ประมวลภาพ...การปฏิบัติธรรมของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี
ที่ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ไปโปรด ช่วงวันที่ 21 - 29 มิถุนายน 2558
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมโสภณ" (บ้านสวน) ได้ทำกิจกรรมสร้างบุญบารมี ที่น่าร่วมอนุโมทนาบุญ ดังนี้
เตรียมรอใส่บาตรพระอาจารย์
"อาม่าสายใจ" ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้ และ "คุณมยุรี" ลูกสาวผู้ใจบุญ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2) ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
ญาติธรรม "บ้านธรรมโสภณ" (บ้านสวน) น้อมทำบุญตักบาตรท่านพระอาจารย์
"คุณไพบูลย์" และคุณหมอ(เจ้าของห้างทองแม่สายใจ (อยู่ฮง))
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์(เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
"คุณยุ้ย" (เจ้าของร้านกาแฟ บรันเด้ ที่เขาใหญ่) และ คุณแม่ ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณฮง" ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
"
คุณไพฑูรย์   มหาพัณณาภรณ์ ผู้ใฝ่ในธรรม (เจ้าหน้าที่สถานฑูตไทย ประจำประเทศโปแลนด์)
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว แกนนำหลัก
ของกลุ่มในการปฏิบัติภาวนา
 
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของผู้ใจบุญ ชาวลพบุรี
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใฝ่ธรรมทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ครอบครัวของ... "คุณโหน่ง" และ "คุณแหม่ม" เจ้าของ บ.ไทยรุ่งเรือง (ตัวแทนจำหน่ายรถ HINO ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา)
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
อาหารคาว - หวาน ...ที่ตั้งใจนำมาน้อมถวายแด่ท่านผู้เจริญ
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับผู้มีบุญทุกท่านค่ะ
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในผู้มีธรรม
บรรยกาศในการทำบุญ...อันอบอุ่นด้วยธรรม
ท่านพระอาจารย์ให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.
...สังสรรค์กันในกลุ่มผู้มีรรม...
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ...คณะศรัทธาชาวลพบุรีก็มารวมตัวกันอีกเพื่อ...
กราบพระรับศีล...มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปัจจจะ สีลานิ ยาจามะ
หลังจากนั้น...
ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าป่า ...ต่อตามลำดับ
"น้องแนน" ผู้น่ารัก... เป็นตัวแทนหมู่คณะ ในการถวายผ้าป่าและบริวารผ้าป่า
ท่านพระอาจารย์...
พิจารณาพร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้ที่น้อมถวายปัจจัยร่วมกองผ้าป่าในครั้งนี้...ซึ่งได้ปัจจัยรวมทั้งสิ้น 670,000 ._ บาท จุดประสงค์เพื่อ ซื้อที่ดินถวายวัดป่าน้ำโจน
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม เป็นอันเสร็จพิธีในภาคเช้า
ในช่วงบ่าย (ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเย็น เป็นต้นไป)...
ท่านพระอาจารย์นำญาติโยมนั่งสมาธิภาวนา
นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ในการภาวนานั้นสามารถ ทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกาล ทุกเวลา ทุกสถานที่...อกาลิโก
ในภาคค่ำ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
นั่งภาวนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น
รู้ลมเข้า...รู้ลมออก หายใจเข้าพุท หายใจออกโธ... พุทโธ พุทโธ
บุญอย่างยิ่ง... คือ บุญแห่งการภาวนา

                                                          "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                 (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ฟังธรรม - สนทนาธรรม
บรรยากาศในการฟังธรรม
ญาติโยมได้กราบขอโอกาส...ทำพิธีขอขมาท่านพระอาจารย์
มามะ ภันเต
รับพรก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ
ในช่วง...ที่อยู่ จ.ลพบุรี นั้น
เจ้าของ บ.ไทยรุ่งเรือง (ตัวแทนจำหน่าย รถ HINO ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา)
กราบอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปจังหันที่บ้าน เพื่อเป็นศิริมงคล
คุณพ่อของ... "คุณโหน่ง"
"คุณโหน่ง"
"คุณแหม่ม"
ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปทำบุญที่บ้านของตนเอง
ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
พร้อมทั้งน้อมถวายจังหัน
บรรยากาศในการทำบุญ
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
 พิจารณาอาหาร
"
ร่"
ทุกอย่างเมื่อรวมกันอยู่ในบาตร...ก็กลายเป็น "ฏิกู" ธรรมดา ๆ นี่เอง... "พระป่า"
ท่านจึงฉันเพียงเพื่อประทังชีวิต...และพอได้มีกำลังวังชาทำความพากความเพียรเท่านั้น...มิได้เพื่อบำรุงกามราคะแต่อย่างใด
ญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ...ญาติโยมร่วมสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ