บรรยายธรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 12 - 13 มกราคม 2562
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก 2 ชั่วโมง (ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.)
(...สำหรับผู้ที่อยากอยู่กับตัวเองนาน ๆ ...อยากรู้จัก "ตัวเอง" ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วก็เคยปฏิบัติมานานบ้างแล้ว...)
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์ นั่งสมาธิภาวนาร่วมกับญาติธรรม...
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ครอบครัว "สุวรรณนามัย"...ของนพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
ท่านนิรันดร์  วุฒิวัฒน์
อธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีศาลสูงภาค6
อาจารย์จิรัญญา  วุฒิวัฒน์
ภริยาของท่านนิรันดร์  วุฒิวัฒน์
ผศ.ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
"คุณครูถวิล"
แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณพรสุรางค์   ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9
พิษณุโลก
คุณกุลรภัส  ศิริเขตภ์
ร้านโกตุ๋ยลูกชิ้นปลา
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
***หาหัวใจให้จอ...ก็ป็นสุข***
"พุทโธ"...จะเป็นที่พึ่งของเราในยามทุกข์มาเยือน
f
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
***ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์***

                                                                                    "รู้"...กับ..."ห็น"
"...ยิ่งอ่านมากศึกษามาก ฟังมาก ก็จะ "รู้" มาก..."สัญญา"  ก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมๆ กับ "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย)...แต่ถ้าลงมือปฏิบัติไปด้วยมากๆ ก็จะ "เห็น" มากใน "สภาวะธรรม" ตามเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่  "กาย"  แล้วก็ที่  "ใจ"...จากการอดทนที่จะคิดอ่านแก้ไขให้เห็นจริงตามเป็นจริง ในสภาวธรรมนั้นๆ  "ปัญญา"  ก็จะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ... "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย) ก็จะหายไปเรื่อยๆ ตามขั้นตามภูมิ...ตามศรัทธา วิริยะ ความพากความเพียร ความอดทนอดกลั้นของใครของมัน...ซึ่งแน่นอนนั่นหมายถึง "ทุกข์" ในใจของใครของมันที่จะ "เพิ่ม" ขึ้นหรือ "ลด" ลง ...."

                                                                      (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)

บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
***ปิติธรรม***
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562
"ธัมมะสากัจฉา"...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร
เทพบุตรที่ดำเนินอยู่ในมรรค...น้อมฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์
ญาติธรรม "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ...ช่วยกันเตรียมอาหารถวายจังหันท่านพระอาจารย์
คุณพรสุรางค์  ราชภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
"น้องเม้า"ผู้ช่วยประจำคลินิกแพทย์วีระพันธ์
คุณอุษารัตน์  ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คุณสุวรรณา   อภิวงค์ จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ
จังหวัดพิษณุโลก
คนมีบุญ...กำลังทำบุญ
คุณกุลรภัส  ศิริเขตภ์
ร้านโกตุ๋ยลูกชิ้นปลา ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก
คุณอาจินต์   สหะชาติ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
"คุณครูถวิล" แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
อาจารย์สุภัค  ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์ อาจารย์โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก...นำเด็ก ๆ นักเรียนมาทำบุญตักบาตร
***การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด***
ผศ.นพ.สธน   ธรรมอำนวยสุข ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์) รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.คันธชาติ  ทัศคร  ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของญาติธรรม "ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์
คุณชมนภัส  ชาญณรงค์
ผู้ปฏิบัติการสินเชื่ออาวุโส บริษัทพระนครยนตรการ
คุณอานัน  คำแหง
COMPUTER  ENGINNEER มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณพลภัทร  ชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
คุณจารุวรรณ   คำแหง
Programmer ,Thai Yazak Corporation
นพ.ยิ่งพันธ์  ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
คุณดนัย  วิริยันต์เมฆ
นิสิตแพทย์นิวแทรค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่านธีระโชติ  ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในจังหวัดเลย
และ คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์   นิติกร สำนักงานอัยการ
  คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก และ
คุณวัชรี  สุนทรธรรมกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 4 พิษณุโลก
"น้องตองอู"
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ขออนุโมทนาบุญกับ "ครอบครัวสุวรรณนามัย" ...ครอบครัวตัวอย่างในทางธรรม ด้วยนะคะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
นพ.ยิ่งพันธุ์  ธาราวัชรศาสตร์  จักษุแพทย์   รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
ท่านธีระโชติ  ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นใน จังหวัดเลย
และ คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์   นิติกร สำนักงานอัยการ   คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
"ทาน"...บารมี
คุณอานัน  คำแหง
COMPUTER  ENGINNEER มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอุษา   วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
กัปปิยังกะโรหิ...ของนี้บริสุทธิ์หรือยัง ?
กัปปิยะ ภันเต...บริสุทธิ์แล้วเจ้าข้า (ทำเมื่อถวายผักสด หรือผลไม้มีเมล็ดที่ยังเกิดใหม่ได้)
บรรยากาศในการทำบุญ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
ญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
ท่านธีระโชติ  ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นใน จังหวัดเลย ...กำลังข้อวัตรปรนนิบัติครูบาอาจารย์
***ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม***
น้อมทำบุญ...แด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาตามสมควรต่อไป
รับพร...จากท่านพระอาจารย์
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญฯ...สาธุ
สุขใด...ก็ไม่สุขเท่า "สุขในธรรม"
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ