นายแพทย์ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ณ  
ระเบียงรมณีย์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2561 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
เวลาประมาณ 17.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำพระและญาติโยม
สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณประชา ศรีสังวาลย์
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
(ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
ศ.นพ.สมรัตน์   จารุลักษณานันท์
หัวหน้าภาคฝ่ายวิสัญญีวิทยา 
รพ.จุฬาลงกรณ์
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา 
อายุรกรรม เฉพาะทางปอด
รพ.จุฬาลงกรณ์
ร.ต.อ.พิทยา   คำแหงพล
กองคดีอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณเกรียงศักดิ์  เพชรศิริกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
บรรษัทประกันสินเชื่อ
ขนาดย่อมอุตสาหกรรม
"คุณอาทิตย์"
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณนิชาวดี   นิลยกานนท์
บริษัท Unilever
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล
    นักลงทุนอิสระ
พ.ต.ท.หญิง สิริพรรณ  ศรีนวล
กองคดีอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณพัฒนา   บุญเป็ง
CEO ฟาร์มแกะ Hug You
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(
ภาคอินเตอร์)
ม.ธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ส.ต.ต.หญิง ศิรินรัตน์  ขันแก้ว
กองคดีอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์นำเจริญสมาธิภาวนา

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                           (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา***
คุณธีรติ   กออนันตกูล
วิศกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
คุณวีรพงศ์   ยินดีโสตร
ร้านกาแฟสิงห์ คอฟฟี่ สาขาสีลม
คุณปรเมศร์   จิตถนอม
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(เลขาฯ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
คุณณัฐปภัสร์  บัวบานพร้อม Chevron
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณภิมอร   นิลยกานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
***นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี***
 ***แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ***
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
            "...ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดูแลรักษาให้ดีขนาดไหน เมื่อถึงที่สุดแล้ว...ย่อมเสื่อมสลายไป...มีแต่ "จิต" ดวงเดียวเท่านั้นที่ดูแลรักษาให้ดีแล้วเมื่อถึงที่สุดจะไม่ "เสื่อม" อีกต่อไปตลอดกาล...พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกท่านจึงไม่มาเกิดเพราะ "จิต" ท่าน "บริสุทธิ์" ไม่ "เสื่อม" ไง!!!..."

                                                                                     (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์) ม.ธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล นักลงทุนอิสระ
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา 
อายุรกรรม เฉพาะทางปอด รพ.จุฬาลงกรณ์
นพ.สมชาย  สุนทราภิรมย์ แพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา
( Gynecolegiconcology รพ.บำรุงราษฎร์
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผศ.นพ.ดร.อมรพันธุ์   เสรีมาศพันธุ์
ตรวจ ยีนส์, DNA ,คนไข้ก่อนผ่าตัด รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณธีรกาญจน์   อินทรจักร์ Chief Accountant บริษัท โอพีเอส ออยฟิลล์(ไทยแลนด์) จำกัด
คุณกฤติน ฉัตรธีภัทร
ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด ธนาคาร BNP Paribas
พ.ต.ท.ณัฐ   รัตโนภาส
กองคดีอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณวีรยุทธ์    สุวรรณนามัย Vice President - Corporate Brand Marketing, บริษัท KCG Corporation
คุณวีรพงศ์   ยินดีโสตร ร้านกาแฟสิงห์ คอฟฟี่ สาขาสีลม
คุณฉัตรวดี  ตันสกุล
Import / Export Specialist Schlumberger Overseas S.A.
ภญ.นุชจรินทร์   เวโรจนากรณ์ เภสัชกร ร้านยา Pure
"น้องฐา"...ผู้ใฝ่ธรรม จาก ม.หอการค้าไทย
***จดจ่อในธรรม***
ร่าเริงในธรรม
ญาติโยม...น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
สาธุ...สาธุ...สาธุ
นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์...เป็นตัวแทนน้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์...อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่
...วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561