* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 27- 28 มกราคม 2561
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์ และ
ภญ.ดาวัลย์ สุวรรณนามัย ครอบครัวผู้นำ
"ธัมมทานัง"
คุณนพรัชต์   เกิดชัง เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง   และพี่เม้าท์
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
ส.ท.หญิง ศรินญา หมู่แสนกอ
หน่วยบังคับบัญชาการทหารพัฒนา 
กทม.
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
คุณอาจินต์   สหะชาติ
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
คุณกุลปรียา    ปราบุตร
ภรรยาของพ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
คุณศิวกร  จันทร์ดี
Engineering Products
บจก.นันท์ยาง การ์เม้น
คุณตรีรัตน์ ขาวนวล
ตรวจสอบคุณภาพงาน (QC)

บจก.นันท์ยาง การ์เม้น
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
ครอบครัวของ "น้องเลิฟ" ผู้น่ารัก
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
น้องน้ำ และน้องนิว บุตรสาวของผู้นำ "ธัมมทานัง"
"น้องเลิฟ" ผู้น่ารัก
ส.ท.หญิง ศรินญา หมู่แสนกอ
หน่วยบังคับบัญชาการทหารพัฒนา 
กทม.
ส.ต.ต.ปัญญาพล กล่อมเกลี้ยง
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6   พิษณุโลก
ส.ท.เรวัติ ศิวชาติ
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.39 
ค่ายนเรศวรมหาราช
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
"บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา""พุทโธ" จะเป็นที่พึ่งของเราในยามทุกข์มาเยือน
"บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา"
...ท่านพระอาจารย์ให้พรก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561
“ปั”
“...ความมืดไม่สามารถที่จะเข้าครอบคลุมดวงไฟที่กำลังให้แสงสว่างได้ฉันใด...
กิเลสตัณหาใดๆ ก็ไม่สามารถที่เข้าครอบงำ “จิตใจ” ที่มี “ปัญญาธรรม”  ได้ฉันนั้น...”        
           (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
"ฟังธรรมตามกาล"...นี่คือหนึ่งใน "มงคลชีวิต 38 ประการ"
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ
เจ้าของกิจการ ร้าน Chef Bakery House ปทุมทอง พลาซ่า
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  จึงจะได้ทำบุญ"
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"...ครอบครัวตัวอย่างในทางธรรม
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี  และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์ นิติกร สำนักงานอัยการ คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
คุณอาจินต์   สหะชาติ
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน   อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
"คุณเนตร" ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณครูถวิล"...แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ
เจ้าของ Chef Bakery House
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ส.ท.เรวัติ ศิวชาติ
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.39 
ค่ายนเรศวรมหาราช
ส.ต.ต.ปัญญาพล กล่อมเกลี้ยง
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6   พิษณุโลก 
และ
ส.ท.หญิง ศรินญา หมู่แสนกอ
หน่วยบังคับบัญชาการทหารพัฒนา  กทม.
นพ.ยิ่งพันธุ์  ธาราวัชรศาสตร์   จักษุแพทย์   รพ.พุทธชินราช
ครอบครัวของคุณวรวิทย์   ติดเทียน และคุณอุษารัตน์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
พ.ต.ท.สมพร ปราบุตร    สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 พร้อมครอบครัว
"การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด"
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์ พานักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลกมาใส่บาตรทำบุญอยู่เป็นนิจ..สาธุ..สาธุ..
"ผู้ที่มีปัญญา...จะเป็นผู้ที่รู้บุญคุณของผู้มีพระคุณ...สาธุ   สาธุ"
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ผู้มี..."อาจาริยวัตร"อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต"
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย  ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์   และภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย   ผู้นำ   "ธัมมทานัง"
น้องน้ำ และน้องนิว...ครอบครัวผู้นำ "ธัมมทานัง"
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์ นิติกร สำนักงานอัยการ คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
คุณอาคม  บุญธรรมมา  และคุณอุบลรัตน์  บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน
"บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
...บรรยากาศในการถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์...
...เด็กและเยาวชนวันนี้..คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
"ผู้มีปัญญาให้ความสุข...ย่อมได้ประสพสุข"
"ป้าน้อย"
...เจ้าของโรงแรมรัตนาปาร์ค
พิษณุโลก
คุณกุลรภัส   ศิริเขตภ์
เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวโกตุ๋ย
ลูกชิ้นปลา
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
"พี่จิ" ผู้ใฝ่ธรรม
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม
ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
นพ.ยิ่งพันธุ์  ธาราวัชรศาสตร์
 
จักษุแพทย์   รพ.พุทธชินราช
...ผลบุญหนุนนำทำให้จิตใจความเบิกบาน...
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม...
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ธรรมะขั้นพื้นฐานในผู้มีธรรม
...นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย   และท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรขะมักเขม้นในการทำข้อวัตร อุปัฏฐากครูบาอาจารย์...
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อ...สร้างทานบารมีแด่พระภิกษุสงฆ์
...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...
"ความสุข" ของมนุษย์ที่ยังครองเรือน...เริ่มจากการมีความครอบรัวที่ "อบอุ่น"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 24- 25 กุมภาพันธ์ 2561
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ
*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *