บรรยายธรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 28 - 29 มกราคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. - 19.00 น.
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง" นั่งภาวนาร่วมกับ...
ท่านเสวียง   แก้วทอง
ผู้พิพากษา ศาลแขวงพิษณุโลก
คุณทัศนีย์   กลิ่นเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ
ศาลแขวงพิษณุโลก
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
***หายใจเข้า พุ...หายใจออก โธ... พุทโธ พุทโธ***
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
"ครอบครัวมีธรรม"...ของนพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
คุณจิตราวรรณ  เทียมสังวาลย์
เจ้าหน้าที่ ศาลแขวงพิษณุโลก
คุณทัศนีย์   กลิ่นเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ
ศาลแขวงพิษณุโลก
พ.อ.ทองแดง   อาฒยะพันธ์
หน.กองศัลยกรรม
รพ.ค่ายธนะรัชต์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
อาจารย์ธัญญา   อ่องทิพย์
ร.ร.จ่านกร้อง
คุณกุลปรียา    ปราบุตร
ภรรยาของพ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
คุณอาจินต์   สหะชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร พิษณุโลก
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีพุทธชินราช
"น้องสมาร์ท" คนเก่ง
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
นพ.ยิ่งพันธุ์   ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
***ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับเทวบุตรเทวธิดา ทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

                                                                                       "ความเจริญของจิต"
                      "...การมาภาวนา ก็เพื่อที่จะมาฝึกมาฝืนความรู้ความเห็นเดิม
ๆ ของเราที่มัน "หลง" ยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายกับสรรพสิ่ง....     อันดับแรก คือพยายาม ระวังอย่าให้ "ธาตุขันธ์" มาทับถมจิตใจ....พร้อมกันนี้ก็พยายามอย่าให้ "จิตใจ" ไปกดดัน...ธาตุขันธ์...นั่นล่ะ...การ "ภาวนา" !! ...ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงเนื่องจาก จิตใจที่ยังมีความหลง...จึงไปหอบไปหามเอา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ตับ ปอด ม้าม ไต ฯลฯ มาทับถมตัวเอง...สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนจริง ๆ จัง ๆ ...พร้อมกันนี้ก็พยายามกดดันธาตุขันธ์นี้ให้ได้ดั่งใจตัวเอง.... "อยาก" ให้เป็นอย่างนั้น "ไม่อยาก" ให้เป็นอย่างนี้.... "ภาวนา" แปลว่า "เจริญ" ก็เจริญที่จิตที่ใจนี่แหละ...ถ้าจิตใจมันเจริญ มันก็จะพยายามคลี่คลาย รูปลักษณ์ สกนธ์กายนี้ให้เห็นจริงตามความเป็นจริงในความไม่สวยไม่งาม ไม่ "เสถียร" ไม่จีรังยั่งยืน (อย่างที่พวกเราเรียน Anatomy "อนาโตมี" นั่นล่ะ)...จึงไม่อยู่ในวิสัย ที่จะไปกดดันบังคับกะเกณฑ์ให้ได้ดั่งใจตัวเอง...แล้วทีนี้ในเมื่อไม่ได้แบกได้หามไม่ได้หอบเอาอะไรมาทับมาถมตัวเอง...ไม่ได้ไปกดดันบังคับกะเกณฑ์กับอะไรด้วย ความหลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมาย...มันก็จะรู้สึกโปร่งรู้สึกเบาขึ้นที่จิตที่ใจเองนั่นแหละ...ก็แล้วทีนี้ขนาดสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา เรายังไม่สามารถควบคุมได้...แล้วเราจะไปควบคุมกำหนดกฎเกณฑ์ให้สรรพสิ่งทั้งหลายให้ได้ดั่งใจตัวเองได้อย่างไร...
                       "....แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแยกให้ออกนะว่า..ต้องรู้จัก "สมมติ"
เคารพ "สมมติ" แต่ไม่ยึดติดใน "สมมติ"...ในขณะที่ยังมี "ชีวิต" อยู่ตามสมมติ ก็ต้องเคารพสมมติคือ รู้จักทำมาหากิน ดูแลรักษาความสะอาด...อาหารการกิน...ยารักษาโรค ฯลฯ แต่เมื่อถึงที่สุดจะต้องเสื่อมสลายไปตามกฏแห่งอนิจจัง ก็ให้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างที่ได้พูดมาแต่ตั้งแต่ต้นแล้วนั่นแหละจะได้ไม่หลงยึดติดในสมมติ....ซึ่งแน่นอนนี่คือหนทางเดียวที่คุณจะได้...ไม่ทุกข์ไง!!!..."                                                                                                                                                          

                                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดยท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560
***ฟังธรรมบางกาลบางเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง***
เตรียมพร้อมในการทำบุญตักบาตร
ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตโปรดญาติโยม ที่...ด้านหน้า "ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ท่านมนต์ชัย   สิรินิจศรีวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดสุโขทัย
และ
ท่านมาลี   สิรินิจศรีวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง พิษณุโลก
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ
เจ้าของกิจการ ร้าน Chef Bakery
House ปทุมทอง พลาซ่า
เมืองพิษณุโลก
อาจารย์ธัญญา    อ่องทิพย์ ร.ร.จ่านกร้อง และสามี
ครอบครัวอบอุ่น..."ร่อนในเมือง"...
ของ จ.ส.อ.ภัลลพ   ร่อนในเมือง
"คุณเนตร" ผู้ใฝ่ธรรม และคุณแม่
คุณสมศักดิ์   วงศ์วาร
เภสัชกร รพ.บางระกำ และ
ดร.สุดาพร    วงค์วาร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
***การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด***
"คนมีบุญ"...จึงคิดที่จะ "ทำบุญ"
ขออนุโมทนาบุญกับ...ครอบครัว "คุณหมอวีระพันธ์" ด้วยนะคะ
     
 
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ครอบครัวผู้นำ..."ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ร่วมกันน้อมถวายทาน
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร โสต ศอ นาสิก แพทย์
อาจารย์พิเศษ ที่ มศว. , คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเชษฐา  บุญทรัพย์ นิสิตชั้นปีที่ 6
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.อ.ทองแดง   อาฒยะพันธ์
หน.กองศัลยกรรม รพ.ค่ายธนะรัชต์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
นพ.ยิ่งพันธุ์   ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
น้อมถวายทานแด่..."ท่านผู้รงศีล"
กัปปิยัง กะโรหิ ? ...ของนี้บริสุทธิ์แล้วหรือยัง? กัปปิยะ ภันเต...ของนี้บริสุทธิ์แล้วเจ้าข้า
ท่านมนต์ชัย   สิรินิจศรีวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดสุโขทัย
ท่านมาลี   สิรินิจศรีวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง
พิษณุโลก
ท่านเสวียง   แก้วทอง
ผู้พิพากษา ศาลแขวงพิษณุโลก
อาจารย์ธัญญา   อ่องทิพย์
ร.ร.จ่านกร้อง
คุณจิตราวรรณ  เทียมสังวาลย์
เจ้าหน้าที่ ศาลแขวงพิษณุโลก
บรรยากาศในการทำบุญ...ของ "ผู้มีบุญ"
 
คุณวรวิทย์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คุณกุลปรียา    ปราบุตร
ภรรยาของพ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม
ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
รับประทานอาหารร่วมกัน
"ธรรม"...ในผู้มีธรรม..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์ เพื่อพิจารณาใช้ตามสมควร
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญฯ
สาธุ...สาธุ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ