวตี้ควีน
ตลาดพาหุรัด
"ท่านหมอ" และสหายเมื่อครั้งเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
 
น.สพ.ธีระ  นววิภาพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design
Thehardwarerevival
คุณขวัญเรือน วงษ์ไทย
นักประชาสัมพันธ์ระดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานใหญ่ กทม.
คุณอุบล   ธาราวัชรศาสตร์
ร้านแสงเงินค้าไม้ พิษณุโลก
น้องตองอู
ร้านแสงเงินค้าไม้ พิษณุโลก
"คุณแม่และ น้องเลิฟ"
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
"แม่หญิงผู้ใฝ่ธรรม"
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย  ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์,  ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัยและ   น้องนิว ผู้นำ   "ธัมมทานัง"
พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทพญ.รัชฎาภรณ์   ม่วงทอง
คลินิกทันตกรรม "ยิ้มยิ้ม" โคกมะตูม
 เมืองพิษณุโลก
"แม่หญิงผู้ใฝ่ธรรม"
นายช่างสมใจ   ขาวพลศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กรมทางหลวง
ดำรงตำแหน่งนายช่างโครงการฯ
สายนครสวรรค์ - สลกบาตร
ภก.วีรชาติ   แก้วอนันต์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
คุณสลักจิต ไผ่ล้อม
ร้านสลักจิต วัดใหญ่ พิษณุโลก
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
อาจารย์ศิวากา นิลกำแหง
อาจารย์วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
 คุณสุจินันท์   ก่อกิจโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
"น้องเลิฟ"  ผู้น่ารัก
คุณตรีรัตน์ ขาวนวล
ตรวจสอบคุณภาพงาน (QC)
บจก.นันท์ยาง การ์เม้น
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
จ.พิษณุโลก
ภญ.สุนิสา   สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
"ออเจ้าผู้ใฝ่ธรรม"
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
...สนทนาธรรม...

คุณกิตติพงษ์ จิตชยานนท์กุล
เจ้าของบริษัท อุตรดิตถ์
อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด

คุณภิมอร นิลยกานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ทพญ.รัชฎาภรณ์   ม่วงทอง
คลินิกทันตกรรม "ยิ้มยิ้ม" โคกมะตูม
 เมืองพิษณุโลก
...ตั้งใจฟังธรรม...

                                                                                                                                    "สนิมนอก / สนิมใน"
                             "..."เหล็ก"...เอาวางไว้เฉยๆ ไม่กี่วันมันก็เป็นสนิมได้...เนื่องจากสิ่งเร้าจากภายนอก (ความชื้น / อ๊อกซิเจน) เข้าทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็ก...เขาจึงทาสีกันสนิม เพื่อที่สิ่งเร้าจากภายนอกอย่างที่บอก จะได้ทำปฏิกิริยากับเนื้อเหล็กได้ยาก โอกาสที่จะเป็นสนิมก็น้อย...ไอ้ที่เรามา "ภาวนา" มา "ปฏิบัติธรรม" นี่ก็เพื่อที่จะทำให้ "สติ" เข้มแข็งขึ้น เพราะในเมื่อ "สติ" เข้มแข็งแล้ว "จิต" ก็จะมีกำลัง...ในเมื่อ "จิต" มีกำลัง "กระบวนการคิดวิเคราะห์" ก็จะมีคุณภาพ...ในเมื่อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์" มีคุณภาพ ก็จะสามารถสร้าง "ปัญญา" ที่มีคุณภาพให้ได้..."ปัญญา" ที่มีคุณภาพเท่านั้น ถึงจะสามารถเป็น "ภูมิคุ้มกัน" จิต ...เพื่อไม่ให้ "จิต" เศร้าหมองจากสิ่งเร้าที่ผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (สัญญาอารมณ์) ได้..."

                                                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณพัทธ์ธนินท์ เต็งนุกูลกิจ
ร้านทองทองถม   พิษณุโลก
"ท่านแม่ของน้องเลิฟ"
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
...ร่าเริงในธรรม...
....ให้พร...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561
"ธัมมะสากัจฉา"...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร
"ฟังธรรมตามกาล"...นี่คือหนึ่งใน "มงคลชีวิต 38 ประการ"
"ท่านแม่"    ของนพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย   ผู้นำ   "ธัมมทานัง"
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย 
ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ผู้นำ "ธัมมทานัง"
คุณชัยพงศ์ รักต้นตระกูล
Sale Manager Top Insulation and tradind Co.,Ltd
คุณชัยพงศ์ รักต้นตระกูล
Sale Manager Top Insulation
and tradind Co.,Ltd
คุณภัทรพล เลิศธเนศ
ผู้ทำ website : Polar Bear Insure
คุณโยธิน องศุมาลิน
พนักงานร้านเสื้อบิวตี้ควีน
ตลาดพาหุรัด
"แม่หญิงผู้ใฝ่ธรรม"
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย 
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ผู้นำ "ธัมมทานัง"
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
ครอบครัว  "สุวรรณนามัย" ร่วมกันสร้าง "ทานบารมี"
ผู้ให้ย่อมเป็น "ที่รัก"
"ท่านแม่" ของ 
  นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ 
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ครอบครัว "ร่อนในเมือง"ช่างเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนัก
"ท่านลุง" ผู้ใฝ่ธรรม
บุตรของคุณวรวิทย์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
 
"ความสุข" ของมนุษย์ที่ยังครองเรือน...เริ่มจากการมีความครอบรัวที่ "อบอุ่น"
ครอบครัว "ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก"
"การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด"
คุณยายนันทนา นาคอินทร์   ผูู้ก่อตั้ง  "วัดป่าน้ำโจน"
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม
 
ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ 
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
กัลยาณมิตรของ
"ท่านหมอวีระพันธ์ สุวรรณนามัย"
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณอุบล   ธาราวัชรศาสตร์
ร้านแสงเงินค้าไม้ พิษณุโลก
 
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
 
อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตร

ดร.จุฑาทิพย์ นมะหุต 
ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณนิตยา แก้วตาทิพย์
หัวหน้างานผ่าตัด
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณพัทธ์ธนินท์ เต็งนุกูลกิจ...ร้านทองทองถม   พิษณุโลกและ
ทพญ.ดร.จิตติมา พุ่มกลิ่น

หัวหน้าสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยลัยนเรศวร
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
บจก.เมดไลน์
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  จึงจะได้ทำบุญ"
คุณกิตติพงษ์ จิตชยานนท์กุล
เจ้าของบริษัท อุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัดและ  แม่หญิงจั๊กจั่น
คุณนิตยา แก้วตาทิพย์
หัวหน้างานผ่าตัด   รพ.ม.นเรศวรและ
คุณกนกพร วิลาชัย
รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล   รพ.ม.นเรศวร
ภญ.สุนิสา สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณอาจินต์   สหชาติ
ศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลก
คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design Thehardwarerevivalและ
คุณขวัญเรือน วงษ์ไทย
นักประชาสัมพันธ์ระดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กทม.
"แม่ท่านและบุตร" ผู้ใฝ่ธรรม
ภญ.ผกาวรรณ ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลกและ
ภญ.สุนิสา สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทพญ.รัชฎาภรณ์   ม่วงทอง
คลินิกทันตกรรม "ยิ้มยิ้ม" และ
ภก.วีรชาติ   แก้วอนันต์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
คุณศิวกร  จันทร์ดี 
Engineering Products  บจก.นันท์ยาง การ์เม้นและ
คุณตรีรัตน์ ขาวนวล
ตรวจสอบคุณภาพงาน (QC) บจก.นันท์ยาง การ์เม้น
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
และ   น้องชาย
คุณภิมอร นิลยกานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
"พี่น้อย" และ "พี่ยูร" เจ้าค่ะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
คุณกิตติพงษ์ จิตชยานนท์กุล
เจ้าของบริษัท อุตรดิตถ์
อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัดและญาติโยม
น้องดนัย   วิริยันต์เมฆ
นิสิตชั้นปีที่ 2   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอาทิตย์ ชีวณิชชากร
Interior Design
Thehardwarerevival
***บุคคลที่ปราศจากซึ่ง...ความถือตัวถือตนแล้วย่อมงาม***
กิจกรรมดี ๆ ที่ "ครอบครัวสุวรรณนามัย" ได้ร่วมกันปฏิบัติตลอดมา ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา 
นับได้ว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างในทางธรรมได้เลยค่ะ... สาธุ...สาธุ... สาธ
คุณยายนันทนา นาคอินทร์
ผูู้ก่อตั้ง "วัดป่าน้ำโจน"
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
คุณสุวรรณา  อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
คุณกนกพร วิลาชัย
รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล   รพ.ม.นเรศวร
"พี่อึ่ง" ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณครูถวิล"...แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
คุณอุษารัตน์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คุณอาจินต์   สหะชาติ
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พิษณุโลก
 คุณสุจินันท์   ก่อกิจโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
ทพญ.ดร.จิตติมา พุ่มกลิ่น
หัวหน้าสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยลัยนเรศวร
...ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่ท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ...
คุณสลักจิต ไผ่ล้อม
ร้านสลักจิต วัดใหญ่ พิษณุโลก
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน
"บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
คุณนิตยา แก้วตาทิพย์
หัวหน้างานผ่าตัด
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.จุฑาทิพย์ นมะหุต 
ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
...บรรยากาศในการถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์...
...เด็กและเยาวชนวันนี้..คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
"ออเจ้าผู้ใฝ่ธรรม"
ธิดาของคุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน
"บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
"ผู้ที่มีปัญญา...จะเป็นผู้ที่รู้บุญคุณของผู้มีพระคุณ...สาธุ   สาธุ"
"ผู้มีปัญญาให้ความสุข...ย่อมได้ประสพสุข"
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ
เจ้าของ Chef Bekery House
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม
 
ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณโยธิน องศุมาลิน
พนักงานร้านเสื้อบิวตี้ควีน
ตลาดพาหุรัด
คุณภัทรพล เลิศธเนศ
ผู้ทำ website : Polar Bear Insure
พวกเราชาว "ธัมมทานัง" ขอร่วมกันถวาย"Happy Birthday Cake"  แด่ท่านพระอาจารย์อังคารเจ้าค่ะ
"Happy Birthday Cake  made from Chef Bekery House... ดูช่างน่ารับประทานยิ่งนัก"
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม...
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
...ขอเชิญพ่อท่านและแม่หญิงรับประทานอาหารร่วมกันเจ้าค่ะ...
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย   ผู้นำในการกล่าวคำขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์
ญาติโยมร่วมถวายปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์..ขออนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะ
...ให้พร...
...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...
ก่อนแยกย้ายกันกลับ "ครอบครัวสุวรรณนามัย" และ "พี่โย"
ได้ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 22- 23 เมษายน 2561
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ
*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *