นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 ประมวลภาพกิจกรรม...ที่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้เมตตา
ไปโปรดญาติโยม ที่ ภาควิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ...น้อมถวายดอกไม้บูชา แด่ท่านพระอาจารย์
คุณแม่...เริ่มปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่ลูกน้อย...สาธุ สาธุ สาธุ
เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล
   
 นักลงทุนอิสระ
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณอัครวิทย์   ชูเกียรติศิริชัย
นักศึกษา ป.โท
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ม.ศิลปากร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
พญ.จุฑามาศ   อัตชู
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.วิชัยยุทธ
"พี่นา" ...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณกอบกุล  กอบกุลธร
 นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
"น้องจิ๊บ"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณศรินทร   ชูชาติพงษ์
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณชาลิสา  คำไพเราะ
ผู้จัดการ ACE Life Assurance PCL.
ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                 (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

...แผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ...  
                           สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
ผศ.นพ.ดร.อมรพันธุ์   เสรีมาศพันธุ์
ตรวจ ยีนส์, DNA ,คนไข้ก่อนผ่าตัด รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณธิดารัตน์  ขอบคุณ
Chief Sale Officer AGA Service
พญ.จุฑามาศ   อัตชู
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.วิชัยยุทธ
คุณไพศาล  มหาพัณณาภรณ์
ที่ปรึกษาบริษัท
คุณบุญรอด   ลาภรัตนกุล
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
สิทธิ / หน้าที่
     "...รู้จัก "รับผิดชอบ" ตัวเองก็เท่ากับรู้จัก "รับผิดชอบสังคม" นั่นแหละ...เพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของสังคม...ต่างคนต่างรับผิดชอบตัวเองระมัดระวังที่จะไม่ไปละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่น ...สังคมก็จะไม่เดือดร้อนวุ่นวายแล้ว...รู้จักหน้าที่ของตัวเอง...ให้ความสนใจหน้าที่ของตัวเองพยายามทำให้ดีเถอะหน้าที่ของตัวเองน่ะ ...รู้จัก "เคารพสิทธิ์" ของคนอื่นด้วย...ไม่ใช่เรียกร้องหาแต่ "สิทธิ์ของตัวเอง" ...จนไม่รู้จักกาละเทศะบุคคล...นั่นล่ะ..."ผู้มีธรรม"..."

                                                                   (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อฺคคธฺมโม)
จดจ่อในธรรม
 นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นตัวแทนน้อมถวายใบปวารณาปัจจัย แด่ท่านพระอาจารย์
ญาติโยมที่มาร่วมฟังธรรม ...น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม ก่อนแยกย้ายกันกลับ***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
สาธุ...สาธุ...สาธุ
กำลังใจ...ให้คนเก่ง
...เมตตา ล้วน ๆ เลยค่ะ สาธุ...
เมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้ว...ท่านพระอาจารย์ถือโอกาสเข้ากราบเยี่ยมอาการอาพาธ ของหลวงปู่จันทร์ศรี   จฺนททีโป (พระอุดมญาณโมลี) ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านพระอาจารย์อังคาร   อฺคคธฺมโม ก่อนที่จะเดินทางกลับ
ในโอกาสนี้...ต้องขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญกับ
คุณปรเมศร์   จิตถนอม ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ท่านพระอาจารย์ ได้เข้ากราบหลวงปู่
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...าธุ...าธุ