บรรยายธรรมประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 21 - 22 ตุลาคม 2560
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก 2 ชั่วโมงครึ่ง (ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 19.00 น.)
(...สำหรับผู้ที่อยากอยู่กับตัวเองนาน ๆ ...อยากรู้จัก "ตัวเอง" ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วก็เคยปฏิบัติมานานบ้างแล้ว...)
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์ นั่งสมาธิภาวนาร่วมกับญาติธรรม...
คุณธีรติ   กออนันตกูล
วิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณพันแสง   ประทัยเทพ
กำลังสำคัญของวัดป่าน้ำโจน
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
"น้องเม้า"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ผู้ใฝ่ธรรม
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
หลังจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น. ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
"ครูจอห์น"
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
"บ้านครูจอห์น"
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
น.สพ.ธีระ  นววิภาพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
"คุณแม่ตา"
เจ้าของ "ร้านปืนมานี"
พิษณุโลก
พ.อ.ทองแดง   อาฒยะพันธ์
หน.กองศัลยกรรม
รพ.ค่ายธนะรัชต์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
คุณอาจินต์   สหะชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร พิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนารอบสอง...หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที (...สำหรับผู้กำลังอยากลองฝึกปฏิบัติดูบ้าง...เพื่อสะสมบุญบารมีอุปนิสัย...)
***หาหัวใจให้จอ...ก็ป็นสุข***
"พุทโธ"...จะเป็นที่พึ่งของเราในยามทุกข์มาเยือน
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
***ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์***
                                                                   "เข้มแข็ง / อ่อนแอ"

             "...ความเข้มแข็งที่แท้จริงนั้น คือ ... การที่เราสามารถควบคุมความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับผู้อื่น หรือสัตว์อื่นได้ ต่างหาก...เคยได้ยินมั๊ย "แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร" น่ะ...ในมุมของเรานั้น...ที่แพ้ก็คือ แพ้ "คุณธรรมความดีงาม" ที่มีอยู่ในจิตในใจของตนเองจึงไม่สามารถที่จะไปละเมิดเบียดเบียนหรือ อาฆาตพยาบาทจองเวรใครได้  จิตใจประเภทนี้เป็นจิตใจที่ประเสริฐแล้ว (ในระดับหนึ่ง)...ก็เลยเป็น "พระ" เพราะพระ คือ "ผู้ประเสริฐ"      ...เราอาจจะอึดอัดบ้างในการข่มความรู้สึกที่ไม่ดีที่มันอยากระเบิดออกไปทั้งทางกายหรือวาจา...แต่มันก็คุ้มในอนาคต เพราะเราไม่ได้ไปก่อเวรก่อกรรมอะไรกับใคร...ภพชาติมันก็จะได้ย่นเข้ามา โอกาสทุกข์ก็จะได้ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ...                  ในทางกลับกันไอ้ที่ "ชนะเป็นมาร" น่ะก็ไอ้ความรู้สึกใฝ่ต่ำที่มันมีมากกว่าจึงชนะ "คุณธรรมความดี" ที่มีอยู่ในจิตในใจของตนเอง...ก็เลยไม่สามารถควบคุมความรู้สึกที่ไม่ดีของตนเองได้... มันจึงหลุดออกไปก่อเวรก่อกรรมกับผู้อื่นสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในที่สุดก็ ตนเองนั่นแหละจะต้องทุกข์ อีกยาวนานจากการเป็น "มาร" ของตนเอง..."

                                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรม โดยท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกัน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560
"ธัมมะสากัจฉา"...ในภาคเช้าก่อนใส่บาตร
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม
ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณธีรติ   กออนันตกูล
วิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
"ป้าน้อย"
...เจ้าของโรงแรมรัตนาปาร์ค
พิษณุโลก
ดร.จุฑาทิพย์  นมะหุต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"ครูจอห์น"โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
"บ้านครูจอห์น"
"คุณหน่อย"...เจ้าของกิจการ
ร้านก๋วยเตี๋ยว "ลูกชิ้นปลาโกตุ๋ย"
คุณรุ่งฤดี   นิตยเมฆินทร์
บ.นิธิบูรณ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ SUZUKI พิษณุโลก)
คุณประพันธ์  อมรวิวัฒน์พงศ์
หัวหน้าหน่วยบริหารและการเงิน
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 - 7
จ.ลำปาง
ผศ.กาญจนา   เชี่ยววิทย์การ
ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร ม.นเรศวร
***ฟังธรรมบางกาลบางเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง...นี่คือหนึ่งในมงคลชีวิต 38 ประการ***
ท่านพระอาจารย์ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
 
คุณเทียนชัย   นิตยเมฆินทร์
กรรมการผู้จัดการ บ.นิธิบูรณ์
เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ SUZUKI พิษณุโลก)
 
***ปิติในผลบุญ***
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย) จำกัด
รศ.ดร.นันทกา   โกรานา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.จุฑาทิพย์  นมะหุต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.กาญจนา   เชี่ยววิทย์การ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร และ
"น้องเพียงดาว" ลูกสาวผู้น่ารัก
ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
ครอบครัวอบอุ่นของ...คุณสมศักดิ์ วงค์วาร
เภสัชกร รพ.บางระกำ พิษณุโลก และ ดร.สุดาพร วงค์วาร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวัชรี  สุนทรธรรมกุล "ครูแนน" รงเรียนเทศบาล 4 พิษณุโลก
คุณอานัน    คำแหง
COMPUTER  ENGINNEER
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
คุณจารุวรรณ    คำแหง
Programmer ,Thai Yazaki Corporation
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร...ของญาติธรรม "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์***
ขออนุโมทนาบุญกับ "ครอบครัวสุวรรณนามัย" ...ครอบครัวตัวอย่างในทางธรรม ด้วยนะคะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด
ขออนุโมทนาบุญในผลทานกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
"คุณครูถวิล"...แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
คุณสุวรรณา   อภิวงค์ จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ
จังหวัดพิษณุโลก
***บรรยากาศในการทำบุญ...ของท่านผู้มีบุญ***
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย
ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
คุณอุบลรัตน์    บุญธรรมมา
เจ้าของห้องพักรายวัน - รายเดือน
"บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
ดร.จินดาวรรณ   เงารัศมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช
คุณจารุวรรณ    คำแหง
Programmer ,Thai Yazaki Corporation
ดร.สุดาพร วงค์วาร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.กาญจนา   เชี่ยววิทย์การ
ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร ม.นเรศวร
คุณประพันธ์  อมรวิวัฒน์พงศ์ หัวหน้าหน่วยบริหารและการเงิน
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 - 7 จ.ลำปาง
คุณปุญญาพร   บุญธรรมมา... "บุญมี เฮอริเทจ" พิษณุโลก
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
"น้องเลิฟ"...ผู้น่ารัก
"น้องน้อย"...ลูกสาวคนเก่ง ของ
คุณสมศักดิ์ วงค์วาร เภสัชกร
รพ.บางระกำ พิษณุโลก และ
ดร.สุดาพร วงค์วาร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"ครูหนึ่ง"
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
"บ้านครูจอห์น"
*** "ทาน"...ทำเพื่อ ลด ละ ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว ออกจาก "ใจ"ตัวเอง***
...ท่านพระอาจารย์ให้พรแก่ญาติโยม...
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข
ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ

ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต
ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา
จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.
รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
หลังจากเสร็จภาระกิจเรียบร้อย...ถือโอกาสน้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้ตามสมควร
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญฯ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560
"ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ