บรรยายธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์ นั่งสมาธิภาวนาร่วมกับญาติธรรม...
คุณสุมิตรา   ชาญวานิชพร
ผู้จัดการฝ่ายบริการและ
ขายลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
และลูกค้าผู้ประกอบการ
บ.โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณลดาวัลย์   คล้ายสุวรรณ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
"คุณเม้า" ...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณเนตร" ...ผู้ใฝ่ธรรม
ขออนุโมทนาบุญกับ...ครอบครัวของ คุณวิชิต   เพชรพิบูลย์ไทย และคุณวณิชชา   ลือชูวงศ์...ศรัทธาจากจังหวัดเพชรบูรณ์
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ครอบครัวผู้นำ "ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์...สวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
คุณอาจินต์   สหะชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
คุณจารุวรรณ    คำแหง
Programmer ,Thai Yazaki
Corporation
"คุณครูถวิล" ผู้ใฝ่ธรรม
คุณกุลปรียา    ปราบุตร
ภรรยาของพ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
***หาหัวใจให้จอ...ก็ป็นสุข***
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีพุทธชินราช
"คุณเอ็ดดี้"...ผู้ใฝ่ธรรม
ทพญ.รัชฎาภรณ์  ม่วงทอง "คลินิกทันตกรรม ยิ้ม ยิ้ม"
จ.พิษณุโลก
"คุณไก่"...ผู้ใฝ่ธรรม
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย
ประสาทศัลยแพทย์
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
นพ.ยิ่งพันธุ์   ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
         "..."วันนี้" มันจะเป็น "อดีต" ของ "วันพรุ่งนี้" แล้วมันก็คือ "อนาคต" ของ "เมื่อวานนี้" ...
          ...เราคือ ผู้ลิขิตชีวิตของเรา... "พระพุทธเจ้า" คือ ผู้สอนที่ตายใจได้...เพราะพระองค์หมดกิเลสแล้วค่อยมาสอน...ลำพังพวกเรา ๆ ท่าน ๆ ยังตายใจไม่ได้ เพราะยังมี "กิเลส" อยู่...จะทำอะไรก็เช็คดูถ้าไม่ขัดคำสอนของพระพุทธเจ้า..."อนาคต" สดใสแน่นอน..."
                                                           
                                                                                              (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
ร่าเริงในธรรม
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ

คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6 และ
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
...ร่วมกันน้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
พ.ต.ท.สมพร    ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 พร้อมครอบครัว...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
คุณวรวิทย์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คุณอุษารัตน์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
"น้องเม้า"...ผู้ใจบุญ
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
"น้องอัน"...ผู้ใฝ่ธรรม
ผู้ดำเนินในมรรค
"คุณเนตร"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณอานัน    คำแหง COMPUTER  ENGINNEER
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คุณจารุวรรณ    คำแหง
Programmer ,Thai Yazaki Corporation
ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์ นิติกร สำนักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุุุุโลก
 
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
"คุณเอ๋"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
"น้องจิ"...และลูก ๆ
จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง และครอบครัว
คุณอาจินต์   สหะชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
"น้องฝ้าย"...ผู้ใฝ่ธรม
นพ.ยิ่งพันธุ์   ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
***การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด***
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนีพุทธชินราช
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
น้อมถวายจังหัน...แด่ "ท่านผู้ทรงศีล"
"ครอบครัวมีธรรม"...ทำบุญร่วมกัน
คุณวรวิทย์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คุณอุษารัตน์   ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
 
 
บรรยากาศในการทำบุญ
กัปปิยัง กะโรหิ ? ของนี้บริสุทธิ์หรือยัง ? ....กัปปิยะ ภันเต ของนี้บริสุทธิ์แล้วขอรับ
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในผู้มีธรรม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
สงบนิ่ง...พิจารณาธรรมก่อนฉันจังหัน
ญาติธรรม...รับประทานอาหารร่วมกัน
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ธรรมะขั้นพื้นฐานในผู้มีธรรม
จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง ...ขะมักเขม้นในการทำข้อวัตร อุปัฏฐากครูบาอาจารย์
หลังจากฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้ว... นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
พร้อมกับญาติธรรมทั้งหมด...น้อมอนุโมทนาถวาย
ใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์เพื่อพิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป...สาธุ...สาธุ...สาธุ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 11 - 12 มีนาคม 2560
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ