* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรมประจำเดือนเมษายน   เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 21- 22 เมษายน 2561
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
คุณนพรัชต์   เกิดชัง    เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณภัทรพล เลิศธเนศ
ผู้ทำ website : Polar Bear Insure
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์ , ภญ.ดาวัลย์ สุวรรณนามัยและ น้องนิว
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
อาจารย์อัมราภรณ์ ภู่ระย้า
คณะพยาบาล    มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอาจินต์   สหะชาติ
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
น.สพ.ธีระ  นววิภาพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
คุณจารุวรรณ  คำแหง
Programmer
 Thai Yazaki Corporation
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
คุณพัทธ์ธนินท์ เต็งนุกูลกิจ
ร้านทองทองถม   พิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
ภญ.ผกาวรรณ ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
"รู้แล้ววางเป็นมรรค...รู้แล้วยึดเป็นสมุทัย"
ครอบครัวผู้นำ "ธัมมทานัง"
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ..."กิเลส" ในใจของเรานั่นแหละ
    (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

"...ผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น...จะต้องไม่ลืมเรื่อง "กฎแห่งกรรม" แล้วก็ความ "กตัญญูกตเวที" ...เป็นองค์ประกอบร่วมในกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของเรื่องราวต่าง ด้วย...ไม่ใช่ผลิตแต่ตรรกะหาเหตุหาผลมาหนุนมุมมองของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียว...ดีหมด...ถูกหมด...แต่ก็ "ทุกข์" อยู่ มันจะมีประโยชน์อะไร? ...กับการมีชีวิตอยู่อันน้อยนิดนี้...ถ้า "ดี" จริง "ถูก" จริง ทำไมต้อง "ทุกข์" ด้วยล่ะ !!! ...ความเข้าใจในเรื่อง "กฎแห่งกรรม" แล้วก็ความ "กตัญญูกตเวที" นี่แหละจะเป็นตัว "ถ่วงดุล" ให้อารมณ์ "ปรี๊ด" ทีแรกเริ่มของ "ออเจ้า" ที่กำเริบเสิบสานไม่รู้จักกาละเทศะมัน "ดรอป" ลงไป...เปรียบเทียบกับสิ่งของที่มันลดความกระด้าง "ซอฟท์" ๆ ลงไง...555 ...เพื่อจะได้ไม่ให้เราลืมตัวหลงตนจนเกินไป...ในความเป็นตัวของตัวเอง หากแต่จะรู้จักยืดหยุ่นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม...เหมือน "สีขาว" หากไปผสมกับสีอื่นมันก็จะลดความ "แปร๊ด" ของสีนั้น ลง...อย่างผสมกับสีแดงก็ลดความแปร๊ดของสีแดงลงเป็นชมพูไป...ผสมกับสีน้ำเงินก็ลดความแปร๊ดของสีน้ำเงินลงกลายเป็นสีฟ้าไป ...
...ลูกพ่อ - แม่ เดียวกันมาจากแหล่ง "ยีนพันธุกรรม" เดียวกันแท้ ยังไม่เหมือนกัน...รักชอบไม่เหมือนกันจะไปเอานิยายอะไรกับ "ยีน" อื่น...เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม...กรรมบังคับให้รักชอบในสิ่งนั้น ...อดทนอดกลั้น ปล่อย วาง ไปบ้าง เดี๋ยวก็ชินไปเองกับโลกแห่งกรรมแห่งเวรนี้...ก่อนหลับก่อนนอนหรือเวลาว่างสะดวกที่เป็นเวลาส่วนตัว...ก็พยายามกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้า "พุท" ลมหายใจออก "โธ" เข้าไว้เพราะทักษะการยับยั้งชั่งใจ...อดทนอดกลั้นมันจะเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละ ค่อย ทำไป...เพราะ "ปัจจุบัน" นอกจากจะบ่งบอก "อดีต" แล้ว...มันยังจะเป็นตัวบ่งชี้ถึง "อนาคต" ด้วย...ทำ "วันนี้" ให้ดี "อดีต" ก็ดี "อนาคต" ก็จะดีไปเองนั่นแหละ..."

                                                                                                                                                     (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)

...ร่าเริงในธรรม...
...ท่านพระอาจารย์ให้พรก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561
"ธัมมะสากัจฉา"...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
คุณมาฆะ พุ่มสะอาด
เจ้าของโรงแรมรัตนาปาร์ค   พิษณุโลก
คุณภัทรพล เลิศธเนศ
ผู้ทำ website : Polar Bear Insure
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช   จ.พิษณุโลก
"ป้าน้อย"
เจ้าของโรงแรมรัตนาปาร์ค   พิษณุโลก
บรรยากาศในการใส่บาตรบริเวณหน้าอาคาร "ธัมมทานัง"    คลินิก "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย"   ตลาดทรัพย์อนันต์
"ผู้ที่ทำบุญ  คือผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  จึงจะได้ทำบุญ"
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"...ครอบครัวตัวอย่างในทางธรรม
นพ.ยิ่งพันธุ์  ธาราวัชรศาสตร์   จักษุแพทย์   รพ.พุทธชินราช
"พี่เขียน"   ลิ่วล้อของท่านหมอวีระพันธ์ 555
คุณอาจินต์   สหะชาติ
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
คุณจินตนา   พรสิริโชติกุล
บจก.เมดไลน
"คุณหน่อย"
เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช
จ.พิษณุโลก
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   พุทธชินราช
อาจารย์สุภัค ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี   ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์
โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก
ครอบครัว "หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง"
ครอบครัวของคุณวรวิทย์ ติดเทียนและ   คุณอุษารัตน์ ติดเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
ครอบครัวของ "น้องเลิฟ" ผู้น่ารัก
ท่านยายและ   น้องนิสิตแพทย์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอุบลรัตน์  บุญธรรมมาและ น้องปุณ
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน
"บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
ครอบครัวผู้ใผ่ธรรมผู้น่ารัก
ครอบครัว "พี่จิ" ผู้ใฝ่ธรรม
"ความสุข" ของมนุษย์ที่ยังครองเรือน...เริ่มจากการมีความครอบรัวที่ "อบอุ่น"
คุณจารุพรรณ  คำแหง    Programmer,  Thai Yazaki Corporationและ
คุณอานัน คำแหง     Computer  Engineering
คุณพัทธ์ธนินท์ เต็งนุกูลกิจ (ด้านซ้าย)
  
ร้านทองทองถม  และ
ทพญ.ดร.จิตติมา พุ่มกลิ่น  (ด้านขวา)
หัวหน้าสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่านธีระโชติ ยอดไกรศรี
  
  ผู้พิพากษาหัวหน้า   คณะชั้นต้นใน   จังหวัดเลย
และ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์   
นิติกร   สำนักงานอัยการ   คดีเยาวชนและครอบครัว   จังหวัดพิษณุุุุโลก
ผู้มี..."อาจาริยวัตร"อันงดงาม...คือผู้ดำเนินไปสู่ทางของ "ความเจริญแห่งจิต
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
"***บุคคลที่ปราศจากซึ่ง...ความถือตัวถือตนแล้วย่อมงาม***
...บรรยากาศในการถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์...
ท่านธีระโชติ ยอดไกรศรี     ผู้พิพากษาหัวหน้า   คณะชั้นต้นใน   จังหวัดเลยและ
คุณเบญจมาศ  เจวประเสริฐพันธุ์   นิติกร   สำนักงานอัยการ   คดีเยาวชนและครอบครัว   จังหวัดพิษณุุุุโลก
ครอบครัว "หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง"
...เด็กและเยาวชนวันนี้..คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
"ผู้มีปัญญาให้ความสุข...ย่อมได้ประสพสุข"
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   พุทธชินราช
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
...การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน...
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม...
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
...นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัยและ    ท่านธีระโชติ   ยอดไกรศรขะมักเขม้นในการทำข้อวัตร อุปัฏฐากครูบาอาจารย์...
...หลังจากนั้นทำพิธีขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์...
...ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด...
...สรงน้ำพระพุทธรูป...
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ
เจ้าของ Chef Bakery House
"ครูจอห์น" โรงเรียนสอนภาษาครูจอห์น
"พี่เขียน" ลิ่วล้อของท่านหมอวีระพันธ์
คุณนุชนาถ มากทรัพย์
กำลังสำคัญของวัดป่าน้ำโจน
"ผู้ที่มีปัญญา...จะเป็นผู้ที่รู้บุญคุณของผู้มีพระคุณ...สาธุ   สาธุ"
ครอบครัว "ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก"
...สุขสันต์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ...
"ครอบครัวสุวรรณนามัย"...ครอบครัวตัวอย่างในทางธรรม
ครอบครัว "หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง"
ครอบครัว "พี่จิ"
ครอบครัวของคุณวรวิทย์   ติดเทียนและ   คุณอุษารัตน์   ติดเทียน   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
"การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด"
...สุขสันต์วันครอบครัว...
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อ...สร้างทานบารมีแด่พระภิกษุสงฆ์
...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...
...ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกก่อนแยกย้ายกันกลับ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 19- 20 พฤษภาคม 2561
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ
*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *