นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
"ห้องประชุมภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 4 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คื สถานที่บรรยายธรรมของท่านพระอาจารย์อังคา ค่ะ...."
 
 
กิจกรรม "ตอนเย็น" ของ เวลาประมาณ 17.00 น. ของ "วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559"
ท่านพระอาจารย์ นำญาติธรรม แพทย์และบุคลากร
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
 
...สรรเสริญพระพุทธคุณ...
...สรรเสริญพระธรรมคุณ...
...สรรเสริญพระสังฆคุณ...
...หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา...
  ...น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเจริญภาวนา...
หายใจเข้า พุท...หายใจออก โธ พุทโธ...พุทโธ
คุณกอบกุล กอบกุลธร,  นิติกร,  ไฟฟ้านครหลวง  นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ผู้ใฝ่ธรรม นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา อายุรกรรม เฉพาะทางปอด รพ.จุฬาลงกรณ์ นายแพทย์ปรก เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
"สนทนาธรรม"             

 

คุณภาคภูมิ    รชตะธราดล,     นักลงทุนอิสระ

คุณภาสกร พงศ์สถาพร
รองผู้อำนวยการ
บมจ.ธนาคารทหารไทย
(สำนักงานใหญ่)
บุญรอด ลาภรัตนกุล
พนักงานวิเคราห์ข้อมูลระบบ
บจก. เชฟรอน
ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ทพญ.อาทิตยา เจริญสุขเกษม
ทันตแพทย์ รพ.วิเศษชัยชาญ
* * * * * * * * * * * * * ** * *ญาติโยมผู้ใฝ่ธรรม* * * * * * * * * * * * * * ** * * *
...ฟังธรรมด้วยความตั้งใจ...
ภญ.นุชจรินทร์ เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
** * * * * * * * คณะผู้ใฝ่ธรรม จาก "บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด" * * * * * * * * *
คุณวีรภัทร เกียรติวงศ์
ผู้จัดการโครงการ
บริษัทระบบคอมพิวเตอร์
"...ร่าเริงในรร..."
คุณธิดารัตน์ ขอบคุณ
Chief Sale Officer AGA Service
คุณเธียรทิพย์ เรืองฤทธิ์นำชัย
ผู้แทนยา
"...ร่าเริงในรร..."

...บรรยากาศในการฟังธรรม...

   
คุณเกรียงศักดิ์ เพชรศิริกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมอุตสาหกรรม
คุณกฤติกร พงษ์สถาพร
Application Technology Manager

South East Asia,
Siewerk
คุณภาสกร พงศ์สถาพร
รองผู้อำนวยการ
บมจ.ธนาคารทหารไทย
(สำนักงานใหญ่)
คุณสุรชิต ยงไสว (ผู้จัดการบัญชีต้นทุน บมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม) และครอบครัว
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม...
คณะผู้ปฎิบัติธรรมถือโอกาสร่วมถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
...จากนั้น "นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ"... ได้กราบนิมนต์ "ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม" ไปโปรดที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
มื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  "ผู้มีบุญจึงคิดที่จะทำบุญ..เค้าเลยมีบุญ"
นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ และ คุณภาคภูมิ รชตะธราดล ร่วมกันปรนนิบัติดูแลครูบาอาจารย์
นายแพทย์ปรก เหล่าสุวรรณ...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์ให้พรญาติโยม
คุณแม่ผู้อารีของหมอปรก
ตั้งใจรับพร
ท่านพระอาจารย์พิจารณาอาหารก่อนขบฉัน
 "ร่าเริงในธรรม"
คุณภาคภูมิ รชตะธราดล
นักลงทุนอิสระ
คุณจักรินทร์ วิบูลย์ศิลป์ Application Engineering TISCO BANK
คุณอิฏฐา    เสขะนันทน์
DST worldwide services
QA Software
 
เหมือนฝัน ตั้งสิน
เจ้าของ
กรีนลีฟี่บูติคลอร์ด อพารท์เม้นต์
"พี่เหมียว" ผู้ใจดี
 
คุณสิริกานต์ นันทกังวาล
Associete Trade Marketing Manager
Johnson&Johnson
คุณกันตินันท์     เชื่อมวราศาสตร์
AYCAP
ญาติธรรม
 
นพ.สถิต กุลนรัตน์
 ศัลยแพทย์ทั่วไป
รพ.เอกชัย สมุทรสาคร
ร่วมกันสร้างบารมีทาน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ขอให้ทุกๆท่านเจริญยิ่งๆขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *