นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2560 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา 
อายุรกรรม เฉพาะทางปอด
รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
คุณสรณันทน์ โกสิยางกูร
Chevron
คุณภาคภูมิ    รชตะธราดล
    นักลงทุนอิสระ
คุณกอบกุล  กอบกุลธร
 นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
คุณชาลิสา  คำไพเราะ
ผู้จัดการ ACE Life Assurance PCL.
ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
คุณสรณันทน์ โกสิยางกูร
Chevron
คุณณัฐปภัสร์ บัวบานพร้อม
Chevron
"น้องบูม"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณปรเมศร์   จิตถนอม
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา 
อายุรกรรม เฉพาะทางปอด
รพ.จุฬาลงกรณ์
รศ.พญ.ศศิกานต์   นิมมานรัชต์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ฝึกความเป็นกลางของใจ
...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
คุณภาสกร  พงศ์สถาพร รองผู้อำนวยการ
บมจ.ธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่)
          "...ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดูแลรักษาให้ดีขนาดไหน เมื่อถึงที่สุดแล้ว...ย่อมเสื่อมสลายไป...มีแต่ "จิต" ดวงเดียวเท่านั้นที่ดูแลรักษาให้ดีแล้วเมื่อถึงที่สุดจะไม่ "เสื่อม" อีกต่อไปตลอดกาล...พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกท่านจึงไม่มาเกิดเพราะ "จิต" ท่าน "บริสุทธิ์" ไม่ "เสื่อม" ไง!!!..."

                                                                                     (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
คุณกันตินันท์  เชื่อมวราศาสตร์
AYCAP
 
คุณอิฏฐา    เสขะนันทน์
DST worldwide services
QA Software
คุณเกรียงศักดิ์  เพชรศิริกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมอุตสาหกรรม
คุณสิริกาญจน์   วงศ์กาญจนา
บ.เอินส์ทแอนด์ยัง
ภญ.นุชจรินทร์  เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรก่อนแยกย้ายกันกลับ
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ (ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)...น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้ตามสมควร
คุณสุรชิต  ยงไสว (ผู้จัดการบัญชีต้นทุน บมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม) และครอบครัว...น้อมทำบุญกับท่านพระอาจารย์
คุณสิทธิชัย  อุดมแก้วกาญจนา และ คุณสรณันทน์ โกสิยางกูร เป็นตัวแทนหมู่เพื่อนน้อมถวายใบปวารณาปัจจัย ที่ตั้งใจรวบรวมเพื่อทำทางจงกรม ของ วัดป่าน้ำโจน
คุณปรเมศร์   จิตถนอม ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณสิริกาญจน์   วงศ์กาญจนา บ.เอินส์ทแอนด์ยัง
*** ถือโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก***
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
               ที่ ..."บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา  และ นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์ รพ.ราชธานี อยุธยา (ผู้นำกลุ่มกราบนิมนต์
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
ไปโปรดที่บ้าน เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ
ขึ้นไปนะคะ...สาธุ
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี
จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณศราวุฒิ พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
ในช่วงกลางคืนของวันที่ 18  มีนาคม  2560 ...สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ...สาธุ...สาธุ
เตรียมพร้อมใส่บาตรในเช้าวันที่ 19 มีนาคม 2560
ญาติธรรม..."บ้านเทวธรรม" ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญ...ของ "ผู้มีบุญ"
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
น้อมถวายจังหัน...แด่ "ท่านผู้เจริญ"
ความพร้อมเพรียงในหมู่ผู้มีธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญาให้ความสุข ย่อมได้ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมีความสุข มีอายุยืน มียศในที่นั้น ๆ ดังนี้.
รับประทานอาหารร่วมกัน ในกลุ่มญาติธรรม
รวมกันอีกรอบ...หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ก็รับฟังสิ่งที่ท่านพระอาจารย์นำเสนอออกมาจากใจเพื่อสู่ใจญาติโยม
 
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ