ประมวลภาพ...การปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา ของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี
ที่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตาไปโปรด ช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร... ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้ และ
คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา 
(เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
(ลูกสาวอาม่าสายใจ)
คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว เจ้าของ... "วิโรจน์ลูกชิ้นปลา"
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์ และ คุณวาทินี  มหาพัณณาภรณ์  (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
"คุณเสก" และ "คุณปุ๊ก"Privacy Rescidence Lopburi...ผู้ใจบุญ
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต (เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่..."เขาใหญ่")
***น้อมทำทาน...กับผู้ทรงศีล***
***มุ่งปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่ลูกน้อย***
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
(ห้างทองแม่สายใจ 2)
"น้าตุ้ม" ...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา
(ห้างทองแม่สายใจ 2)
...แกนนำหลักของ "บ้านสวน"
จ.ลพบุรี
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของผู้ใจบุญ...ของ ชาวลพบุรี
**ตั้งจิตมุ่งมั่นในการสร้างบารมีทาน***
นพ.ก้องเกียรติ   ณ ระนอง โสต ศอ นาสิก
รพ.พระนารายณ์มหาราช
อาจารย์ธีรภัทร   สุวรรณรุจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้มีบุญ...จึงคิดที่จะทำบุญ
คุณศรัณ   โพธิแพทย์ สำนักงานศรัณทนายความ ลพบุรี
"คุณแม่ณี" ผู้ใฝ่ธรรม (เจ้าของร้านอาหาร "ครัวคุณณี")
"น้องปริม"...นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
"น้องดิว"...นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
"คุณวิชัย"...ผู้ใฝ่ธรรม
อาจารย์บัญญัติ  แก้วกัน แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค ลพบุรี
 
***ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ ...สาธุ ...สาธุ ...สาธุ ค่ะ***
คุณไพบูลย์  มหาพัณณาภรณ์
(เจ้าของห้างทองแม่สายใจ (อยู่ฮง))
 
...ปิติในบุญ...
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
"ฝาบาตร"...มีไว้สำหรับใส่น้ำล้างมือ (สำหรับท่านพระอาจารย์)
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในผู้มีธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.
สงบนิ่ง...แผ่เมตตาให้ผู้ตกทุกข์...ขอให้พ้นจากทุกข์...ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป...สาธุ
ญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในช่วงบ่าย...ของแต่ละวันที่ท่านพระอาจารย์ได้พักโปรดญาติโยมที่ "บ้านสวน" ลพบุรี นั้น ท่านจะลงฉันน้ำปานะ และสนทนาธรรมกับญาติโยม พร้อมทั้ง...
...นำญาติโยมนั่งสมาธิภาวนา...
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
ในช่วงค่ำ...เตรียมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ต่อจากนั้นท่านพระอาจารย์...นำนั่งสมาธิภาวนา
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
ร่าเริงในธรรม...อย่างผู้มีธรรม
***คณะญาติโยมพร้อมใจกัน ทำพิธีขอขมา...ท่านพระอาจารย์***
สิ่งที่อาจจะประมาทพลาดพลั้งไปด้วยความเผลอสติ...เพราะปัญญายังน้อยอยู่มากขออย่าให้มีเวรมีกรรมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลย...สาธุ
ญาติโยม...น้อมเข้าถวายดอกไม้ - พวงมาลัย กราบขอขมาท่านพระอาจารย์
"ดวงจิตที่แตกกระสานซ่านเซ็น ด้วยความคิดอยู่...หากเก็บมาร้อยรัดเข้าให้เป็นระเบียบ ก็จะงามได้ดั่งพวงมาลัยที่อยู่ในมือเช่นนี้"
รับพร
รับพรก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญฯ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ