ประมวลภาพ...การปฏิบัติธรรมของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี
ที่ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ไปโปรด ช่วงวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2559
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยากาศยามเช้า...ที่ "บ้านสวน" ลพบุรี...เตรียมรอใส่บาตรท่านพระอาจารรย์
ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมโสภณ" (บ้านสวน) ได้ทำกิจกรรมสร้างบุญบารมี ที่น่าร่วมอนุโมทนาบุญ ดังนี้ค่ะ
"อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร" ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
และ "คุณนก" ภรรยาผู้น่ารัก
คุณไพศาล  มหาพัณณาภรณ์ ที่ปรึกษาบริษัท
คุณศิริพจน์   พุกเจริญ เจ้าของ บ.ไทยรุ่งเรือง
(ตัวแทนจำหน่ายรถ HINO ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา)
พ.ต.หญิง ผกาภรณ์   สิงห์โต ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา...ผู้ใฝ่ธรรม
***ตั้งจิตมุ่งมั่นในการสร้างบารมีทาน***
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณฤทัยวัลค์  พุกเจริญ และ "น้องวาว"ลูกสาวผู้น่ารัก เจ้าของ
บ.ไทยรุ่งเรือง (ตัวแทนจำหน่ายรถ HINO ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา)
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต (เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่..."เขาใหญ่")
***น้อมทำทาน...กับผู้เจริญ***
รอยยิ้ม...อันบริสุทธิ์ ที่เปลี่ยมด้วยธรรม
ทพญ.อาทิตยา   เจริญสุขเกษม รพ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
คุณศรัณ   โพธิแพทย์
สำนักงานศรัณทนายความ ลพบุรี
ผู้มีบุญ...จึงคิดที่จะทำบุญ
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของผู้ใจบุญ...ของ ชาวลพบุรี
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว เจ้าของ... "วิโรจน์ลูกชิ้นปลา"
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใฝ่ธรรมทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
 
...เตรียมพร้อม...
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ธรรมะเบื้องต้น...(ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม)
...สนทนากับญาติโยม...
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร***
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.
 ***พิจารณาอาหาร***
"
องอร่อย"
ทุกอย่างเมื่อรวมกันอยู่ในบาตร...ก็กลายเป็น "ของปฏิกูล" ธรรมดา ๆ นี่เอง... "พระป่า"
ท่านจึงฉันเพียงเพื่อประทังชีวิต...และพอได้มีกำลังวังชาทำความพากความเพียรเท่านั้น...มิได้เพื่อบำรุงกามราคะแต่อย่างใด
ญาติธรรม...รับประทานอาหารร่วมกัน
กลุ่มอาจารย์ของ..."วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี" อยู่สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ต่ออีก
อาจารย์บัญญัติ  แก้วกัน
แผนกไฟฟ้า
อาจารย์วินัย   บุญส่ง
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
อาจารย์ดารณี   ปัญจรัตน์เลิศ
แผนกบัญชี
อาจารย์วิไลวรรณ   ศรีสวัสดิ์
แผนกคหกรรม
อาจารย์จันทรา  วาระนุช
แผนกภาษาไทย
ในช่วงบ่าย...ท่านพระอาจารย์จะออกมารับญาติโยม ทั้งสนทนาธรรม และ นำนั่งสมาธิภาวนา
จิตที่ฝึกดีแล้ว...นำสุขมาให้
ในช่วงค่ำ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ในคืนสุดท้ายที่ท่านพระอาจารย์พัก "บ้านสวน"...คณะชาวลพบุรี ได้รวบรวมทำผ้าป่าถวายแด่ท่านพระอาจารย์
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)...
เป็นตัวแทนหมู่คณะถวายผ้าแด่ท่านพระอาจารย์

# # # ทั้งนี้...คณะศิษย์ชาวลพบุรีได้รวบรวมปัจจัยถวายแด่ท่านพระอาจารย์ทั้งสิ้น 520,000.- บาท เพื่อนำไปใช้ในการบูรณะเสนาสนะภายในวัด ตามอัธยาศัย # # #
...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...
หลังจากนั้น...
ทำพิธีขอขมา...ท่านพระอาจารย์
       อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง ะปะราธัง ขะมะถุโน ภันเต
 
พร้อมกันก้มกราบ โดยยอมรับด้วยใจ...และให้ท่านพระอาจารย์สั่งสอน
ต่อมา...ได้นำเครื่องสักการะบูชาครูบาอาจารย์ เข้าถวาย
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์สนทนากับญาติโยมด้วยความเป็นกันเอง
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ช่วงที่พัก จ.ลพบุรีนั้น...
มีญาติโยมได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์ไป...ฉันกาแฟ ที่ "ร้าน Bakery Coffee by บุญอนันต์"
และมาฉันจังหันที่บ้านของคุณวาณี   ศิริผล เจ้าของร้านอาหาร "ครัวคุณณี" พร้อมกับ คุณศรัณ   โพธิแพทย์ ทนายความ "สำนักงานศรัณทนายความ"
ท่านพระอาจารย์...บิณฑบาตรโปรดญาติโยม
คุณวาณี   ศิริผล เจ้าของร้านอาหาร "ครัวคุณณี" พร้อมกับ คุณศรัณ   โพธิแพทย์ ทนายความ "สำนักงานศรัณทนายความ" (ลูกชาย)...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
น้อมทำข้อวัตรปรนนิบัติครูบาอาจารย์
ร่วมกันถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ญาติธรรมทั้งหมด...รับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว...ท่านพระอาจารย์เมตตาอบรมสั่งสอนศิษย์
กาเลนะ ธัมมะสา กัจฉา เอตัมมัง คะละมุตตะ มังฯ
กิจกรรม...ในช่วงกลางวัน ของวันที่ 11 มีนาคม 2559
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ...ท่านพระอาจารย์ จึงพากันไปปล่อย ปลา , เต่า ที่ "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
เหนื่อยกาย...พักหน่อยก็หาย
บรรยากาศวันลาจาก... "บ้านสวน" ลพบุรี
ขออนุโมบุญในจิตที่ปิติสุขของทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
สาธุ...สาธุ...สาธุ