ก่อนที่ท่านพระอาจารย์จะเดินทางไปแสดงธรรม - นำปฏิบัติธรรม ณ ระเบียงรมณีย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ นั้น...คุณวิศิษฏ์  - คุณฉันทนา   อัครศรีสวัสดิ์ เจ้าของบริษัท อิทธิรา จำกัด และ ร้านเพชรฉันทนา พร้อมทั้ง คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์ บ.อิทธิรา จำกัด (จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์) กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ฉันจังหัน...ณ บริษัท อิทธิรา จำกัด (จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์) ในตอนเช้าของวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นศิริมงคลกับบริษัท ... ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับ ทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...สาธุ
น้อมถวายจังหันแด่...ท่านอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
บรรยากาศในช่วงถวายจังหัน
คุณวิศิษฏ์   อัครศรีสวัสดิ์ เจ้าของบริษัท อิทธิรา จำกัด
 คุณฉันทนา   อัครศรีสวัสดิ์
ร้านเพชรฉันทนา
คุณปรียสุดา   อัครศรีสวัสดิ์
ร้านเพชรพรีย่า
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์
บ.อิทธิรา จำกัด
(จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์)
"คุณอมิดา"...ผู้ใฝ่ธรรม
        ***ขออนุโมทนาบุญกับ...คุณวิศิษฏ์  -  คุณฉันทนา   อัครศรีสวัสดิ์ เจ้าของบริษัท อิทธิรา จำกัด และ ร้านเพชรฉันทนา พร้อมทั้งครอบครัวและญาติ ด้วยนะคะ***
พร้อมใจ...สร้างบารมีทาน
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
         หลังจากท่านพระอาจารย์ฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้ว...ครอบครัว "อัครศรีสวัสดิ์" ...ร่วมกันน้อมถวายผ้าและใบปวารณาเพื่อให้ท่านพระอาจารย์พิจารณาตามสมควรต่อไป
ญาติธรรม...น้อมถวายทำบุญกับท่านพระอาจารย์...สาธุ
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนาพร้อมทั้งสอดแทรกธรรมะให้แก่ญาติโยม
***กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง***
***ฟังธรรมบางกาลบางเวลา... เป็นมงคลอย่างยิ่ง***
         ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตานำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      เวลาประมาณ 18.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำญาติโยม สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณปรเมศร์   จิตถนอม
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
คุณพลภัทร  ชาญณรงค์
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
คุณวีรยุทธ์    สุวรรณนามัย
Vice President - Corporate Brand Marketing,
บริษัท KCG Corporation
คุณอาทิตย์  ชีวณิชชากร
Interior Design
The hardware revival
พญ.ชนม์ฤทัย  ตั้งกิตติถาวร
นักศึกษาแผนกวิสัญญี
รพ.จุฬาลงกรณ์
ร.ต.อ.พิทยา   คำแหงพล
กองคดีอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ต.ท.หญิง สิริพรรณ  ศรีนวล
กองคดีอาญา
คุณจักรินทร์  วิบูลย์ศิลป์
Application Engineering
TISCO BANK
พญ.ชนม์ฤดี   ตั้งกิตติถาวร
นักศึกษาแผนกรังสีวิทยาวินิจฉัย
รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณสิริกานต์  นันทกังวาล
Associete Trade Marketing Manager
Johnson & Johnson
คุณวีรพงศ์   ยินดีโสตร
ร้านกาแฟสิงห์ คอฟฟี่ สาขาสีลม
"คุณธี"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล
    นักลงทุนอิสระ
คุณขวัญเรือน วงษ์ไทย
นักประชาสัมพันธ์ระดับ 6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานใหญ่ กทม.
"คุณพ่อเบิ้ม"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณสรณันทน์ โกสิยางกูร
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"น้องโอ๋"...ผู้น่ารัก
คุณสาลินี   เกษมเศรษฐ
ร้านกระเป๋า LUX LIUING
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณวีรภัทร เกียรติวงศ์
ผู้จัดการโครงการ
บริษัทระบบคอมพิวเตอร์
คุณสิริกาญจน์ วงศ์กาญจนา
บริษัท เอินส์ทแอนด์ยัง
คุณเธียรทิพย์  เรืองฤทธิ์นำชัย
ผู้แทนยา
คุณศศิวิมล  ชุตาภา
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
ผู้ประเมินวินาศภัย
Crawford & Company
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา
นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
 ***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
          สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
   
             "...ถ้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้ได้ดั่งใจตัวเองทุกอย่าง...คุณจะต้องทนทุกข์อีกยาวนาน...แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยล่ะ...แต่ถ้าคิดที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองให้รู้จักยอมรับคนอื่น...ตอนแรกอาจจะอึดอัดขัดข้องใจบ้าง...แต่ในกาลข้างหน้าคุณจะรู้สึกยืดหยุ่น...ผ่อนคลายไปเรื่อย ๆ เองแหละในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น...
           พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจตัวเองทุกอย่างไป...แต่สอนให้เรียนรู้ความเป็น จริงของสรรพสิ่ง...แล้วหันมาบริหารจัดการตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกับมันให้ได้...ถ้าจำเป็นต้องอยู่...แต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกไอ้ที่มันถูกจริตนิสัย นั่นแหละ....แล้วมันจะมีอยู่กี่ที่กี่คนล่ะ...ในโลกแห่งกรรมแห่งเวรนี้..."

                                                                       (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***บรรยากาศในการฟังธรรม***
สุขในธรรม
พญ.ชุษณา  ข่ายม่าน กุมารแพทย์ (ศูนย์ชีวาภิบาล) รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณสิทธิชัย  อุดมแก้วกาญจนา ...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณประชา  ศรีสังวาลย์...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณซัง"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณสรณันทน์ โกสิยางกูร ...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
จดจ่อในธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
คณะศรัทธาญาติโยม
น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภดแด่ท่านพระอาจารย์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *
      ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ