* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรมประจำเดือนธันวาคม เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 23- 24 ธันวาคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ "ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ผศ.ดร.ภควดี   เสริมสรรพสุข
คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.นันทกา   โกรานา 
คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณเศรษฐธร พันธุนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์)
ม.ธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กฤติน ฉัตรธีภัท
ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
ธนาคาร BNP Paribas
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ  คณะวิทยาศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิต
(เลขาฯ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
คุณฉัตรวดี ตันสกุล
Import / Export Specialist
Schlumberger Overseas S.A.
ผศ.ดร.อัลจนา   เฟื่องจันทร์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
คุณภราดา   เสมามิ่ง
เสมียนทนายความ
สำนักงานกฎหมายธรรมวุธ
คุณศรัทธา   เสมามิ่ง
ทนายความ
สำนักงานกฏหมายธรรมวุธ
...ฝึกความเป็น "กลาง" ของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"...
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์,
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย และน้องนิว ครอบครัวผู้นำ
"ธัมมทานัง"
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณกฤติกร  พงษ์สถาพร
AT  Head  Vietnam  Siewerk  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณอาจินต์   สหะชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
ผศ.ดร.ภควดี   เสริมสรรพสุข
คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.นันทกา   โกรานา 
คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณกุลปรียา    ปราบุตร
ภรรยาของพ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
 
...ผู้ใฝ่ธรรม...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
รศ.ดร.นันทกา   โกรานา 
คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
"รู้แล้ววางเป็นมรรค...รู้แล้วยึดเป็นสมุทัย"
..."ขันติ" คือ ตบะธรรมในการแผดเผากิเลส...
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
...ตั้งใจฟังธรรม...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560
                                                                                                                                                        ... EBS...
                "..."เบรค" รถยนต์แต่โบราณเวลาเราแตะปุ๊บมันก็จะ "ล็อค" ล้อปั๊บหักพวงมาลัยไม่ได้...ถ้าแรงส่งเยอะคือรถวิ่งมาเร็วก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะชนเป้าหมายข้างหน้าเป็นร้อย...แต่ปัจจุบันเขาพัฒนา "เบรค" ที่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเยอะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่...พอแตะเบรคปุ๊บยังสามารถหักพวงมาลัยหลบเป้าหมายเปลี่ยนทิศทางได้...หมายถึงว่ายังมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบน หลบเลี่ยงเป้าหมายได้...ถ้าไม่รุนแรงจนเกินไป...รถปัจจุบันเขาจึงใช้ระบบเบรคที่เรียกว่า "ABS" ...ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อจะมาติดตั้งกระบวนการเบรคอารมณ์...หรือมาเรียนรู้การบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้นนั่นแหละเพื่อสวัสดิภาพของการอยู่ร่วมกัน ที่จะต้องรู้จักยืดหยุ่นบ้าง...ไม่ใช่เอาแต่หลักการและเหตุผลผลิตแต่ตรรกะมาปะทะอารมณ์กัน...ระบบหรือกระบวนการเบรคอารมณ์นี้เรียกในภาษาธรรมก็เรียกว่า "" แต่ถ้าจะเรียกให้"เท่ห์" แบบโลก ๆ ก็เรียกว่า "EBS"...(Emotional Breaking Skill) 5 5 5...ชอบแบบไหนก็เรียกเอา แต่ก็ขอให้ทำ ...ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตของตัวเองนั่นแหละ!!!..."
                                                                                
                                                                                                                                                     (บางตอนในบรรยายธรรม โดย ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
กฤติน ฉัตรธีภัท
ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด   ธนาคาร BNP Paribas
คุณกฤติกร  พงษ์สถาพร
AT  Head  Vietnam  Siewerk  

รศ.ดร.นันทกา   โกรานา 
คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
น้องนักศึกษาชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิต
น้องนักศึกษาชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน  มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิต
น้องนักศึกษาชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน  มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิต
"ธัมมะสากัจฉา"...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร
คุณศศิเพ็ญ   ศิริวัฒน์
Supplier Quality Engineer
Valeo Siam Thermal
น้องนักศึกษาชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน
  มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิต
...ร่าเริงในธรรม...
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  จึงจะได้ทำบุญ"
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"...ครอบครัวตัวอย่างในทางธรรม
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"  และ" ครอบครัวพงษ์สถาพร"  ร่วมใส่บาตรท่านพระอาจารย์
ครอบครัวของ ผศ.นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์ ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ
พญ.พัชรินทร์  อินทรขาว
ภาควิสัญญีวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครอบครัวร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก   และเพื่อนๆ
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
ผู้แทนยา บจก.เมดไลน์
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน
"บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
รศ.ดร.นันทกา   โกรานา 
คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พี่น้อยและพี่ยูร...ผู้ใฝ่ธรรม
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
คุณอาจินต์   สหะชาติ    และคุณเปรมกมล  มูลนิลตา
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
น้อง นักศึกษาชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน   มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิต   และญาติโยม
น้อง นักศึกษาชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน   มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิต
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์ พานักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลกมาใส่บาตรทำบุญอยู่เป็นนิจ..สาธุ..สาธุ..
จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง และครอบครัว
ครอบครัว "น้องเลิฟ" ผู้น่ารัก
ครอบครัวของคุณวรวิทย์   ติดเทียน และ
คุณอุษารัตน์   ติดเทียน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
"คุณแม่จิ" พาลูกๆ ทำบุญใส่บาตร
 
ครอบครัวของภก.สมศักดิ์   วงค์วาร    เภสัชกร รพ.บางระกำและ
ดร.สุดาพร  วงค์วาร   คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
***การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด***
.ผู้มี..."อาจาริยวัตร"อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต"
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ,นพ.พีระพงศ์  เธียราวัฒน์  และคุณนฤนาท    สิงห์ลอ เจ้าของ Chef Bakery House ...วันนี้ขอทำหน้าที่เป็น "เด็กวัด" ขอรับ 
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
...บรรยากาศในการถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์...
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย  ประสาทศัลยแพทย์คลินิกแพทย์วีระพันธ์   และภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย   ผู้นำ   "ธัมมทานัง"
คุณกฤติกร  พงษ์สถาพร AT  Head  Vietnam  Siewerk   และครอบครัว
คุณขจรศักดิ์  เธียราวัฒน์    ผู้จัดการ หจก.สินโสภณเทรดดิ้ง
น้อง นักศึกษาชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน   มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์  ศูนย์รังสิต
...เด็กและเยาวชนวันนี้..คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
"ผู้มีปัญญาให้ความสุข...ย่อมได้ประสพสุข"
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม...
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
ญาติธรรม...รับประทานอาหารร่วมกัน
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ธรรมะขั้นพื้นฐานในผู้มีธรรม
จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง ...ขะมักเขม้นในการทำข้อวัตร อุปัฏฐากครูบาอาจารย์
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อ...สร้างทานบารมีแด่พระภิกษุสงฆ์
...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...
"ความสุข" ของมนุษย์ที่ยังครองเรือน...เริ่มจากการมีความครอบรัวที่ "อบอุ่น"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 27- 28 มกราคม 2561
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ
*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *