>
กิจนิมนต์ของท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ที่ท่านเมตตาไปโปรด...เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ณ บริษัท อิทธิรา จำกัด (จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์)
คุณวิศิษฏ์  - คุณฉันทนา   อัครศรีสวัสดิ์ เจ้าของบริษัท อิทธิรา จำกัด และ ร้านเพชรฉันทนา...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์ บ.อิทธิรา จำกัด (จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์)
บรรยากาศในการทำบุญถวายจังหัน
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณปรียสุดา   อัครศรีสวัสดิ์
ร้านเพชรพรีย่า
ดร.ศิริรัตน์  ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วน้อมฟังธรรม และเตรียมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
ร่าเริงในธรรม
...น้อมสร้างทานบารมี...
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญฯ...สาธุ...สาธุ...สาธุ
ถือโอกาสตามส่งท่านพระอาจารย์ขึ้นรถกลับ...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ
*
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
  นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  
ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ วันที่ 10 พฤจิกายน 2560 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
 
 
 
 
เวลาประมาณ 17.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำพระและญาติโยม
สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พ.อ.ทพ.วัชรจักร    อธิปัญญา
รพ.พระมงกุฏเกล้า
"พี่เหยือก"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ทพญ.ดารณี    แจ่มนุช
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
คุณสิริกานต์  นันทกังวาล
Associete Trade Marketing Manager
Johnson & Johnson
"คุณล้อ"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ (ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
"คุณไก่"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องวีวี่"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"น้องฐา"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณพ่อเบิ้ม"...
(โยมพ่อของ "ครูบาฮง")
พระติดตามท่านพระอาจารย์
เภสัชกร สมชาย   ฐิตินันทวรรณ
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
"คุณอัญ"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณนัฐ"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล
    นักลงทุนอิสระ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
คุณไพศาล  มหาพัณณาภรณ์
ที่ปรึกษาบริษัท
คุณกนกพร  สิริมังคละ
ธุรกิจส่วนตัว
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
คุณไพศาล  มหาพัณณาภรณ์ ที่ปรึกษาบริษัท และ
คุณกนกพร  สิริมังคละ
ธุรกิจส่วนตัว
คุณกอบกุล   กอบกุลธร
 นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
คุณหมอผู้ใฝ่ธรรม
นพ.สมชาย  สุนทราภิรมย์ แพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา
( Gynecolegiconcology)
รพ.บำรุงราษฎร์
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
คุณประชา  ศรีสังวาลย์
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณบุญรอด  ลาภรัตนกุล
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณอักษร   ก่อสินเจริญ
ธุรกิจส่วนตัว
ดร.บำรุง  มั่นอยู่
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
"น้องบอส"...เด็กรุ่นใหม่
ที่หันมาทางธรรม
"คุณรณ"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องน้ำพุ"...ผู้ใฝ่ธรรม
***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***
  ...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
                                                                         ...หินลับปัญญา...                                  
           
"...การปฏิบัติธรรม...นั่งสมาธิ...ภาวนา...ถ้าไม่มาพิจารณา "ความเจ็บปวด" แล้วก็ "ความตาย"นี้...แล้วจะไปพิจารณาอะไร?...แล้วถ้าไม่มานั่งนิ่ง ๆ อยู่เฉย ๆ นาน ๆ จะเห็นมั๊ยล่ะ...ความเจ็บปวดที่ชัดเจน...นี่ล่ะ "ทุกข์"...หาสิทีนี้หา "สมุทัย" น่ะ...ความเห็นว่าทุกข์ก็อยู่ใน "ไตรลักษณ์" (เกิดขึ้น   ตั้งอยู่   ดับไป) นั้นชอบแล้ว...แล้วก็คิดที่จะหาสมุทัยนั่นล่ะ  "มรรค"...แต่จะไปถึง "นิโรธ"เมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือ "ผล" ...ตอนนี้เรากำลังสร้าง "เหตุ" อยู่... "ทุกขเวทนานี่แหละ "หินลับปัญญา" ล่ะ...เกิดมาแล้วจะไม่ให้ แก่ เจ็บ... แล้วก็ตายเป็นไปไม่ได้ ...สิ่งที่ทำได้คือ...ผลิต "ปัญญา" ที่มีคุณภาพขึ้นมา...จึงจะสามารถอยู่ร่วมกับมันได้อย่างทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์เลย...ตามกำลังของ..."ปัญญา" ที่ "..." แล้ว...คือเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี่แหละ..."เจ้าชายสิทธัตถะ"   ท่านไปเปลี่ยนแปลงอะไร ถึงได้เป็น "พระพุทธเจ้า" ...ก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของท่านนั่นแหละจะไปเปลี่ยนแปลงอะไร...ก่อนจะ "ตรัสรู้"ท่านก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้   ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา   ภายใต้แสงจันทร์ ฯลฯ ...หลังจาก "ตรัสรู้" แล้ว...สรรพสิ่งภายนอกที่กล่าวมาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม...พระจันทร์ดวงนั้นก็ยังคงมีอยู่ตราบทุกวันนี้...แต่สิ่งที่หายไปคือ "กิเลส" ที่เคยทำให้ "ดวงจิต" ของพระองค์เศร้าหมอง...พระองค์จึงเป็น"พุทธะ"...ผู้รู้ (รู้ความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน   ไม่เสถียร   ไม่มีสาระแก่นสาร   ไม่มีอยู่จริง)..ผู้ตื่น (ตื่นจาก"ความหลง"...หลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายกับสรรพสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนนี่แหละ)...ผลก็เลยเป็น "ผู้เบิกบาน"...สรุปแล้วคือท่าน "รู้แจ้งโลก" จาก "ภายใน" ไม่ใช่ "ภายนอก"...แต่อาศัยเรื่องราวภายนอกเป็นตัวเร่ง...ทุกสรรพสิ่งถ้า "จิต" ไม่สำคัญมั่นหมายมันจะมีอะไรมาสำคัญมั่นหมายเรา...หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว   ท่านก็ยังคงมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ...อยู่เหมือนเดิม...แล้วก็ยังรับผัสสะกับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ได้เป็นปกติ...เพียงแต่ไม่มี "กิเลส" ทำ "ปฏิกิริยา" ร่วมกับ "สิ่งเร้า" เท่านั้น "ความเศร้าหมอง" จึงไม่มีกับ "ดวงจิต" ที่บริสุทธิ์ของพระองค์....เช่นเดียวกับ...ความชื้นมี...อ๊อกซิเจน มี...แต่ไม่มี "เหล็ก" ทำ "ปฏิกิริยา" ร่วม... "สนิม" จะไปเกิดตรงไหน?..."  
                                                                                                                                                             
                                                                                      (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
 
คุณเกรียงศักดิ์  เพชรศิริกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
บรรษัทประกันสินเชื่อ
ขนาดย่อมอุตสาหกรรม
คุณจักรินทร์  วิบูลย์ศิลป์ Application Engineering
TISCO BANK
คุณสรณันทน์  โกสิยางกูร Chevron
คุณอักษร   ก่อสินเจริญ
ธุรกิจส่วนตัว
"คุณแอน"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
ภญ.นุชจรินทร์   เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
คุณภาสกร  พงศ์สถาพร
รองผู้อำนวยการ
บมจ.ธนาคารทหารไทย
(สำนักงานใหญ่)
บรรยากาศในการฟังธรรม..."จดจ่อในธรรม"
***เก็บสาระธรรม...นำไปใช้ในชีวิตจริง***
รับพร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
***นอกรอบ...หลังจากเสร็จพิธีแล้ว***
ถือโอกาสถวายของใช้ต่าง ๆ
คุณอิฏฐา    เสขะนันทน์ DST worldwide services QA Software
และ คุณกันตินันท์   เชื่อมวราศาสตร์
AYCAP...น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
***ปิติสุข...เมื่อได้พบกับสมณะที่เป็นเนื้อนาบุญ***
คุณพัณณิดา   พันธุนะ Asian Honda Motor
Regional and strategy Purchasing
คุณสิทธิชัย  อุดมแก้วกาญจนา ...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณฉัตรวดี   ตันสกุล วิศวกร Logistic and supply chain Schlumberger
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...าธุ...าธุ