ประมวลภาพ...การปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา ของคณะศรัทธาชาว จังหวัดลพบุรี
ที่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตาไปโปรด ช่วงวันที่ 4 - 9 มีนาคม 2560
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร... ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้ และคุณมยุรี   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
คุณวิโรจน์  แก่นแก้ว เจ้าของ... "วิโรจน์ลูกชิ้นปลา"
"น้องรัตน์"...ผู้ใฝ่ธรรม
"ป้าโก๊ะ"...ผู้ใฝ่บุญ
คุณไพฤทธิ์   มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
คุณวาทินี  มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 3)
"น้องเน็ต" ผู้น่ารัก
"น้องเนิร์ท"...ผู้น่ารัก
คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล
นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลราชธานี
คุณสมศักดิ์   แจ้งวงษ์ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
คุณภริน   แจ้งวงษ์ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
"ลุงหาร"...ผู้ใฝ่ธรรม
บรรยากาศของ การทำบุญใส่บาตรของ..."ผู้มีบุญ"
***น้อมทำทาน...กับผู้เจริญ***
การกระทำให้ดู...เป็นการประกาศศาสนาที่ดีที่สุด
"น้องไอ"...ผู้ใฝ่บุญ
คุณศรัณ   โพธิแพทย์ สำนักงานศรัณทนายความ ลพบุรี
คุณสมคิด   แก่นแก้ว "ร้านวิโรจน์ลูกชิ้นปลา"
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา 
อายุรกรรม เฉพาะทางปอด รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณสุภาพร  วงศ์วิทิต (เจ้าของร้านกาแฟ "บรันเด้" ที่..."เขาใหญ่")
***ตั้งจิตมุ่งมั่นในการสร้างบารมีทาน***
ผู้มีบุญ...จึงคิดที่จะทำบุญ
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา...แกนนำหลักของ "บ้านสวน" ลพบุรี
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ ...สาธุ ...สาธุ ...สาธุ ค่ะ
อาจาริยวัตร...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
น้อมถวายจังหันแด่...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
บรรยากาศในการถวายจังหัน
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"... วิถีแห่งผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
ญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
เนื่องในเดือนมีนาคม นี้...เป็นเดือนเกิดของท่านพระอาจารย์ จึงถือโอกาสได้ให้ชีวิตเป็นทาน ปล่อยปลา, เต่า ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
กลุ่มลูกศิษย์ลูกหา... ชาวลพบุรี ร่วมกันขนปลา และเต่า เพื่อลงปล่อยน้ำ คืนชีวิตให้สัตว์เหล่านี้ ออกมาจากเขียงประหารที่ตลาด
สุขทั้งเขา...ทั้งเรา
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...โดยเฉพาะเจ้าของรถคันนี้ค่ะที่ขนบรรดาปลา - เต่า ทั้งหมดออกมาจากแดนประหารที่ตลาด
รอยยิ้ม...ที่ปลาบปลื้มของท่านพระอาจารย์ ทำให้บรรดาลูกศิษย์มีความสุขตามไปด้วย
อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร พร้อมทั้ง ลูกหลาน และญาติธรรมทั้งหมดร่วมถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
ที่ บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต ของ...
คุณภริน   แจ้งวงษ์
คุณสมศักดิ์   แจ้งวงษ์
คุณภัทธร   เสรีรักษ์
***ผู้บริหาร...บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต***
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
ในโอกาสนี้...คุณสมศักดิ์   แจ้งวงษ์ ได้นำนกที่ตลาดมาให้ท่านพระอาจารย์ปล่อย
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ในตอนค่ำ...ท่านพระอาจารย์เมตตานำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
เจริญจิตภาวนา
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
ทำพิธีขอขมา...ท่านพระอาจารย์
คุณชาญชัย   วงศ์กาญจนา (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)...
เป็นตัวแทนหมู่คณะถวายพานธูป เทียนแพขอขมาแด่ท่านพระอาจารย์
พร้อมกันก้มกราบ โดยยอมรับด้วยใจ...และให้ท่านพระอาจารย์สั่งสอน
ขมามะ ภันเต
ศรัทธา ชาวลพบุรี...กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปโปรดที่บ้าน เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่...คุณยายฟื้น   แก่นแก้ว ผู้ละจากโลกนี้ไปแล้ว
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ทำข้อวัตรปรนนิบัติครูบาอาจารย์
น้อมถวายทาน...แด่ท่านผู้ทรงศีล
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *