* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรมประจำเดือนพฤษภาคม   เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์ และ
ภญ.ดาวัลย์ สุวรรณนามัย ครอบครัวผู้นำ
"ธัมมทานัง"
พี่อ้อย...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
พี่ใจ...เด็กวัดป่าน้ำโจน
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ท่านนิรันดร์ วุฒิวัฒน์
รองอธิบดีอัยการ
สำนักงานอัยการภาค 6   จ.พิษณุโลก
พ.อ.ทองแดง อาฒยะพันธ์
หน.กองศัลยกรรม  รพ.ค่ายธนะรัชต์  จ.ประจวบคีรีขันธ์และ
คุณสิริอนัฐพร สุวี
นักจิตวิทยา  สถานพินิจฯ  กำแพงเพชร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณอาจินต์   สหะชาติ
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
คุณจารุวรรณ  คำแหง
Programmer  Thai Yazaki Corporation  
(คนกลาง)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"   ครอบครัวผู้นำ    "ธัมมทานัง"
ท่านนิรันดร์ วุฒิวัฒน์
รองอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 6   จ.พิษณุโลกและ ภรรยา
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
...สนทนาธรรม...
...ตั้งใจฟังธรรม...

                                                                                    "รู้"...กับ..."ห็น"
"...ยิ่งอ่านมากศึกษามาก ฟังมาก ก็จะ "รู้" มาก..."สัญญา"  ก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมๆ กับ "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย)...แต่ถ้าลงมือปฏิบัติไปด้วยมากๆ ก็จะ "เห็น" มากใน "สภาวะธรรม" ตามเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่  "กาย"  แล้วก็ที่  "ใจ"...จากการอดทนที่จะคิดอ่านแก้ไขให้เห็นจริงตามเป็นจริง ในสภาวธรรมนั้นๆ  "ปัญญา"  ก็จะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ... "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย) ก็จะหายไปเรื่อยๆ ตามขั้นตามภูมิ...ตามศรัทธา วิริยะ ความพากความเพียร ความอดทนอดกลั้นของใครของมัน...ซึ่งแน่นอนนั่นหมายถึง "ทุกข์" ในใจของใครของมันที่จะ "เพิ่ม" ขึ้นหรือ "ลด" ลง ...."

                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)

...ร่าเริงในธรรม...
...ท่านพระอาจารย์ให้พรก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561
"ฟังธรรมตามกาล"...นี่คือหนึ่งใน "มงคลชีวิต 38 ประการ"
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) จำกัด
"คุณหน่อย"
เจ้าของ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"...ครอบครัวตัวอย่างในทางธรรม
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์ พานักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลกมาใส่บาตรทำบุญอยู่เป็นนิจ..สาธุ..สาธุ..
ครอบครัวของคุณวรวิทย์   ติดเทียน และคุณอุษารัตน์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
...ครอบครัว "พี่จิ"...
ครอบครัว "ร่อนในเมือง"
ครอบครัว "น้องเลิฟ"
"ความสุข" ของมนุษย์ที่ยังครองเรือน...เริ่มจากการมีความครอบรัวที่ "อบอุ่น"
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  จึงจะได้ทำบุญ"
"คุณหน่อย"
เจ้าของ ร้านก๋วยเตี๋ยว
ลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน   อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
คุณอาจินต์   สหะชาติ
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พิษณุโลก
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ผู้มี..."อาจาริยวัตร"อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต"
...บรรยากาศในการถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์...
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย   ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์,
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย, น้องต้นน้ำและ น้องนิว   ครอบครัวผู้นำ
"ธัมมทานัง"
...เด็กและเยาวชนวันนี้..คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
ครอบครัว "หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง"
ครอบครัว "ร่อนในเมือง"
"การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด"
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
คุณวรวิทย์ ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
และ น้องยูฟ่า
อาจารย์สุภัค ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี   ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
"คุณเนตร" ผู้ใฝ่ธรรม
คุณพ่อ-คุณแม่ของ "น้องเลิฟ"
คุณวัชรี  สุนทรธรรมกุล "ครูแนน"
รงเรียนเทศบาล 4 พิษณุโลก
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
"ผู้มีปัญญาให้ความสุข...ย่อมได้ประสพสุข"
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม...
 
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
...ร่วมกันรับประทานอาหาร...
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ธรรมะขั้นพื้นฐานในผู้มีธรรม
...ท่านพระอาจารย์ขนมเพื่อเป็นกำลังใจแก่เหล่าเทวดานางฟ้าน้อย...
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อ...สร้างทานบารมีแด่พระภิกษุสงฆ์
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ
เจ้าของ Chef Bakery House
...ตั้งใจรับพร...
...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...
...เมตตาธรรมค้ำจุนโลก...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ
*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *