บรรยายธรรมประจำเดือน สิงหาคม เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561
 "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561
ร.อ.นพ.กิตติพิชญ์  อุลิศ วิสัญญีแพทย์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ภญ.ภณิดา  อุลิศ
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ เจ้าของกิจการ ร้าน Chef Bakery House
ตลาดปทุมทอง พลาซ่า เมืองพิษณุโลก
ผู้ใฝ่ธรรม
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
***ธัมสากัจฉา...ในช่วงเช้า***
เตรียมพร้อมในการทำบุญตักบาตร
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ...บิณฑบาตโปรดญาติโยม
คุณนฤนาท    สิงห์ลอ เจ้าของกิจการ ร้าน Chef Bakery House
ตลาดปทุมทอง พลาซ่า เมืองพิษณุโลก
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
 คุณวรวิทย์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คุณอุษารัตน์   ติดเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
ญาติธรรม "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์...ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
คุณพรสุรางค์    ราชภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
"น้องเม้า"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณสุวรรณา   อภิวงค์ จ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ จังหวัดพิษณุโลก และ "น้องลูกดี" ลูกชายคนเก่ง...ร่วมกันทำบุญตักบาตร
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณอุษา  วัฒนะกุลเกียรติ
ผู้แทนยา บ.แอปคาร์ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณกุลรภัส  ศิริเขตภ์
ร้านโกตุ๋ยลูกชิ้นปลา ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก
บรรยากาศในการทำบุญ...ของ "ผู้มีบุญ"
ภญ.ผกาวรรณ   ธรรมใจ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
อาจารย์ศรีวิไล    แข็งธัญกรญ์ อาจารย์โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เด็ก ๆ จาก...โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก
ครอบครัวอบอุ่น...ของ จ.ส.อ.พัลลภ   ร่อนในเมือง
ครอบครัว..."สุวรรณนามัย" ของ นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
...ร่วมกันสร้างบารมีทาน
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
นพ.ยิ่งพันธุ์  ธาราวัชรศาสตร์   จักษุแพทย์   รพ.พุทธชินราช
ร.อ.นพ.กิตติพิชญ์  อุลิศ วิสัญญีแพทย์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และภญ.ภณิดา  อุลิศ ...ร่วมกันสร้างบารมีทาน
ทพญ.ดร.จิตติมา พุ่มกลิ่น
หัวหน้าสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยลัยนเรศวร(ซ้ายมือ) และ

คุณจารุวรรณ    คำแหง
Programmer ,Thai Yazaki Corporation (ขวามือ)
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก และ "คุณแม่หงส์"
คุณอุษณีษ์  วนิชยาโกศล
วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก
คุณพัทธ์ธนินท์  เต็งนุกูลกิจ ร้านทองทองถม   พิษณุโลก
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
และ ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย ผู้นำ
"ธัมมทานัง"
...ร่วมกันถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ญาติธรรม "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์...ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญถวายทานแด่ ..."ท่านผู้เจริญ"
ทาน ศีล ภาวนา... 3 อย่างนี้ควรประพฤติปฏิบัติควบคู่กันไป...ตลอดจนเข้าสู่ทางหลุดพ้น
กัปปิยัง กะโรหิ? ...กัปปิยะ ภันเต
ของนี้บริสุทธิ์แล้วหรือยัง?...ของนี้บริสุทธิ์แล้วเจ้าข้า
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ครอบครัวของ... คุณนพรัชต์   เกิดชัง...เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง ***ได้ร่วมกันถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์***
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญ
รับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย...ก็ช่วยกันเก็บทำความสะอาด
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ขออนุโมทนาบุญกับ...จ.ส.อ.พัลลภ  ร่อนในเมือง...กำลังทำข้อวัตรปรนนิบัติครูบาอาจารย์
ครอบครัวของ...คุณนพรัชต์   เกิดชัง เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
ครอบครัวของ...นพ.วีระพันธ์  สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ได้ร่วมกันน้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ...เพื่อพิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป
สาธุ...สาธุ...สาธุ... อนุโมทามิ
ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ร่าเริงในธรรม
กิจกรรมตอนเย็นของ...วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
...นำนั่งสมาธิภาวนารอบแรก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย
ประสาทศัลยแพทย์
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ภญ.ดาวัลย์   สุวรรณนามัย
คลินิกแพทย์วีระพันธ์
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณพรศิริ   สุนทรธรรมกุล
ร้านชาญชัยยนต์ พิษณุโลก
คุณบุษรา   ชินสงวนเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณขวัญหทัย   ภมรเดชากุล
นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6
คุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พิษณุโลก
"คุณล้าน"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณอุษา"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณอึ่ง"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณครูถวิล"...แม่พิมพ์ตัวอย่างในทางธรรม
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                                                                          "
หยุดดูตัวเอง"                                                                    
 “...เรามาหยุดดูตัวเองบ้าง  ก็ดีเหมือนกันนะ "ตัวเอง" ในที่นี้ก็คือ...
"ความรู้สึกนึกคิด" ของเรานี่แหละ...ดูซิ...มันอยู่กับร่องกับรอยมั๊ย...พยายาม
ให้อยู่กับคำบริกรรมอย่าให้มันโดดไปโน่นไปนี่ ...ซักระยะนึงคงไม่ทำให้อะไร
เสียหายมั้ง...
นอกจากกิเลสมันจะเสียความรู้สึก...ที่ไปขัดไปขวางทางเดินของมัน...”

                                                                                                              ( ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม )
ต่อจากนั้น...เวลาประมาณ 19.10 น.
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
คุณพลภัทร  ชาญณรงค์
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
คุณนพรัชต์   เกิดชัง...เจ้าของ
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณกุลปรียา    ปราบุตร
ภรรยาของพ.ต.ท.สมพร   ปราบุตร สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
คุณชมนภัส  ชาญณรงค์
บริษัทพระนครยนตรการ
"คุณเนตร"...ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนาหลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                            (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

..."คุณแม่ตัวอย่างในทางธรรม"...
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ขออนุโมทนาบุญกับ...นพ.ยิ่งพันธุ์  ธาราวัชรศาสตร์ จักษุแพทย์   รพ.พุทธชินราช ด้วยนะคะ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

                                                         "ความเจริญของจิต"
                      "...การมาภาวนา ก็เพื่อที่จะมาฝึกมาฝืนความรู้ความเห็นเดิม
ๆ ของเราที่มัน "หลง" ยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายกับสรรพสิ่ง....     อันดับแรก คือพยายาม ระวังอย่าให้ "ธาตุขันธ์" มาทับถมจิตใจ....พร้อมกันนี้ก็พยายามอย่าให้ "จิตใจ" ไปกดดัน...ธาตุขันธ์...นั่นล่ะ...การ "ภาวนา" !! ...ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงเนื่องจาก จิตใจที่ยังมีความหลง...จึงไปหอบไปหามเอา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ตับ ปอด ม้าม ไต ฯลฯ มาทับถมตัวเอง...สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนจริง ๆ จัง ๆ ...พร้อมกันนี้ก็พยายามกดดันธาตุขันธ์นี้ให้ได้ดั่งใจตัวเอง.... "อยาก" ให้เป็นอย่างนั้น "ไม่อยาก" ให้เป็นอย่างนี้.... "ภาวนา" แปลว่า "เจริญ" ก็เจริญที่จิตที่ใจนี่แหละ...ถ้าจิตใจมันเจริญ มันก็จะพยายามคลี่คลาย รูปลักษณ์ สกนธ์กายนี้ให้เห็นจริงตามความเป็นจริงในความไม่สวยไม่งาม ไม่ "เสถียร" ไม่จีรังยั่งยืน (อย่างที่พวกเราเรียน Anatomy "อนาโตมี" นั่นล่ะ)...จึงไม่อยู่ในวิสัย ที่จะไปกดดันบังคับกะเกณฑ์ให้ได้ดั่งใจตัวเอง...แล้วทีนี้ในเมื่อไม่ได้แบกได้หามไม่ได้หอบเอาอะไรมาทับมาถมตัวเอง...ไม่ได้ไปกดดันบังคับกะเกณฑ์กับอะไรด้วย ความหลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมาย...มันก็จะรู้สึกโปร่งรู้สึกเบาขึ้นที่จิตที่ใจเองนั่นแหละ...ก็แล้วทีนี้ขนาดสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา เรายังไม่สามารถควบคุมได้...แล้วเราจะไปควบคุมกำหนดกฎเกณฑ์ให้สรรพสิ่งทั้งหลายให้ได้ดั่งใจตัวเองได้อย่างไร...
                       "....แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแยกให้ออกนะว่า..ต้องรู้จัก "สมมติ"
เคารพ "สมมติ" แต่ไม่ยึดติดใน "สมมติ"...ในขณะที่ยังมี "ชีวิต" อยู่ตามสมมติ ก็ต้องเคารพสมมติคือ รู้จักทำมาหากิน ดูแลรักษาความสะอาด...อาหารการกิน...ยารักษาโรค ฯลฯ แต่เมื่อถึงที่สุดจะต้องเสื่อมสลายไปตามกฏแห่งอนิจจัง ก็ให้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างที่ได้พูดมาแต่ตั้งแต่ต้นแล้วนั่นแหละจะได้ไม่หลงยึดติดในสมมติ....ซึ่งแน่นอนนี่คือหนทางเดียวที่คุณจะได้...ไม่ทุกข์ไง!!!..."                                                                                                                                                          

                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดยท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

รับพร...จากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ
                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                    ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่...วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561 "ธัมมทานัง" ...คลินิกแพทย์วีระพันธ์  ตลาดทรัพย์อนันต์   เมืองพิษณุโลก นะคะ
                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *