นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 ประมวลภาพกิจกรรม...ที่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้เมตตา
ไปโปรดญาติโยม ที่ ภาควิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
พ.ต.ต.เดชชาติ   อาสว่าง
สว.สส.สภ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
ทพญ.ดารณี    แจ่มนุช
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
คุณอดิศร   ไพทยะทัต  
นักวิชาการ 7 (ด้านแผนงาน)
การไฟฟ้านครหลวง
คุณกอบกุล  กอบกุลธร
 นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล     นักลงทุนอิสระ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
อ.บำรุง   มั่นอยู่
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาลัยมหิดล
คุณนงลักษณ์   ตั้งไฟศาลกุล
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
"น้องปิง" คนเก่ง
พ.อ.ทพ.วัชรจักร   อธิปัญญา
รพ.พระมงกุฏเกล้า
คุณชาลิสา  คำไพเราะ
ผู้จัดการ ACE Life Assurance PCL.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
คุณศุภนุช   สุขภารังษี ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
คุณกฤติกร    พงศ์สถาพร Application technology manager Siegwerk Thailand
คุณดวงพร    พงศ์สถาพร (หาระภูมิ) ภรรยาผู้ใฝ่ธรรม (ซึ่งเป็นคุณพ่อ - คุณแม่ ที่มุุ่งปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับ "น้องมิลิน")
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
คุณวีรยุทธ์   สุวรรณนามัย (เสื้อฟ้า) Executive Marketing Manager, บริษัท True Distribution & Sales
 
พ.ต.ต.เดชชาติ   อาสว่าง
สว.สส.สภ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คุณกฤติกร พงษ์สถาพร
Application Technology Manager
South East Asia, Siewerk
ทพญ.ดารณี    แจ่มนุช
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
คุณสิริกานต์  นันทกังวาล
Associete Trade Marketing Manager, Johnson&Johnson
คุณคุณภัทรพร     สุวรรณนามัย Executive Director
บริษัท Mind Share
คุณธิดารัตน์  ขอบคุณ
Chief Sale Officer AGA Service
 
***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***
...แผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ...  
                           สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

มิตรแท้

        "...ถ้าพวกเรามี "พุทโธ" เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกในจิตในใจอยู่เสมอ "พุทโธ" ก็จะเป็น "มิตรแท้" ของเราทั้งเมื่อยังมีชีวิตหรือเมื่อหมดลมหายใจไปแล้วในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ "พุทโธ" ก็จะคอยเบรคคอยเตือนเป็นที่หลบที่พักพิงของเราไม่ให้มันกระเจิดกระเจิงไปตามสิ่งเร้าสิ่งยั่วยุภายนอกต่าง ๆ ...มันจะได้ไม่ทุกข์จนเกินไป...นี่คือสิ่งที่จะแตะต้องได้ทางรูปธรรม ทางกายภาพในการปฏิบัติธรรม...
          ...ต่อเมื่อหมดลมหายใจไปแล้ว...ก็จะไม่มีใครหรอกที่จะติดตามเราไปได้...หากเราไม่ทิ้งมิตรแท้ เพื่อนแท้ คือ "พุทโธ" ...เพื่อนแท้มิตรแท้นี้ก็จะคอยเคียงข้างคอยปกป้องไม่ให้เรา...ว้าเหว่...ไม่ให้เราหวั่นไหวไปกับ "ความหลง" ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จนเกินไป...โอกาสที่เราจะไปสู่ ..."มิติ" ที่ดี ๆ ก็จะมีมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามกำลังของสติปัญญา ศรัทธา ความเพียร ของใครของมัน...แต่ที่แน่ ๆ เมื่อถึงเวลานั้นจริง ๆ เราจะไม่มีใครเคียงข้างเราได้เลย...ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม...เงินทองส่งแค่โรงพยาบาล ...ลูกหลานญาติพี่น้องก็ส่งแค่ "เมรุ" เท่านั้นแหละ !!!..."

                                                                                                                               (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

คุณจักรินทร์  วิบูลย์ศิลป์ Application Engineering ,
TISCO BANK
"น้องโด่ง"
ประธานกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(คนใหม่)
***บรรยากาศในการฟังธรรม***
คุณพัฒนา  บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You จังหวัดลำปาง
คุณกันตินันท์  เชื่อมวราศาสตร์ AYCAP
คุณภาคิน     หริณวรรณ  และ คุณสุพรรณี     วิจิตรจรัสแสง
ร้านกาแฟกรีนฟิลด์ จังหวัดลำปาง
***สนทนากับท่านพระอาจารย์รอบนอก***
      นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นตัวแทนน้อมถวายใบปวารณาปัจจัย แด่ท่านพระอาจารย์
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม ก่อนแยกย้ายกันกลับ***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
 
คุณวีรยุทธ์   สุวรรณนามัย Executive Marketing Manager, บริษัท True Distribution & Sales และ
คุณภัทรพร     สุวรรณนามัย Executive Director บริษัท Mind Share
ญาติโยมที่สนทนากับท่านพระอาจารย์ช่วงนอกรอบ ถือโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...าธุ...าธุ