ประมวลภาพ...การปฏิบัติธรรมของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี
ที่ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ไปโปรด ช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยากาศยามเช้า...ที่ "บ้านสวน" ลพบุรี
ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมโสภณ" (บ้านสวน) ได้ทำกิจกรรมสร้างบุญบารมี ที่น่าร่วมอนุโมทนาบุญ ดังนี้ค่ะ
"อาม่าสายใจ  มหาพัณณาภรณ์" ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้
คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา  ลูกสาวผู้ใจบุญ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว
แกนนำหลัก ของกลุ่มในการปฏิบัติภาวนา
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต (เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่..."เขาใหญ่")
พ.ต.หญิง ผกาภรณ์   สิงห์โต ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา...ผู้ใฝ่ธรรม
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของผู้ใจบุญ...ของ ชาวลพบุรี
บุญกิริยาวัตถุ...กับท่านผู้ทรงศีล
ผู้มีบุญ...จึงคิดที่จะทำบุญ
"น้องกอล์ฟ" และ "น้องแอน"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณโหน่ง" และ "คุณแหม่ม" เจ้าของ บ.ไทยรุ่งเรือง
(ตัวแทนจำหน่ายรถ HINO ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา)
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใฝ่ธรรมทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ท่านผู้มีธรรม...กำลังปฏิบัติธรรม (ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม) ...สาธุ...สาธุ
ลูก ๆ หลาน ๆ พร้อมทั้งญาติ
ธรรม ของ "อาม่าสายใจ"
สนทนากันกับท่าน
พระอาจารย์อย่างปิติสุข
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม***
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.
ญาติธรรม...รับประทานอาหารร่วมกัน
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต "คุณยุ้ย"...เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่ "เขาใหญ่" ได้ถือโอกาสช่วงที่ท่านพระอาจารย์ไปอยู่โปรดชาวลพบุรี
นี้...นิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปโปรดที่ร้านกาแฟของตนเอง พร้อมทั้ง นิมนต์ไปทำบุญที่คอนโดมิเนียม ที่ตนเองซื้อไว้ใหม่...เพื่อเป็นศิริมงคลด้วย ค่ะ
คุณยุ้ย : รสชาติพอใช้ได้ไหมคะ ...พระอาจารย์ ?
พระอาจารย์ : สุดยอด...โอเค เลย
คอนโดมิเนียม...ที่ "คุณยุ้ย"พักอาศัยอยู่
 
ทั้งหมดร่วมกัน...กราบพระ รับศีล พร้อมทั้งกล่าวคำถวายทาน
น้อมถวายจังหัน...แด่ท่านพระอาจารย์
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม***
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง

ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
รับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว...ท่านพระอาจารย์และญาติโยมได้สนทนากันอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต "คุณยุ้ย"...เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่ "เขาใหญ่" พร้อมทั้งครอบครัวถือโอกาส...ถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
ในช่วงบ่าย...ท่านพระอาจารย์จะออกมารับญาติโยม ทั้งสนทนาธรรม และ นำนั่งสมาธิภาวนา
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา
อายุรกรรม เฉพาะทางปอด
รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณไพศาล  มหาพัณณาภรณ์
ที่ปรึกษาบริษัท
คุณกนกพร  สิริมังคละ
ธุรกิจส่วนตัว
คุณสิริกาญจน์   วงศ์กาญจนา
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ตอนบ่าย...คลายเครียด
ด้วยการเจริญสมาธิ
ฝึกสติให้เข้มแข็ง...จิตจะได้มีคุณภาพ
ในตอนค่ำของทุก ๆ วัน...ท่านพระอาจารย์จะนำ สวดมนต์ทำวัตรเย็น
เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
นั่งสมาธิภาวนา...หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น
...นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง...
...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี...
เหล่าเทพบุตร เทพธิดา ที่อยู่ในมรรค กำลังดำเนินตามรอยบาทของพระบรมศาสดา...เพื่อหาทางพ้นทุกข์
...แผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ...
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

              "...เครื่องบินที่บินอยู่บนฟ้านั้น โดยเฉพาะเครื่องบิน F  เครื่องบินรบทั้งหลาย ล้วนเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี...แต่ก็ไม่สามารถบินโดยปราศจากการติดต่อประสานงานกับ "หอบังคับการภาคพื้นดิน" ได้...คนเราก็เหมือนกันนั่นแหละต่อให้มีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาสูงขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าดำเนินชีวิตโดยปราศจากการสำรวจดูตัวเอง เช็คดูตัวเอง ปราศจาก "จิตสำนึก" ที่ดีแล้วละก็...เดี๋ยวก็ "หลงตัวเอง"เหมือนเครื่องบิน "หลงฟ้า" นั่นแหละ...มันคงจะไม่ค่อยดีละมั้ง!!!..."

                                                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดยท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

ในคืนสุดท้าย...ญาติโยมทั้งหมดที่มา ได้ทำพิธีขอขมาครูบาอาจารย์
          อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ
กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถุโน ภันเต
ตัวแทนหมู่คณะ...น้อมถวายพานดอกไม้ เพื่อขอขมาท่านพระอาจารย์
อโหสิกรรม... ไม่ให้มีบาปเวร ต่อกันและกัน ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุก ๆ คนตลอดไป...สาธุ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ