/td> <
ประมวลภาพ...การทำบุญสร้างบารมีของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี
ซึ่ง...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ไปโปรด ช่วงวันที่ 19 - 26 มีนาคม 2561
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ในช่วงที่ท่านพระอาจารย์ไปพัก ณ "บ้านสวน" จ.ลพบุรี แห่งนี้ได้มีศรัทธาญาติโยมมาทำบุญใส่บาตรเป็นนิตย์
"อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร" ผู้ใจบุญ...ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้
ญาติธรรม..."บ้านสวน" จ.ลพบุรี...ร่วมกันทำบุญตักบาตรท่านพระอาจารย์
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา (ห้างทองแม่สายใจ 2)
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ทพญ.ชุติรัตน์  ตั้งกิตติถาวร
คุณวาทินี  มหาพัณณาภรณ์  (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
"น้องเป๊ก"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องแนท"...ผู้น่ารัก
คุณภริน   แจ้งวงษ์ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
คุณภัทธร  เสรีรักษ์  บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
"น้องแนน"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องรัตน์"...ผู้ใฝ่ธรรม
***น้อมทำทาน...กับท่านผู้ทรงศีล***
คุณภิมอร นิลยกานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด
**ตั้งจิตมุ่งมั่นในการสร้างบารมีทาน***
คุณไพบูลย์  มหาพัณณาภรณ์
(เจ้าของห้างทองแม่สายใจ (อยู่ฮง))
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว เจ้าของ... "วิโรจน์ลูกชิ้นปลา"
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต (เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่..."เขาใหญ่")
คุณวิลาสิณี   อรรณพานุรักษ์ ทนายความ
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
"คุณเสก" ...ผู้ใฝ่ธรรม
พ.ท.สมชาย   เทียมทัน
นายทหารนิรภัยกรมบิน ศูนย์การบินทหารบก
"คุณปุ๊ก"...ผู้ใฝ่ธรรม
ผู้มีบุญ...จึงคิดที่จะทำบุญ
บรรยากาศในการทำบุญใส่บาตร...ของผู้มี "สัมมาทิฏฐิ"
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
"อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร"...ตั้งจิตอนุโมทนาของที่น้อมถวายทานแด่ "ท่านผู้ทรงศีล"
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ช่วยกันทำ...ช่วยกันกิน
คุณไพฑูรย์  มหาพัณณาภรณ์  ผู้อำนวยการกองเอเชีย กระทรวงต่างประเทศ
รวมตัวเตรียมน้อมรับพร หลังจากรับ - ส่ง อาหาร ที่ถวายท่านพระอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม***
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
ญาติธรรม...รับประทานอาหารร่วมกัน
เนื่องในเดือน มีนาคม... เป็นเดือนเกิดของท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ( 11 มีนาคม ที่ผ่านมานี้)
         กลุ่มลูกศิษย์... ที่ จ.ลพบุรี จึงถือโอกาสกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ไปปล่อยปลา หอย กบ เต่า ...ซึ่งได้รวบรวมปัจจัยไปซื้อจากตลาดสดใน จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นปลา หอย กบ เต่า ที่แม่ค้าเขาเตรียมที่จะขายเพื่อให้ผู้บริโภคนำไปประกอบอาหาร (ในวันที่ 25 มีนาคม 2561)... ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ท่านพระอาจารย์ได้ลงปล่อยปลา หอย กบ เต่า ...เพื่อสร้างบารมีทาน "ให้ชีวิตเป็น...ทาน"
ญาติโยมที่ติดตามไปร่วมบุญปล่อยชีวิตสัตว์...ช่วยกันปล่อยปลา หอย กบ เต่า ในส่วนที่เหลือทั้งหมดลงน้ำ แถบบริเวณของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ชีวิตอิสระ...ในโลกกว้าง...ที่ได้มาอย่างปาฏิหารย์ จากการรอดตายอย่างหวุดหวิด
ยินดี...กับการมีชีวิตใหม่ที่จะอยู่รอดปลอดภัย
ผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จของงานนี้
ผู้ให้ความสุข...ย่อมได้ประสพ "สุข"
จากนั้น...ท่านพระอาจารย์ได้ไปให้อาหารปลา
อร่อย...สุด สุด เลย
ที่ระลึก... ก่อนกลับ
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ในโอกาสนี้...ลูกศิษย์ลูกหา ที่ จ.ลพบุรี ได้กราบขออนุญาตท่านพระอาจารย์รดน้ำขอพร และทำวัตรกราบขอขมาท่านพระอาจารย์
"อาม่าสายใจ" และ...คุณไพฑูรย์  มหาพัณณาภรณ์ ผู้อำนวยการกองเอเชีย กระทรวงต่างประเทศ...นำลูกหลานรดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์
ร่มเย็นเป็นสุข
สุข...กาย / สุข...ใจ
ญาติโยมที่มาทั้งหมด...
อาจาริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเย นะกะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณไพฑูรย์  มหาพัณณาภรณ์ ผู้อำนวยการกองเอเชีย กระทรวงต่างประเทศ
***ตัวแทนหมู่คณะ...น้อมถวายพานดอกไม้ ธูป - ทียนแพ แด่ท่านพระอาจารย์***
ขมามะ ภันเต
น้อมกราบขอขมาท่านพระอาจารย์ด้วยความเคารพ
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
ตั้งใจฟังธรรม
ที่ระลึกในการสร้างคุณงามความดี
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *