นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2559 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
                    ประมวลภาพกิจกรรม...ที่ท่านพระอาจารย์เมตตา
ไปโปรดญาติโยม ที่ ภาควิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
ศ.นพ.สมรัตน์   จารุลักษณานันท์
หัวหน้าภาคฝ่ายวิสัญญีวิทยา 
รพ.จุฬาลงกรณ์
พ.อ.ทพ.วัชรจักร    อธิปัญญา
รพ.พระมงกุฏเกล้า
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
บุญรอด   ลาภรัตนกุล
พนักงานวิเคราห์ข้อมูลระบบ
บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
"คุณที"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณศุภชัย   พุทธิมา
วิศวกรโยธา กรุงเทพมหานคร
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล 
 
 นักลงทุนอิสระ
ทพญ.ดารณี    แจ่มนุช
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
คุณกฤตธัช   บุรีรัตน์
วิศวกรโยธา กรุงเทพมหานคร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
...หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...
ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณนก"...ผู้มุ่งมั่นในธรรม
คุณธิดารัตน์  ขอบคุณ
Chief Sale Officer AGA Service
***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา อายุรกรรม เฉพาะทางปอด รพ.จุฬาลงกรณ์ ...
แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ ร่วมกับ ญาติโยมที่มาทั้งหมด
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

                 "...คุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลง "สรรพสิ่ง" ให้ได้ดั่งใจคุณทุกอย่างไปหรอก...คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง "ความเห็น" เปลี่ยนแปลง "ความรู้สึกนึกคิด" ของคุณได้เท่านั้น...ซึ่งมันอาจจะยากในเบื้องต้น แต่มันก็ "คุ้มค่า" เมื่อถึงที่สุด..."

                                                                                                    (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ภญ.นุชจรินทร์   เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
"น้องกวาง" ผู้ใฝ่ธรรม
คุณกอบกุล  กอบกุลธร
 นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
 
ทพญ.อาทิตยา   เจริญสุขเกษม
รพ.วิเศษชัยชาญ
คุณกันตินันท์  เชื่อมวราศาสตร์
AYCAP
***ตั้งใจฟังธรรม***
เฮฮาอย่างมีสาระธรรม...ในกลุ่มผู้มีธรรม
น้อมถวายทาน...แด่ท่านผู้ทรงศีล
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม ก่อนแยกย้ายกันกลับ***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...าธุ