ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...ได้เมตตานำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  ระเบียงรมณีย์
               ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ                               ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
เวลาประมาณ 18.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำญาติโยม
สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล
    นักลงทุนอิสระ
คุณกุลธิดา   กู้เกียรติ
Credit Manager
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
คุณเกรียงศักดิ์  เพชรศิริกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
บรรษัทประกันสินเชื่อ
ขนาดย่อมอุตสาหกรรม
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
ผู้ประเมินวินาศภัย
Crawford & Company
คุณปรเมศร์   จิตถนอม
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณภาสกร  พงศ์สถาพร
รองผู้อำนวยการ
บมจ.ธนาคารทหารไทย
(สำนักงานใหญ่)
พ.ต.ท.หญิง สิริพรรณ  ศรีนวล
กองคดีอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ขออนุโมทนาบุญกับ ร.ต.อ.พิทยา   คำแหงพล กองคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยนะคะ
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ศ.นพ.สมรัตน์   จารุลักษณานันท์
หัวหน้าภาคฝ่ายวิสัญญีวิทยา 
รพ.จุฬาลงกรณ์
 
คุณกอบกุล   กอบกุลธร
  นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***
 ***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
***กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง***
***ฟังธรรมบางกาลบางเวลา... เป็นมงคลอย่างยิ่ง***
จดจ่อในธรรม
ศ.นพ.สมรัตน์   จารุลักษณานันท์
หัวหน้าภาคฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณกอบกุล   กอบกุลธร   นิติกร  ไฟฟ้านครหลวง 
คุณสาลินี   เกษมเศรษฐ
ร้านกระเป๋า LUX LIUING
พญ.วรรณงาม   กิจธนามงคลชัย
Medical Directo ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร
ในพระราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณกันตินันท์   เชือมวราศาสตร์
IT บริษัท IS Consuting
คุณชนม์ฤทัย  ตั้งกิตติถาวร
นักศึกษาแผนกวิสัญญี รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณฉัตรวดี  ตันสกุล
Import
/ Export Specialist
Schlumberger Overseas S.A.
คุณชนม์ฤดี   ตั้งกิตติถาวร
นักศึกษาแผนกรังสีวิทยาวินิจฉัย รพ.จุฬาลงกรณ์
ภญ.นุชจรินทร์   เวโรจนากรณ์ เภสัชกร ร้านยา Pure
                                                                                  "รู้"...กับ..."เห็น"  
          "...ยิ่งอ่านมากศึกษามาก ฟังมาก ก็จะ "รู้" มาก..."สัญญา" ก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อม ๆ กับ "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย)...แต่ถ้าลงมือปฏิบัติไปด้วยมาก ๆ ก็จะ "เห็น" มากใน "สภาวะธรรม" ตามเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่ "กาย" แล้วก็ที่ "ใจ"...จากการอดทนที่จะคิดอ่านแก้ไขให้เห็นจริงตามเป็นจริง ในสภาวะธรรมนั้น ๆ "ปัญญา" ก็จะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ... "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย) ก็จะหายไปเรื่อย ๆ ตามขั้นตามภูมิ...ตามศรัทธา วิริยะ ความพากความเพียร ความอดทนอดกลั้นของใครของมัน...ซึ่งแน่นอนนั่นหมายถึง "ทุกข์" ในใจของใครของมันที่จะ "เพิ่ม" ขึ้นหรือ "ลด" ลง ...."

                                                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
"คุณหยก"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณนุ้ย"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณเอ"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณซัง"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณดวง" และ "คุณตั้ง"
...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
"คุณเอ๋ย"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องอาย"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณปรเมศร์   จิตถนอม
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
***บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม***
ศรัทธาญาติโยมน้อมถวายทานแด่ท่านพระอาจารย์ และสนทนากับท่านพระอาจารย์ตามอัธยาศัย
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่
...วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561