* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2561
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย   ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์   และภญ.ดาวัลย์  สุวรรณนามัย   ครอบครัวผู้นำ   "ธัมมทานัง"
คุณนพรัชต์   เกิดชัง เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
น้องดนัย   วิริยันต์เมฆและ   น้องเกียรติคุณ โพธิ์ทวี
นิสิตชั้นปีที่ 2   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
"ครอบครัวสุวรรณามัย"   กำลังเดินอยู่ในมรรค
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
"ป้าตี๋"  ผู้ใฝ่ธรรม
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
คุณอุบล   ธาราวัชรศาสตร์
ร้านแสงเงินค้าไม้ พิษณุโลก
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณศิวากา นิลกำแหง
อาจารย์วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 น้องเกียรติคุณ โพธิ์ทวี
นิสิตชั้นปีที่ 2   คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
น้องตองอู
ร้านแสงเงินค้าไม้ พิษณุโลก
"ผู้ใฝ่ธรรม"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
"บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา"
"รู้แล้ววางเป็นมรรค...รู้แล้วยึดเป็นสมุทัย"
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
...
...สนทนาธรรม...
"น้องต้นน้ำ" บุตรสาวของผู้นำ "ธัมมทานัง"
"น้องเลิฟ"  ผู้น่ารัก
...ตั้งใจฟังธรรม...
      "...ถ้าจะยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้น...คุณจะต้องต่อสู้กับความรู้สึก "ใฝ่ต่ำ" ของตัวเอง...เหมือนเราจะขึ้นที่สูงก็จะต้องต่อสู้กับ "แรงโน้มถ่วง" ของโลกนั่นแหละ...
        ...เราไม่สามารถ "ดึงยอดเขา" มาหา "เท้า" เราได้หรอก เรามีสิทธิ์เพียงแค่ดึงตัวเองขึ้นไปหามันเท่านั้น...ถ้าอยากอยู่ที่สูง..."
                                                                                             
                                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์และ  น้องนิว
...ร่าเริงในธรรม...
....ให้พร...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
"ธัมมะสากัจฉา"...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร
พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสิริอนัฐพร สุวี
นักจิตวิทยา  สถานพินิจฯ  กำแพงเพชรและ
พ.อ.ทองแดง อาฒยะพันธ์
หน.กองศัลยกรรม  รพ.ค่ายธนะรัชต์  จ.ประจวบคีรีขันธ์
น้องดนัย   วิริยันต์เมฆ   
นิสิตชั้นปีที่ 2   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย   ผู้นำ "ธัมมทานัง"
คุณศิวากา นิลกำแหง
อาจารย์วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
จ.พิษณุโลก
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย  ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์   และภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย   ผู้นำ   "ธัมมทานัง"
ผศ.นพ.สธน ธรรมอำนวยสุข
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก   หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรและ  ครอบครัว
ครอบครัว "ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก"
"ความสุข" ของมนุษย์ที่ยังครองเรือน...เริ่มจากการมีความครอบรัวที่ "อบอุ่น"
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  จึงจะได้ทำบุญ"
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์ พานักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลกมาใส่บาตรทำบุญอยู่เป็นนิจ..สาธุ..สาธุ..
ครอบครัวของคุณวรวิทย์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
   และบุตรชาย
"การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด"
คุณอุษารัตน์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
"พี่จิ" ผู้ใฝ่ธรรม
"ผู้ใฝ่ธรรม"
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
 
อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช   จ.พิษณุโลก
คุณจารุวรรณ  คำแหง
Programmer,  Thai Yazaki Corporation
***บุคคลที่ปราศจากซึ่ง...ความถือตัวถือตนแล้วย่อมงาม***
ผู้มี..."อาจาริยวัตร"อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต"
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
...บรรยากาศในการถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์...
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"...ครอบครัวตัวอย่างในทางธรรม
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ
เจ้าของ Chef Bakery House
พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช   จ.พิษณุโลก
คุณเรืองระวี   จันทร์ชูชื่นสกุล
ผู้จัดการ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย   พิษณุโลก
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
บจก.เมดไลน์
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
   คุณวรวิทย์   ติดเทียน และคุณอุษารัตน์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
"คุณครูถวิล"...แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
พ.อ.ทองแดง อาฒยะพันธ์
หน.กองศัลยกรรม  รพ.ค่ายธนะรัชต์  จ.ประจวบคีรีขันธ์
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
คุณวัชรี  สุนทรธรรมกุล "ครูแนน"
รงเรียนเทศบาล 4 พิษณุโลก
คุณจารุวรรณ  คำแหง
Programmer,  Thai Yazaki Corporation
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
คุณสิริอนัฐพร สุวี
นักจิตวิทยา  สถานพินิจฯ  กำแพงเพชร
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
บจก.เมดไลน์
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
"ผู้มีปัญญาให้ความสุข...ย่อมได้ประสพสุข"
...เด็กและเยาวชนวันนี้..คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
"ผู้ที่มีปัญญา...จะเป็นผู้ที่รู้บุญคุณของผู้มีพระคุณ...สาธุ   สาธุ"
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม...
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
...ท่านพระอาจารย์พิจารณาอาหารก่อนฉัน...
...รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน...
...ช่วยกันกิน  ช่วยกันทำ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...
"พี่เม้าส์" เป็นตัวแทนในการน้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อ...สร้างทานบารมีแด่พระภิกษุสงฆ์
...ให้พร...
...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...
และเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ   "พี่เม้าส์ผู้น่ารัก"   ...เราจึงจัด   "SURPRISE ..Happy Brithday Cake"   กันค่ะ
...อร่อยค่ะ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 10- 11 มีนาคม 2561
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ
*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *