* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
             บรรยายธรรมประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561
                 ณ  "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                  กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561   
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
       นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์ และ
ภญ.ดาวัลย์ สุวรรณนามัย ครอบครัวผู้นำ
"ธัมมทานัง"
...นั่งภาวนาร่วมกับญาติธรรม
คุณณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์
ช.เจริญต้มเลือดหมู เมืองพิษณุโลก
อ.นนทชา  ชัยทวิชธานันท์
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณนิตยา  ธีระไตรรักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานที่ดิน จ.พิษณุโลก
คุณปภัสร์สิตา  ชัยศิริรัตนยุทธ
เจ้าพนักงานที่ดิน
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
"คุณครูถวิล"
...แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม...
            หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณกุลรภัส  ศิริเขตภ์
ร้านโกตุ๋ยลูกชิ้นปลา
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก
คุณกุลปรียา   ปราบุตร
ภรรยาของ พ.ต.ท.สมพร  ปราบุตร
สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
คุณรังสรรค์  สุวรรณศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
อบต.ท่าโพธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด                                                                               ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
คุณวีรยาภัทร์  สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
                                                                ***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
            สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
***กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง***
***ฟังธรรมบางกาลบางเวลา... เป็นมงคลอย่างยิ่ง***
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย
ประสาทศัลยแพทย์
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
ผศ.นพ.สธน  ธรรมอำนวยสุข
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์)
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.คันธชาติ  ทัศคร
 ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณภัดชฎา  พุ่มเกษ
นบท.8 การไฟฟ้าบางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณพัชรกษิดิ์  พุ่มเกษ
วศก. 4 การไฟฟ้าบางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
* * * * * * * * * * * * * * * * *
"
ฟังธรรมตามกาล"...นี่คือหนึ่งใน "มงคลชีวิต 38 ประการ"
ช่วยกันจัดเตรียมอาหารเพื่อน้อมถวายแด่..."ท่านผู้เจริญ"
ท่านพระอาจารย์...บิณฑบาตโปรดญาติโยม
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร...ของ ญาติธรรม "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ผศ.นพ.สธน  ธรรมอำนวยสุข
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  (หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์)
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.คันธชาติ  ทัศคร
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
***ขออนุโมทนาบุญกับ... "คุณหมอ" ผู้ใฝ่ธรรมทั้งสอง ด้วยนะคะ***
การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด
สาธุ...สาธุ...สาธุ
"กลุ่มอนาคตของศาสนา"
ครอบครัว "ร่อนในเมือง" ...ครอบครัวอบอุ่น
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณจินตนา  พรสิริโชติกุล
ผู้แทนยา บจก.เมดไลน์
ครอบครัว..."สุวรรณนามัย" ร่วมกันสร้างบารมีทาน
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...และผู้มีบุญเท่านั้น  จึงคิดที่จะทำบุญ"
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
อาจารย์สุรเดช  พุทธพนม
ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
คุณพัชรกษิดิ์  พุ่มเกษ
วศก. 4 การไฟฟ้าบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณภัดชฎา  พุ่มเกษ
นบท.8 การไฟฟ้าบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
         การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน
บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน
กัปปิยัง กะโรหิ? ...กัปปิยะ ภันเต
ของนี้บริสุทธิ์แล้วหรือยัง?...ของนี้บริสุทธิ์แล้วเจ้าข้า
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"ผู้มีปัญญาให้ความสุข...ย่อมได้ประสบสุข"
***ธรรมะในการอยู่ร่วม***
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
สงบนิ่ง...แผ่เมตตา
ญาติธรรม..."ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์ รับประทานอาหารร่วมกัน
กิจกรรมร่วม...ในกลุ่มญาติธรรม
อาจาริยวัตร...อันงดงาม
น้อมถวายใบปวารณาแด่ท่านพระอาจารย์ เพื่อพิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป
                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
              ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 "ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ
                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

หมายเหตุ...ปฏิบัติธรรม - การทำบุญที่ "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ในช่วงระยะเข้าพรรษา 3 เดือน จะรวมทำเพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะ คือตอนเช้าของวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 08.00 น. ใส่บาตร ถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน และตอนเย็นเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. นั่งสมาธิภาวนา สวดมนต์ทำวัตรเย็น และฟังธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ค่ะ