ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตานำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  ระเบียงรมณีย์
               ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ                               ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
 
เวลาประมาณ 17.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำญาติโยม
สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
)
คุณจักรินทร์  วิบูลย์ศิลป์
Application Engineering
TISCO BANK
คุณปรเมศร์   จิตถนอม
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณธัญชนก   สาระณะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์
สาขาการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(รองประธานชมรมพุทธธรรมกรรม
ฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
คุณเธียรชัย  จันทร์ตระกูล
บริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์
เชียงราย จำกัด
คุณกุลธิดา   กู้เกียรติ
Credit Manager
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
คุณศศิเพ็ญ   ศิริวัฒน์
Supplier Quality Engineer
Valeo Siam Thermal
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                             (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ผู้ใฝ่ธรรม
คุณสิริกานต์  นันทกังวาล
Associete Trade Marketing Manager
Johnson & Johnson
"น้องฟิล์ม" ผู้ใฝ่ธรรม
คุณธัญชนก   สาระณะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์
สาขาการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

(รองประธานชมรมพุทธธรรมกรรม
ฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
ผู้ประเมินวินาศภัย
Crawford & Company
***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***
 ***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

          "...เราอยู่ในโซนนี้ของดาวเคราะห์ดวงนี้ เราปฏิเสธ "กลางวัน" หรือ "กลางคืน" ไม่ได้หรอก...พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปบังคับสรรพสิ่ง แต่สอนให้รู้ตามเป็นจริงในความไม่ "เสถียร" ไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง...แล้วพยายามบอกสอนให้รู้จักผลิต "ปัญญา" ทุกอย่างตามกำลังความสามารถเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับมันให้ได้ในขณะที่ยังจำเป็นที่จะต้องอยู่...หากมี "ปัญญาอย่างยิ่ง" ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับมัน...อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์สาวกท่าน ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ เนื่องเพราะท่านมีปัญญาอย่างยิ่งที่รู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริง ในสรรพสิ่งตามสมมุติบัญญัติทั้งหลายทั้งปวง....หากแต่ปัญญาของพวกเรา ๆ ท่าน ๆ ยังไม่ถึงขนาดนั้น...แต่ก็ต้องพยายามผลิตขึ้นมาให้สามารถอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมตามเป็นจริงให้ได้อย่างมีความสุขตามอัตถภาพซะก่อน...อย่าง "กลางคืน" มันมืดก็พยายามคิดที่จะหาแสงสว่างมาใช้ให้บรรเทาความยากลำบากกับความมืดมิด...แต่โบราณมาก็หา...ขี้ไต้...เทียนไข...ไฟฉาย... จนวิวัฒนาการก้าวหน้า ปัญญามี...ก็ถึงได้มี "ไฟฟ้า" ใช้นี่แหละ...เพราะเราไม่สามารถ "ปฏิเสธ" กลางคืนได้...ส่วน "กลางวัน" มันสว่าง แต่มันก็มากับความร้อน...ก็ต้องหาที่อยู่ที่มีที่มุงที่บัง...มันร้อนมันอ้าวในที่มุงที่บังก็หา "พัดมือถือ"..."พัดลมไฟฟ้า" ...ต่อมาก็ "แอร์" ตามกำลัง "สติปัญญา" ตามยุคตามสมัย...ตามบุญบารมีของใครของมัน...เพื่อที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมตามเป็นจริงแบบนี้ให้ได้...ฉันใดก็ฉันนั้น ในเมื่อกลางวันกลางคืนมี...ทำไมสิ่งดีสิ่งเลว...คนดีคนเลวจะมีไม่ได้เล่า !!! ...แล้วจะทำยังไง ? ถึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามอัตถภาพล่ะ...พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้รู้จัก "ทำจิตทำใจ" ไง !!!..."ตา" ผ่าน "รูป" ให้เฉย ๆ "หู" ก็ผ่าน "เสียง" ให้เฉย ๆ แต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นที่จิตที่ใจนี่แหละ...เหมือน TV หรือ มือถือของเรา มันก็แค่รับสัญญาณเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งภาพทั้งเสียงให้ ผ่านมาถึงเราเท่านั้นแหละ...แต่ความรู้สึกชอบไม่ชอบ รักชัง หัวเราะ ร้องไห้...เกิดขึ้นที่เรานี่ ไม่ได้เกิดขึ้นที่มัน...ท่านจึงสอนให้ดูที่ "จิต" ที่ "ใจ" แก้ไขที่จิตที่ใจ ...ทำที่จิตที่ใจ นี่...คนตายแล้วใครจะมาด่าหรือมาสรรเสริญมันก็ไม่ตื่นเต้นหรือเดือดร้อนวุ่นวายหรอก...มันจะเดือดร้อนก็ตอนมี "ชีวิตจิตใจ" นี่แหละ...ด้วยเหตุนี้เราถึงต้องมา "ภาวนา" เพื่อสร้าง "สติ" ให้เข้มแข็ง จิตใจนี้มันจะได้ "เจริญ" ขึ้น...มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจนี้มัน "พอดี"ไม่โดดไปติด "รัก" หรือ "ชัง"..."อดีต" หรือ "อนาคต"...หาก "สติ" เข้มแข็ง "จิตใจ" นี้ก็จะมีกำลัง...จิตใจมีกำลัง กระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพ...กระบวนการคิดวิเคราะห์มีคุณภาพก็จะสามารถผลิตปัญญาที่มีคุณภาพให้ได้... ปัญญาที่มีคุณภาพเท่านั้น ถึงจะสามารถเป็น "ภูมิคุ้มกันจิตใจ" นี้ไม่ให้เศร้าหมองจากสิ่งเร้าที่ผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้...
                ด้วยคุณภาพนี้...ต่อเมื่อ...มองคนอื่นก็จะมองในมุมที่ว่า...เขาต้องการความช่วยเหลือมั๊ย !!!...ซึ่งเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว...แต่ก็ต้องดูว่าเรามีศักยภาพพอที่จะช่วยได้มากน้อย แค่ไหน ? อย่างไร ?... "เมตตาเกินขอบเขตก็เป็นเหตุแห่งทุกข์"...ความผิดพลาดของคนอื่น คือ บทเรียนของเราที่จะไม่ทำตาม...แต่เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเหยียบย่ำซ้ำเติม...ไม่อยู่ในวิสัยจะบอกสอนก็ไม่คิดที่จะไปละเมิด...ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของคนอื่นก็ไม่คิดที่จะอิจฉาริษยา...หากแต่น้อมนำมาเป็นตัวอย่างที่จะดำเนินตามต่อไป  สรุปแล้วการเข้ามาสู่ "ศาสนาพุทธ" นี้...ก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง...หรือมาบริหารจัดการกับ "ความรู้สึกนึกคิด"ของเราเอง...เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับสภาวะแวดล้อมตามเป็นจริงทั้งสถานที่และบุคคลให้ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพในขณะที่ยังมีชีวิต... ยังติดยังข้องอยู่ ถึงจะยังไม่หลุดไม่พ้น...ก็ให้ย่น "ภพ" ย่น "ชาติ" เข้ามาบ้างก็ยังดี..."

                                                                                                           (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

จดจ่อในธรรม
"คุณนุ้ย"...ผู้ใฝ่ธรรม
ผู้ใฝ่ธรรม
พญ.วรรณงาม   กิจธนามงคลชัย
Medical Director
ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร
ในพระราชูปถัมภ์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
)
คุณสิริกาญจน์   วงศ์กาญจนา
บริษัท เอินส์ทแอนด์ยัง
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณปรเมศร์   จิตถนอม
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณฉัตรวดี  ตันสกุล
Import
/ Export Specialist
Schlumberger Overseas S.A.
คุณกฤติน ฉัตรธีภัทร
ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
ธนาคาร BNP Paribas
คุณกันตินันท์   เชือมวราศาสตร์
IT บริษัท IS Consuting
คุณสาลินี   เกษมเศรษฐ
ร้านกระเป๋า LUX LIUING
คุณอุมาพร   เกิดแสง
ฝ่ายดูแลลูกค้า กรุงไทย แอกซ่า
สำนักงานใหญ่ พระราม 9
คุณหฤทัยกาญจน์   กัลยา
Site Start - up Specialist
ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร
ในพระราชูปถัมภ์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
***บรรยากาศในการฟังธรรม***
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่
...วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ค่ะ