ประมวลภาพ...การปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา ของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี
ที่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตาไปโปรด ช่วงวันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2560
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยากาศตอนเช้า...ในช่วงที่ท่านพระอาจารย์อยู่โปรดชาว จ.ลพบุรี
อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร... ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้ และ คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2) (ลูกสาวอาม่าสายใจ)
"ทาน"...คือการสละออก
"สละ"...ในทางรูปธรรม คือการให้สิ่งให้ของแก่กัน ไม่ว่าจะเป็นการให้กับคน...ให้กับสัตว์...หรือแม้แต่ให้กับสมณะ

ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นี่แหละ...ส่งผลในทางนามธรรม คือ...ทำให้ความตระหนี่ถี่เหนียว
ความเห็นแก่ตัว... ได้ถูกสลัดออกไปจากจิตจากใจ ของผู้ได้กระทำแล้วนั่นเอง

คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว เจ้าของ... "วิโรจน์ลูกชิ้นปลา"
คุณวิลาสิณี   อรรณพานุรักษ์ ทนายความ
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
นพ.ก้องเกียรติ   ณ ระนอง โสต ศอ นาสิก
รพ.พระนารายณ์มหาราช
บรรยากาศในการทำบุญใส่บาตร...ของผู้มีสัมมาทิฏฐิ
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต (เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่..."เขาใหญ่")
พ.ท.สมชาย   เทียมทัน นายทหารนิรภัยกรมบิน
ศูนย์การบินทหารบก
คุณไพบูลย์  มหาพัณณาภรณ์
(เจ้าของห้างทองแม่สายใจ (อยู่ฮง))
**ตั้งจิตมุ่งมั่นในการสร้างบารมีทาน***
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
น้อมถวายจังหันแด่... "ท่านผู้ทรงศีล"
เมตตาโปรดศรัทธาญาติโยม
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในผู้มีธรรม
***ส่งต่อบุญ***
อนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญทุกท่านด้วยค่ะ
อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
รับประทานอาหารร่วมกัน...ในกลุ่มผู้มีธรรม
บรรยากาศตอนค่ำ...ในช่วงที่ท่านพระอาจารย์อยู่โปรดชาว จ.ลพบุรี
ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อนุโมทนาบุญกับครอบครัวของ...คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์ และ คุณวาทินี  มหาพัณณาภรณ์  (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3) ด้วยค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ต่อจากนั้นท่านพระอาจารย์...นำนั่งสมาธิภาวนา

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                                         (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
 
 
 
 
 
 
 
เมตตาธรรม...ค้ำจุนโลก
 
 
 
 
 
 
ถือโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศ...ไปให้อาหารนกยูง
ผู้ให้ความสุข...ย่อมได้ประสบสุข...สุข...ที่สุด !!!
ไปโปรดที่... บริษัท ไทยรุ่งเรืองฮีโน่สระบุรี...ตัวแทนจำหน่ายรถ Hino ของ จ.สระบุรี
บิณบาตรโปรดญาติโยมในบริษัทไทยรุ่งเรืองสระบุรี
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
อนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
(จากซ้ายของภาพ)...คุณอรวรรณ   พุกเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ,คุณทิพมาศ   พุกเจริญ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กร,
คุณรัฐพล   พุกเจริญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทไทยรุ่งเรืองสระบุรี
ปิติสุข...กับอานิสงส์ของ "ทาน"
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.
รับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว...ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนากับพนักงานบริษัทไทยรุ่งเรืองสระบุรี
เฮฮา...อย่างมีสาระธรรม
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ
ต่อจากนั้น...ได้เมตตาไปโปรดที่...ร้านกาแฟ "บรันเด้" (Brande Coffee & Bakery)
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต... (เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่..."เขาใหญ่")
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลทั้งหมดที่ทุก ๆ ท่านได้กระทำแล้วนะคะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ