นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 ประมวลภาพกิจกรรม...ที่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้เมตตา
ไปโปรดญาติโยม ที่ ภาควิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
   
ศ.นพ.สมรัตน์   จารุลักษณานันท์ 
หัวหน้าภาคฝ่ายวิสัญญีวิทยา
  รพ.จุฬาลงกรณ์
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
รศ.นพ.ยอดยิ่ง   ปัญจสวัสดิวงศ์
หัวหน้าภาควิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ศ.พญ.วสี   ตุลวรรธนะ
จักษุวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
ศ.ดร.พญ.สุรางค์   นุชประยูร
ภาคปรสิตวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
ทพญ.ดารณี    แจ่มนุช
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
 
 
คุณภาคภูมิ    รชตะธราดล
    นักลงทุนอิสระ
คุณกอบกุล  กอบกุลธร
 นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
ดร.ปาริชาติ   ภูติรัตน์
คณะมนุษยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องบูม"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณเอ"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณดวง"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณตั้ง"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
***ถ้าทำ "ปัจจุบัน" ไม่ดี...วันข้างหน้าคุณก็จะทุกข์จะลำบากกับ "อดีต" ใน "ปัจจุบัน"***

       "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                               (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

"น้องมีน"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องทาม"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"พี่เหยือก"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
...ท่านพระอาจารย์นำแผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ...  
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
คุณเกรียงศักดิ์   เพชรศิริกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
บริษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมอุตสาหกรรม
ถามปัญหาธรรม
                 "...ทีนี้พอกลับบ้านกลับช่องอยู่ในที่เป็นส่วนตัวสงบสงัด...ไม่ซับซ้อนวุ่นวายเหมือนที่ทำงานนอกบ้านก็พยายามฝึกที่จะอยู่กับ คำบริกรรม "พุท - โธ" หรืออะไรก็ตามแต่ที่ถูกจริตนิสัยของตัวเอง...เพื่อสร้าง "สติ" ให้เข้มแข็ง...จิตจะได้มีกำลัง ...กระบวนการคิดวิเคราะห์จะได้มีคุณภาพ...มันจะได้ผลิตปัญญาที่มีคุณภาพให้ได้...ซึ่งปัญญาที่มีคุณภาพเท่านั้นถึงจะ สามารถเป็นภูมิคุ้มกันจิตไม่ให้เศร้าหมองจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้...นั่นหมายถึงว่า... เราจะสามารถอยู่ท่ามกลางสภาพสังคมที่ซับซ้อนวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น หรือแม้กระทั่งอยู่คนเดียวได้ดีขึ้น...ไม่ค่อยหยุมหยิม...ไม่ค่อย "เยอะ" ว่างั้นเถอะ
                     ...ต่อเมื่อทำบ่อย ๆ "สติ" ก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งรู้เท่าทันอาการของจิต
...จนกระทั่งจิตสงบรวมเป็นหนึ่ง...แล้วค่อยออกมาพิจารณา...มันก็จะค่อย ๆ รู้ค่อย ๆ เห็น ค่อย ๆ ต่อยอดไปเองหรอก ในความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในความเป็นตัวเป็นตน ในความไม่เที่ยงไม่เสถียรอะไรต่าง ๆ เหล่านี้...รวม ๆ แล้วก็นี่แหละ..."จิตตภาวนา" ล่ะ..."
                                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
***ร่าเริงในธรรม***
***ตั้งใจฟังธรรม***
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม ก่อนแยกย้ายกันกลับ***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา 
อายุรกรรม เฉพาะทางปอด
รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณวีรพงศ์   ยินดีโสตร
เจ้าของร้านกาแฟ "สิงห์ คอฟฟี่"
และเป็นครูของสมาคมกีฬา
หมากล้องแห่งประเทศไทย
***สนทนากับท่านพระอาจารย์รอบนอก***
ในโอกาสนี้...ขออนุโมทนาบุญกับกลุ่มญาติธรรม นำโดย "คุณเอ", "คุณดวง","คุณตั้ง" พร้อมทั้งคุณแม่ ได้รวบรวมปัจจัย จำนวน 120,240 .- บาท
น้อมถวายท่านพระอาจารย์เพื่อนำไปซ่อมแซมโรงครัว (ภายหลังจากที่ตนเองได้ไปพักปฏิบัติธรรมจากที่... วัดป่าน้ำโจน) และผ้าไตร
กับสิ่งจำเป็นใช้ในโรงครัว...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ
###*** ___<<< ร่าเริงในธรรม >>>___***###
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...าธุ...าธุ