บรรยายธรรมประจำเดือน กันยายน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง
...สนทนาธรรมบางกาลบางเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง...
เตรียมพร้อมในการ...สร้างบารมีทาน
***แค่คิดว่าจะทำดี ... ก็มีความสุข***
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
คุณวรวิทย์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คุณอุษารัตน์   ติดเทียนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
"ผู้ที่ทำบุญ  คือ ผู้มีบุญ...ผู้มีบุญ  เท่านั้นจึงคิดที่จะทำบุญ"
คุณสุวรรณา   อภิวงค์ จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก
...การกระทำให้ดู เป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด...
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ดร.จุฑาทิพย์  นมะหุต 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอาจินต์   สหะชาติ    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
"กลุ่มอนาคตของชาติ...และศาสนา"
อาจารย์ศรีวิไล   แข็งธัญกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก
***มุ่งปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่ลูกรัก***
ครอบครัว..."สุวรรณนามัย" ของ นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์  สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
...ร่วมกันสร้างบารมีทาน
***บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร***
คุณอานัน    คำแหง  COMPUTER  ENGINNEER มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณจารุวรรณ  คำแหง Programmer,  Thai Yazaki Corporation
นพ.จตุพล  ขุนมธุรส ผู้อำนวยการ รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
นสพ.ชวนากร  ประดุจพงษ์เพ็ชร์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ม.นเรศวร
คุณชมนภัส  ชาญณรงค์
บริษัทพระนครยนตรการ
คุณอุบล   ธาราวัชรศาสตร์ ร้านแสงเงินค้าไม้ พิษณุโลก
นพ.ยิ่งพันธุ์  ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
คุณภริน  แจ้งวงษ์ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก และ คุณวัชรี  สุนทรธรรมกุล "ครูแนน"
รงเรียนเทศบาล 4 พิษณุโลก พร้อมทั้งคุณพ่อ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ต่อจากนั้น...ญาติธรรม "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ได้ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
***บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน***
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
กัปปิยัง กะโรหิ? ...กัปปิยะ ภันเต
ของนี้บริสุทธิ์แล้วหรือยัง?...ของนี้บริสุทธิ์แล้วเจ้าข้า
***ส่งต่อบุญ***
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ซึ่งเป็นธรรมะขั้นพื้นฐาน
ร่าเริงในธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
***หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว***
ญาติธรรม...ช่วยกันเก็บล้างทำความสะอาด
"คุณหมอ"...กำลังขะมักเขม้นทำข้อวัตรปรนนนิบัติครูบาอาจารย์
หลังจากที่น้อง ๆ โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก ช่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เข้ากราบสนทนาและรับขนมกับท่านพระอาจารย์
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์ พิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป...สาธุ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
คุณวรวิทย์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คุณอุษารัตน์   ติดเทียนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
...ถือโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก...
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย
ประสาทศัลยแพทย์
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พิษณุโลก
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
"คุณอุษา"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณอึ่ง"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณล้าน"...ผู้ใฝ่ธรรม
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                                                               "
หยุดดูตัวเอง"                                                                    
 “...เรามาหยุดดูตัวเองบ้าง  ก็ดีเหมือนกันนะ "ตัวเอง" ในที่นี้ก็คือ...
"ความรู้สึกนึกคิด" ของเรานี่แหละ...ดูซิ...มันอยู่กับร่องกับรอยมั๊ย...พยายาม
ให้อยู่กับคำบริกรรมอย่าให้มันโดดไปโน่นไปนี่ ...ซักระยะนึงคงไม่ทำให้อะไร
เสียหายมั้ง...
นอกจากกิเลสมันจะเสียความรู้สึก...ที่ไปขัดไปขวางทางเดินของมัน...”

                                                                                                  ( ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม )
ต่อจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น.
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
คุณกุลปรียา    ปราบุตร
ภรรยาของพ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
คุณจารุวรรณ  คำแหง
Programmer,  Thai Yazaki
Corporation
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9
พิษณุโลก
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนาหลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ขออนุโมทนาบุญกับ...นพ.ยิ่งพันธุ์  ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์   รพ.พุทธชินราช ด้วยค่ะ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

           "..."ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยง"... พูดยังไม่ทันจบประโยค ก็เป็นทั้งอดีตและอนาคตไปแล้ว..เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไป ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายกับสรรพสิ่งต่าง ๆ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา.. แต่ .."หากคุณไปยึดมั่นสำคัญมั่นหมายกับ สิ่งที่มันไม่เที่ยง ไม่จีรังยั่งยืน" คุณทุกข์แน่นอน..."

                                                                  (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)
รับพร...จากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                    ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่
วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 "ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
 ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ
                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *