นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  
ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ วันที่ 25 พฤภาคม 2560 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...น้อมกราบองค์พระที่ ระเบียงรมณีย์ ชั้นที่ 14 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ก่อนที่จะ...
 
...นำญาติโยม สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
คุณสิริกานต์  นันทกังวาล
Associete Trade Marketing Manager
Johnson & Johnson
"น้องฮง"...นิสิตชั้นปีที่ 4
คณะวิศวะกรรมศาสตร์
(ภาคอินเตอร์)
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณประชา ศรีสังวาลย์
...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณณัฐปภัสร์  บัวบานพร้อม Chevron
 
คุณสรณันทน์  โกสิยางกูร Chevron
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณอดิศร   ไพทยะทัต  
นักวิชาการ 7 (ด้านแผนงาน)
การไฟฟ้านครหลวง
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ม.กรุงเทพ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
ดร.ปาริชาติ   ภูติรัตน์
คณะมนุษยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล
    นักลงทุนอิสระ
คุณกอบกุล   กอบกุลธร
 นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณพยาบาลผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้า
คุณจักรินทร์  วิบูลย์ศิลป์ Application Engineering
TISCO BANK
คุณสิริกานต์  นันทกังวาล
Associete Trade Marketing Manager
Johnson&Johnson
***ฝึกความเป็น "กลาง" ของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"***

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                         (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***หาหัวใจให้จอ...ก็ป็นสุข***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
คุณอิฏฐา    เสขะนันทน์
DST worldwide services
QA Software
ภญ.นุชจรินทร์   เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
คุณกันตินันท์   เชื่อมวราศาสตร์
AYCAP

                                                                         ...มิตรแท้...
          "...ถ้าพวกเรามี "พุทโธ" เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกในจิตในใจอยู่เสมอ "พุทโธ" ก็จะเป็น "มิตรแท้" ของเราทั้งเมื่อยังมีชีวิตหรือเมื่อหมดลมหายใจไปแล้วในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ "พุทโธ" ก็จะคอยเบรคคอยเตือนเป็นที่หลบที่พักพิงของเราไม่ให้มันกระเจิดกระเจิงไปตามสิ่งเร้าสิ่งยั่วยุภายนอกต่าง ๆ ...มันจะได้ไม่ทุกข์จนเกินไป...นี่คือสิ่งที่จะแตะต้องได้ทางรูปธรรม ทางกายภาพในการปฏิบัติธรรม...
          ...ต่อเมื่อหมดลมหายใจไปแล้ว...ก็จะไม่มีใครหรอกที่จะติดตามเราไปได้...หากเราไม่ทิ้งมิตรแท้ เพื่อนแท้ คือ "พุทโธ" ...เพื่อนแท้มิตรแท้นี้ก็จะคอยเคียงข้างคอยปกป้องไม่ให้เรา...ว้าเหว่...ไม่ให้เราหวั่นไหวไปกับ "ความหลง" ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จนเกินไป...โอกาสที่เราจะไปสู่ ..."มิติ" ที่ดี ๆ ก็จะมีมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามกำลังของสติปัญญา ศรัทธา ความเพียร ของใครของมัน...แต่ที่แน่ ๆ เมื่อถึงเวลานั้นจริง ๆ เราจะไม่มีใครเคียงข้างเราได้เลย...ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม...เงินทองส่งแค่โรงพยาบาล ...ลูกหลานญาติพี่น้องก็ส่งแค่ "เมรุ" เท่านั้นแหละ !!!..."

                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ร่าเริงในธรรม
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม ก่อนแยกย้ายกันกลับ***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
                                                       :ภาพจากซ้ายไปขวา:
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้า
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ระวีวรรณ   แก้ววิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.กรุงเทพ
***สนทนานอกรอบ***
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...าธุ...าธุ